Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ДІЯЛЬНІСТЬ ЗЕМСТВ ПРАВОБЕРЕЖНОЇ УКРАЇНИ (1911 – 1920 рр.)

ДІЯЛЬНІСТЬ ЗЕМСТВ ПРАВОБЕРЕЖНОЇ УКРАЇНИ (1911 – 1920 рр.)

Назва:
ДІЯЛЬНІСТЬ ЗЕМСТВ ПРАВОБЕРЕЖНОЇ УКРАЇНИ (1911 – 1920 рр.)
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
20,58 KB
Завантажень:
259
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 
ЧЕР-КА-СЬ-КИЙ НА-ЦІ-О-НА-ЛЬ-НИЙ УНІ-ВЕР-СИ-ТЕТ
ІМЕ-НІ БОГ-ДА-НА ХМЕ-ЛЬ-НИ-ЦЬ-КО-ГО
Верховцева Ірина Геннадіївна
УДК 94 (477) “1911/1920””
ДІЯЛЬНІСТЬ ЗЕМСТВ ПРАВОБЕРЕЖНОЇ УКРАЇНИ
(1911 – 1920 рр.)
07.00.01 – іс-то-рія Укра-ї-ни
АВ-ТО-РЕ-ФЕ-РАТ
ди-се-р-та-ції на здо-бут-тя на-у-ко-во-го сту-пе-ня
ка-н-ди-да-та іс-то-ри-ч-них на-ук
Черкаси – 2004
Ди-се-р-та-ці-єю є ру-ко-пис
Ро-бо-та ви-ко-на-на на ка-фе-д-рі іс-то-рії Укра-ї-ни Ізмаїльського державного гуманітарного університету Міністерства освіти і науки України
На-у-ко-вий ке-рі-в-ник: до-к-тор іс-то-ри-ч-них на-ук, про-фе-сор
ТИЧИНА Анатолій Костянтинович,
Ізмаїльський державний гуманітарний університет,
за-ві-ду-вач ка-фе-д-ри іс-то-рії Укра-ї-ни
Офі-цій-ні опо-не-н-ти: до-к-тор іс-то-ри-ч-них на-ук, про-фе-сор
ТЕРЕЩЕНКО Юрій Іларіонович,
Київський національний лінгвістичний університет,
завідувач кафедри історії України та зарубіжних країн
ка-н-ди-дат іс-то-ри-ч-них на-ук, доцент
СОЛОВЙОВА Тетяна Миколаївна,
Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет
ім. Г.С.Сковороди, завідувач кафедри нової та новітньої істо-рії
зарубіжних країн
Про-ві-д-на уста-но-ва: Ін-сти-тут іс-то-рії Укра-ї-ни НАН Укра-ї-ни,
відділ історії України ХІХ - початку ХХ ст.
За-хист від-бу-деть-ся “ 17 ” червня 2004 р. о 13 го-ди-ні на за-сі-дан-ні спе-ці-а-лі-зо-ва-ної вче-ної ра-ди К 73.053.01 у Чер-ка-сь-ко-му на-ці-о-на-ль-но-му уні-вер-си-те-ті іме-ні Бог-да-на Хмельницького за ад-ре-сою: 18031, м. Чер-ка-си, бульв. Ше-в-че-н-ка, 81, кім. 211.
З ди-се-р-та-ці-єю мо-ж-на озна-йо-ми-ти-ся у на-у-ко-вій біб-ліо-те-ці Чер-ка-сь-ко-го на-ці-о-на-ль-но-го універ-си-те-ту іме-ні Бог-да-на Хме-ль-ни-ць-ко-го (18031, м. Чер-ка-си, вул. Уні-вер-си-тет-сь-ка, 22).
Ав-то-ре-фе-рат ро-зі-сла-ний “ 15 ” травня 2004 р.
Вче-ний се-к-ре-тар
спе-ці-а-лі-зо-ва-ної вче-ної ра-ди
кандидат історичних наук, доцент Ко-р-но-ве-н-ко С.В.
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Вдосконалення місцевого самоврядування в сучасній Україні зумовлює інтерес до вивчення світового і вітчизняного досвіду у цій сфері діяльності. Розвиток територіальної самоорганізації населення є важливою складовою суспільного поступу, показником правової культури громадян, їх національної свідомості, громадської і господарської активності. Від ефективності діяльності установ місцевого самоврядування залежить культурно-господарська розбудова не тільки регіонів, а й країни загалом. Використання творчої сили місцевого самоврядування у розбудові держави сприяє гармонійному поєднанню історичних традицій суспільного розвитку й новаторських форм громадського буття, консолідації суспільства, подоланню у ньому споживацьких тенденцій, перетворенню громадянина з інертного спостерігача суспільних процесів на їх активного учасника.
Вирішення складних соціально-економічних та культурно-просвітницьких завдань розвитку нашої держави вимагає дедалі ширшого залучення до їх здійснення всіх верств населення. Цьому може слугувати вивчення досвіду діяльності земських установ Правобережної України початку ХХ ст.
Земське самоврядування на українському Правобережжі через побоювання царатом польського сепаратизму було запроваджене лише у 1911 р. Зрозуміло, що діяльність правобережних земств не могла стати предметом всебічного наукового аналізу в дорадянській історіографії. Ліквідація земств більшовицьким урядом та негативна оцінка їх діяльності В.Леніним зумовили упереджене висвітлення цієї теми радянськими істориками. Цим пояснюється той факт, що в історіографії відсутні праці, які б комплексно, незаангажовано висвітлювали історію господарської та культурно-просвітницької діяльності земств Правобережної України. В умовах суверенної України увага дослідників до історії земств зросла, проте практична діяльність земств українського Правобережжя і досі залишається малодослідженою.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертація виконана згідно наукової проблематики кафедри історії України Ізмаїльського державного гуманітарного університету “Соціально-економічний та суспільно-політичний розвиток України у ХХ ст.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 Реферат на тему: ДІЯЛЬНІСТЬ ЗЕМСТВ ПРАВОБЕРЕЖНОЇ УКРАЇНИ (1911 – 1920 рр.)

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок