Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> КАТЕГОРНІ МОДЕЛІ І МЕТОД ПОПОВНЕННЯ ІЄРАРХІЧНИХ БАЗ ЗНАНЬ ПРЕДМЕТНИХ ОБЛАСТЕЙ АВТОМАТИЗОВАНИХ СИСТЕМ

КАТЕГОРНІ МОДЕЛІ І МЕТОД ПОПОВНЕННЯ ІЄРАРХІЧНИХ БАЗ ЗНАНЬ ПРЕДМЕТНИХ ОБЛАСТЕЙ АВТОМАТИЗОВАНИХ СИСТЕМ

Назва:
КАТЕГОРНІ МОДЕЛІ І МЕТОД ПОПОВНЕННЯ ІЄРАРХІЧНИХ БАЗ ЗНАНЬ ПРЕДМЕТНИХ ОБЛАСТЕЙ АВТОМАТИЗОВАНИХ СИСТЕМ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
17,48 KB
Завантажень:
25
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 
Харківський національний університет радіоелектроніки
Неофітна Тетяна Михайлівна
УДК 519.7
КАТЕГОРНІ МОДЕЛІ І МЕТОД ПОПОВНЕННЯ ІЄРАРХІЧНИХ БАЗ ЗНАНЬ ПРЕДМЕТНИХ ОБЛАСТЕЙ АВТОМАТИЗОВАНИХ СИСТЕМ
05.13.06 – „Автоматизовані системи управління і прогресивні
інформаційні технології”
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата технічних наук
Харків – 2007


Дисертацією є рукопис.
Робота виконана у Харківському національному університеті радіоелектроніки Міністерства освіти і науки України.
Науковий керівник: | доктор технічних наук, професор Левикін Віктор Ма-каро-вич, Харківський національний університет радіо-електроніки, зав. кафедрою інфор-маційних управ-ляю-чих систем.
Офіційні опоненти: | доктор технічних наук, професор Шабанов-Кушнаренко Юрій Петрович, Харківський національний університет радіо-електро-ніки, професор кафедри програмного за-без----пе--чення ЕОМ;
канд. техн. наук, доцент Шостак Ігор Володимирович, Національний аеро-космічний університет ім. М.Є. Жу-ковського „Харківський авіаційний інсти-тут”, доцент ка-фед--ри програм-ного забезпе-чення комп’ютерних сис-тем.
Провідна установа: | Херсонський національний технічний університет, кафед-ра інформаційних техно-логій, Міністерство освіти і науки України, м. Херсон.
Захист відбудеться “24” жовтня 2007 р. о 16 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д .052.01 Харківського національного універ-ситету радіоелектроніки за адресою: 61166, м. Харків, проспект Леніна, 14; т. .
З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Харківського національного уні-вер--ситету радіоелектроніки за адресою: 61166, м. Харків, проспект Леніна, 14; т. 702-10-73.
Автореферат розісланий “ ___ ” ____________ 2007 р.
В. о. вченого секретаря спеціалізованої вченої ради Є.І. Кучеренко


Загальна характеристика роботи
Актуальність теми. Процес переходу від індустріального до інфор-маційного суспільства й соціально-економічні зміни в Україні вимагають широкого вико-ристання інформаційних технологій у різних сферах гро-мадського життя. При цьому вдосконалювання інформаційної інфра-структури сприяє задоволенню національ-них інтересів, поліпшенню управління еконо-мікою, збільшенню продук-тивності праці, розвитку промислового вироб-ництва й ін. В Україні діє Національна програма інформатизації, головною метою якої є створення умов для забезпечення комп'юте-ризованого доступу до своєчасної, достовірної й адекватної інформації.
Як наслідок, сьогодні інтенсивно проводяться роботи з розробки й впровадження прогресивних інформаційних технологій. Одним з елементів прогресивних інформаційних технологій є знання-орієнтовані системи. До них, у тому числі, відносяться експертні системи прийняття рішень, які виникли як розвиток інформаційних управляючих систем у напрямку підтримки вирішення складних задач, що вимагають значного професійного досвіду, загальних і спеціальних експертних знань. Великий теоретичний і практичний внесок у даному напрямку зроблений вітчизняними й зарубіжними вченими: Д.О. Пос-пєловим, Г.С. Осіповим, Е.В. Поповим, В.М. Вагіним, Ю.П. Шаба-но-вим-Куш-на-ренко, М.Ф. Бондаренко, М. Мінським, П. Уінстоном, Н. Гуаріно, Т. Гру-бе-ром та ін.
Інформаційним ядром систем такого класу є база знань, що акумулює знання експер-тів у предметній області (ПрО). Розробка баз знань – це три-валий, трудомісткий і слабко-форма-лізований процес, що вимагає ретельного вивчення системи знань ПрО. Протягом цього процесу здійснюється струк-турування й упорядкування знань, що забезпечує адекватне концептуальне подання складної ПрО в базі знань системи. Однак, часті зміни об'єкта управління, зовнішнього середовища й завдань користувачів, а також зміна самих користувачів вимагають високого рівня адаптивності баз знань. У цьому зв'язку дуже важливим є раціональний вибір методів розробки й структури бази знань системи.
Перспективним є підхід до організації баз знань експертних систем об-робки інформації для прийняття рішень, що пов'язаний із принципами спільного, багаторазового використання неповних концептуальних подань системи знань ПрО у вигляді онтологічних моделей ПрО.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 Реферат на тему: КАТЕГОРНІ МОДЕЛІ І МЕТОД ПОПОВНЕННЯ ІЄРАРХІЧНИХ БАЗ ЗНАНЬ ПРЕДМЕТНИХ ОБЛАСТЕЙ АВТОМАТИЗОВАНИХ СИСТЕМ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок