Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ТОПОЛОГІЧНІ НАПІВГРУПИ МАТРИЧНИХ ОДИНИЦЬ І –РОЗШИРЕННЯ БРАНДТА ТОПОЛОГІЧНИХ НАПІВГРУП

ТОПОЛОГІЧНІ НАПІВГРУПИ МАТРИЧНИХ ОДИНИЦЬ І –РОЗШИРЕННЯ БРАНДТА ТОПОЛОГІЧНИХ НАПІВГРУП

Назва:
ТОПОЛОГІЧНІ НАПІВГРУПИ МАТРИЧНИХ ОДИНИЦЬ І –РОЗШИРЕННЯ БРАНДТА ТОПОЛОГІЧНИХ НАПІВГРУП
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
18,01 KB
Завантажень:
312
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 
Міністерство освіти і науки України
Львівський національний університет імені Івана Франка
Павлик Катерина Пилипівна
УДК 512.536
ТОПОЛОГІЧНІ НАПІВГРУПИ МАТРИЧНИХ ОДИНИЦЬ І –РОЗШИРЕННЯ БРАНДТА ТОПОЛОГІЧНИХ НАПІВГРУП
01.01.06 – алгебра і теорія чисел
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата фізико-математичних наук
Львів – 2007
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана у відділі алгебри Інституту прикладних проблем механіки і ма-те-ма-тики ім. Я. С. Підстригача Національної академії наук України.
Науковий керівник: кандидат фізико-математичних наук,
старший науковий співробітник
Гутік Олег Володимирович,
доцент кафедри геометрії і топології
Львівського національного університету імені Івана Франка.
Офіційні опоненти: доктор фізико-математичних наук, професор
Протасов Ігор Володимирович,
провідний науковий співробітник кафедри дослідження операцій
Київського національного університету імені Тараса Шевченка;
доктор фізико-математичних наук, професор
Андрійчук Василь Іванович,
професор кафедри алгебри і логіки
Львівського національного університету імені Івана Франка.
Провідна установа: Інститут математики НАН України, м. Київ.
Захист відбудеться “ 19 ” квітня 2007 року о 15.30 год. на засіданні спеці-алізованої вче-ної ради К 35.051.07 у Львівському національному університеті іме-ні Івана Фран-ка за адресою: 79000, м. Львів, вул. Університетська, 1, ауд. 377.
З дисертацією можна ознайомитись у Науковій бібліотеці Львівського наці-о-наль-но-го університету імені Івана Франка за адресою: м. Львів, вул. Драгоманова, 5.
Автореферат розісланий “ 14 ” березня 2007 року.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради Остудін Б. А.


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Витоки теорії топологічних напівгруп сягають робіт 50-х ро-ків А. Д. Уоллеса, Ш. Шварца, К. Нумакури, Р. Коха і стосуються в ос-нов-но-му до-слід-ження структури компактних топологічних напівгруп.
Одне з центральних місць в теорії напівгруп і теорії то-по-ло-гіч-них на-півгруп займає бі-цик-ліч-на напівгрупа, тобто напівгрупа породжена двома еле-мен-та-ми і, для яких виконується спів-відношення. Ще в часи ста-нов-лення ал-геб-ра-їч-ної теорії напівгруп О. Андерсен Andersen Ein Bericht ьber die Struktur abstrakter Halbgruppen: PhD Thesis. – Hamburg, 1952. довів, що (-) проста на-пів-гру-па є ціл-ком (-) прос-тою тоді й лише тоді, коли вона не містить біциклічну на-пів-групу. Викорис-товуючи біциклічні розширення напівгруп, у 1958 р. Р. Брак по-ка-зав, що кож-на на-півгрупа ізоморфно за-ну-рюється у просту напівгрупу і в 1960 р. Н. Рейлі опи-сав струк-туру біпростих та простих -регулярних на-пів-груп. Л. Ан-дерсон, Р. Гантер і Р. Кох AndersonHunterKoch Some results on stability in semigroups// Trans. Amer. Math. Soc. – 1965. – Vol. 117, № . – P. . показали, що біциклічна напівгрупа не занурюється у ста-біль-ну, а от-же і у ком-пактну топологічну напівгрупу. К. Еберхарт і Дж. Сел-ден EberhartSelden On the closure of the bicyclic semigroup// Trans. Amer. Math. Soc. – 1969. – Vol. 119. – P. . до-ве-ли, що на бі-цик-лічній напівгрупі іс-нує лише дискретна на-пів-групова га-ус-дор-фова топологія та опи-сали замикання біциклічної на-пів-гру-пи, як під-на-пів-гру-пи локально ком-пак-тної то-по-логічної інверсної напівгрупи. М. Бертман і Т. Вест BertmanWest Conditionally compact bicyclic semitopological semigroups// Proc. Roy. Irish Acad. – 1976. – Vol. A76: 21-23. – P. 219-226. по-ка-за-ли, що на біцик-лічній напівгрупі, як на напів-то-пологічній існує ли-ше дискретна гаус-дор-фова то-пологія. Певним “орто-го-наль-ним” аналогом бі-цик-лічної напівгрупи є не-скін-чен-на напівгрупа матричних оди-ниць. Тому при-род-но ви-ни-кає питання: чи не-скін-чен-на на-півгрупа матричних оди-ниць має по-діб-ні топологічні властивості до бі-цик-ліч-ної на-півгрупи?
У 20-их роках XX-го століття П.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 Реферат на тему: ТОПОЛОГІЧНІ НАПІВГРУПИ МАТРИЧНИХ ОДИНИЦЬ І –РОЗШИРЕННЯ БРАНДТА ТОПОЛОГІЧНИХ НАПІВГРУП

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок