Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> СИСТЕМА ТРАНСПОРТУ ЛІПІДІВ ПРИ ОКСИДАТИВНОМУ СТРЕСІ У ЩУРІВ

СИСТЕМА ТРАНСПОРТУ ЛІПІДІВ ПРИ ОКСИДАТИВНОМУ СТРЕСІ У ЩУРІВ

Назва:
СИСТЕМА ТРАНСПОРТУ ЛІПІДІВ ПРИ ОКСИДАТИВНОМУ СТРЕСІ У ЩУРІВ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
23,31 KB
Завантажень:
233
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ УКРАНИ
Харківський національний університет
ім. В.Н.Каразіна
Загайко Андрій Леонідович
УДК 577.125:57.044:57.016.6
СИСТЕМА ТРАНСПОРТУ ЛІПІДІВ
ПРИ ОКСИДАТИВНОМУ СТРЕСІ
У ЩУРІВ
03.00.04 — Біохімія
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата біологічних наук
Харків — 1999


Дисертацією є рукопис.
Робота виконана на кафедрі біохіміі Харківського національ-ного уні-вер-ситету ім. В.Н.Каразіна Міністерства освіти України (м.Харків).
Науковий керівник: |
Доктор біологічних наук, професор
Каліман Павло Авксентійович,
завідувач кафедрою біохімії Харків-ського націо-наль-ного університету ім. В.Н. Каразіна Міністерства освіти України
Офіційні опоненти: |
Доктор біологічних наук, доцент
Параніч Анатолій Валентинович, професор кафедри молекулярної та прикладної біофізики Харків-ського націо-наль-ного університету ім. В.Н. Каразіна Міністерства освіти України
Доктор біологічних наук, старший науковий співробітник
Колодуб Фелікс Аркадійович, провідний науковий співро-бітник Українського науково-дослідного інституту фармакотерапії ендокринних захворювань Міністерства охорони здоров’я України
Провідна установа: |
Інститут біохімії ім. О. В. Пала-діна НАН України (відділ біохімії ліпідів), м. Київ
Захист відбудеться «1» березня 2000 року о 1500 на засіданні вченої ради К 64.051.17 в Харківському національному університеті ім. В.Н. Каразіна Міністерства освіти України за адресою: 61077, м. Харків, пл. Свободи, 4, ауд. ІІІ-15.
 
З дисертацією можна ознайомитись у центральній науковій бібліотеці Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна Міністерства освіти України за адресою: 61077, Харків-77, пл. Свободи, 4.
 
Автореферат дисертації розісланий «28» січня 2000 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради, к.б.н. Падалко В.І.


Загальна характеристика роботи
Актуальність проблеми. За умов сучасності перед біологічними науками та медициною дуже гостро постала проблема дослідження нових форм патологій, ро-з-виток яких викликаний впливом на організм з боку навко-лиш-нього середовища [Ав-цн А.П. и др., 1991]. Багато з ксенобіотиків, що надходять до навколишнього сере-до-вища і організму людини з техно-сфе-ри, зрушують баланс в системі прооксиданти антиоксиданти в бік пер-ших [Барабой В.А. и др., 1992]. Такою властивостю воло-діють також інші стре-сор-ні фактори, наприклад, надходження до організму надлиш-кових кіль-кос-тей есенціальних мікроелементів, зокрема, іонів кобальту [Stohs S.J., Bagchi D. 1995]. За умов генерування великої кількості ак-тив-них форм кис-ню пош-код-жуються всі основні класи біологічних макромолекул та над-мо-ле-куляр-них комплексів, у тому числі біо-логічні мембрани, знижу-єть-ся вміст віднов-леного глутатіону та мак-роергів [Голиков С.Н. и др., 1986]. При цьому різні фізі--оло-гічні системи, що підтримують го-мео-стаз, часто ма-ють витримувати неа-дек-ватні на-ван--таженням і перенапру-ження, що суп-ро-воджується розвит-ком оксидатив-но-го стре-су [Хочачка П., Сомеро Дж., 1988; Менщикова Е.Б., Зенков Н.К., 1997, Калиман П.А. и др., 1997, 1998]. У від-по-відь формується ряд захисних реакцій, спря-мованих на гальму-вання вільнора-ди-кального окислення та підтримання функці-ональ-ної ак-тив-ності клітини.
Ліпіди, як сполуки, що містять подвійні зв’язки (ненасичені жирні кис-лоти та їх за-лиш-ки в складних ліпідах), становлять об’єкт, що легко пош-код-жується актив-ни-ми метаболітами кисню [Владимиров Ю.А., Арчаков А.И., 1972]. Для кори-гу-вання по-ру-шень мембран недостатньо активності лі-під-син-тезуючих ферментів періфе-рич-них тканин, значна частина ліпідів по-вин-на бути синтезована в пе-чінці та транспор-тована до тканин у вигляді лі-по--протеїнів крові. Проте підтри-мання гомео-ста-зу клітинних мембран за умов активації вільнора-дикального окис-лення та роль лі-пі-дів і ліпопро-теї-нів у захисних реакціях при окси-дативному стресі вив-чені недостат-ньо. Крім того, важливою ланкою розвитку стрес-ре-акції є пере-микання метаболізму з використання вуглеводів як джерела енергії на ути--лізацію ліпідів [Панин Л.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 Реферат на тему: СИСТЕМА ТРАНСПОРТУ ЛІПІДІВ ПРИ ОКСИДАТИВНОМУ СТРЕСІ У ЩУРІВ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок