Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ОСОБЛИВОСТІ КРИСТАЛІЧНОЇ ТА МАҐНІТНОЇ МІКРОСТРУКТУРИ LаGа – ЗАМІЩЕНИХ ЕПІТАКСІЙНИХ ПЛІВОК ЗАЛІЗО-ІТРІЄВОГО ҐРАНАТУ

ОСОБЛИВОСТІ КРИСТАЛІЧНОЇ ТА МАҐНІТНОЇ МІКРОСТРУКТУРИ LаGа – ЗАМІЩЕНИХ ЕПІТАКСІЙНИХ ПЛІВОК ЗАЛІЗО-ІТРІЄВОГО ҐРАНАТУ

Назва:
ОСОБЛИВОСТІ КРИСТАЛІЧНОЇ ТА МАҐНІТНОЇ МІКРОСТРУКТУРИ LаGа – ЗАМІЩЕНИХ ЕПІТАКСІЙНИХ ПЛІВОК ЗАЛІЗО-ІТРІЄВОГО ҐРАНАТУ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
22,08 KB
Завантажень:
368
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І науки УКРАЇНИ
прикарпатський національний університет
імені василя стефаника
МОКЛЯК Володимир Володимирович
УДК 538.975
ОСОБЛИВОСТІ КРИСТАЛІЧНОЇ ТА МАҐНІТНОЇ
МІКРОСТРУКТУРИ LаGа – ЗАМІЩЕНИХ
ЕПІТАКСІЙНИХ ПЛІВОК ЗАЛІЗО-ІТРІЄВОГО ҐРАНАТУ
01.04.18 – фізика і хімія поверхні
А в т о р е ф е р а т
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата фізико-математичних наук
Івано-Франківськ – 2007


Дисертацією є рукопис
Робота виконана на кафедрі матеріалознавства і новітніх технологій Прикарпатського національ-ного університету імені Василя Стефаника Міністерства освіти і науки України
Науковий керівник: доктор фізико-математичних наук,
член-кор. НАН України, професор,
Остафійчук Богдан Костянтинович,
Прикарпатський національний універ-си-тет
імені Василя Стефаника, ректор
Офіційні опоненти: доктор фізико-математичних наук, професор
Фодчук Ігор Михайлович,
Чернівецький національний університет
імені Юрія Федьковича,
професор кафедри фізики твердого тіла
кандидат фізико-математичних наук, доцент
Юр’єв Сергій Олексійович,
Національний університет
“Львівська політехніка,
доцент кафедри фізики
Провідна установа: Інститут фізики НАН України,
відділ фотонних процесів, м. Київ
Захист відбудеться “22” червня 2007 р. о 14.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д .051.06 у Прикарпатському національ-ному університеті імені Василя Стефаника за адресою: 76025, м. Івано-Франківськ, вул. Шевченка, 79, конференц-зал Будинку вчених.
З дисертацією можна ознайомитись у науковій бібліотеці Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника (76025, м. Івано-Франківськ, вул.Шевченка, ).
Автореферат розісланий “21” травня 2007 року.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради Г.О. Сіренко


Загальна характеристика роботи
Актуальність роботи. Інтенсивне вивчення та практичне застосування епі-таксійних ферит-ґранатових плівок (ЕФҐП) як матеріалу для напів-про-від-ни-ко-вої електронної техніки розпочалося на початку 80-х років, що було обу-мов-ле-но їх високою радіаційною стійкістю в порівнянні із тра-ди-цій-ни-ми мате-ріа-ла-ми.
На даний час сфера їх використання в якості активного середовища вклю--чає пристрої на спінових хвилях, що працюють в області надвисоких час-тот (НВЧ) в діапазоні 108-1011 Гц, елементи твердотільних лазерів, маг-ні-то-оп-тич--ні пристрої (точкові модулятори, аналізатори, корелятори, дефлектори з ро-бо--чими частотами 20-25 ГГц), сенсорні пристрої візуалізації неоднорідностей маг-нітних полів та при-строї для магнітометрії ультрамалих полів.
Залізо-ітрієвий ґранат (ЗІҐ) в даному випадку слугує базовим ма-те-ріа-лом, оскільки наявність трьох пов’язаних антиферомагнітною взаємодією ка-ті-он-них позицій різних розмірів дозволяє в найширших межах керувати хі-міч-ним складом шляхом заміщення, що одночасно з варіюванням умовами росту дає можливість створення магнітної мікро- та макроструктури необхідного ти-пу, із змі-ною намагніченості насичення, константи одновісної анізотропії та па--ра-метрів згасання магнітостатичних хвиль. Тому епітаксійні плівки ЗІҐ є зруч--ними модельними об’єктами для відпрацювання та вдоско-на-лен-ня нових ме--тодів та методик до-слі-джен-ня кристалічної та маг-ніт-ної мікро-струк-тури да-них матеріалів.
LaGa – заміщені плівки ЗІҐ використовуються як матеріал для створення НВЧ пристроїв для обробки та передачі сигналів, які працюють в більш низь-ко--му діапазоні частот порівняно з базовим матеріалом (0.2-2.0 ГГц), що зу-мов--ле-но пониженою величиною намагніченості насичення внаслідок діамаг-ніт--но-го заміщення іонами ґалію. Основні проблеми, які пов’язані з кон-струк-тив-ною реа-лі-зацією таких пристроїв, полягають в мінімізації згасання елек-тро-маг-ніт-них хвиль в НВЧ діапазоні та одночасно високою магнітною доб-рот-ніс-тю, що ви-значається, в першу чергу, структурною досконалістю функ-ціо-наль-но-го ма-те-ріалу, оскільки дефекти є об-лас-тями утворення 0о-доменних гра-ниць, які спри-чиняють додаткові магнітні втра-ти.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 Реферат на тему: ОСОБЛИВОСТІ КРИСТАЛІЧНОЇ ТА МАҐНІТНОЇ МІКРОСТРУКТУРИ LаGа – ЗАМІЩЕНИХ ЕПІТАКСІЙНИХ ПЛІВОК ЗАЛІЗО-ІТРІЄВОГО ҐРАНАТУ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок