Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> МОДИФІКОВАНІ ЛІПОПРОТЕЇНИ: МЕХАНІЗМИ УТВОРЕННЯ ТА РОЛЬ В АТЕРОГЕНЕЗІ

МОДИФІКОВАНІ ЛІПОПРОТЕЇНИ: МЕХАНІЗМИ УТВОРЕННЯ ТА РОЛЬ В АТЕРОГЕНЕЗІ

Назва:
МОДИФІКОВАНІ ЛІПОПРОТЕЇНИ: МЕХАНІЗМИ УТВОРЕННЯ ТА РОЛЬ В АТЕРОГЕНЕЗІ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
36,11 KB
Завантажень:
406
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22 
 
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ
УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ КАРДІОЛОГІЇ
ім. акад. М.Д.СТРАЖЕСКА
ТАЛАЄВА ТЕТЯНА ВОЛОДИМИРІВНА
УДК: 616.13 - 004.6 - 092 : 616.15
МОДИФІКОВАНІ ЛІПОПРОТЕЇНИ:
МЕХАНІЗМИ УТВОРЕННЯ ТА РОЛЬ В АТЕРОГЕНЕЗІ
14.01.11 - Кардіологія
А в т о р е ф е р а т
дисертації на здобуття наукового ступеня
доктора медичних наук
Київ - 1999
Дисертацією є рукопис
Pобота виконана в Українському науково-дослідному інституті кардіології ім.акад. М.Д.Стражеска МОЗ України
 
Науковий консультант :
доктор медичних наук, професор БРАТУСЬ Віктор Васильович, завідувач
ла-бораторії експери-мен-тальної кардіології Українського науково-дослід-но-го інституту кардіології ім.акад. М.Д.Стражеска МОЗ України
Офіційні опоненти:
1. Доктор медичних наук, професор, академік АМН України, член-корес-пондент НАН України і АМН Росії КОРКУШКО Олег Васильович, керів-ник відділу вікової фізіології та патології внутрішніх органів Інституту ге-рон-тології АМН України.
2.
Доктор медичних наук, професор, член-кореспондент НАН України
CАГАЧ Вадим Федорович, заступник директора з наукової ро-бо-ти, керів-ник відділу фізіології кро-во--обігу Інституту фізіології ім.О.О.Бо-го-мольця НАН України м.Київ.
3. Доктор медичних наук, професор БЕНДЕТ Яків Абрамович, головний на-уковий співробітник відділу набутих вад серця Інституту сер-цево-су-дин-ної хірургії АМН України м.Київ.
 
Провідна організація: Національний медичний університет ім.О.О.Бого-моль-ця, кафедра факультетської терапії №2, МОЗ України, м.Київ.
Захист дисертації відбудеться “ 13 “_квітня 1999 року о 10 годині на за-сі--дан-ні спеціалізованої вченої ради Д 26.616.01 при Українському нау-ко-во-дос-лід-ному інституті кардіології ім.акад.М.Д.Стражеска (252151, м.Київ, вул. На-родного ополчення, 5)
З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Українського науково-дос-лідного інституту кардіології ім.акад.М.Д.Стражеска (252151, м.Київ, вул. Народного ополчення, 5)
Автореферат розісланий “11 “березня 1999 року
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради Деяк С.І.
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Атеросклеротичне ураження судинної системи лежить в основі найбільш поширених форм кардіальної патології і визначає можливість розвитку гострих явищ, що призводять до загибелі чи інваліди-за--ції хворих. Найчастіше атеросклероз ушкоджує судини життєво важливих органів - мозку, серця, нирок, викликаючи розвиток інсульту, інфаркту, сер---цевої недостатності, і тому на сьогоднішній час його розглядають як од-ну з ведучих причин смертності населення індустріально розвинених країн.
Патогенез атеросклерозу вивчений досить докладно, проте проблема його етіології залишається ще відкритою. В літературі описано більш ніж 100 факторів ризику атеросклерозу, але ні один з них не є обов”язковим для розвитку процесу. Це означає, що або атеросклероз є поліетіологічним за своєю природою, або основні його фактори ризику інтерферуються на од-ному ще точно не ідентифікованому механізмі, який і є безпосередньою причиною всього комплексу змін, що призводять до ураження судинної системи.
Дослідженнями останніх років встановлено, що патогенез атеросклеро--зу пов”язаний з порушеннями обміну ЛП та появою в крові так званих “мо-дифікованих” їх форм [Климов А.Н.,1995, Davies M.J.,1993, Leake D.S., 1993]. У зв”язку з цим питання про природу та механізми атерогенної модифікації ЛП набуло домінуючого значення у вивченні патогенезу атероскле-розу.
Найбільш поширеним типом модифікованих ЛП, що розпізнаються ске-венджер-рецепторами, є ЛПНЩ, які зазнали вільнорадикального оки-с-лен-ня в умовах оксидативного стресу [Gorog P.,1995, Lewis A.,1997], однією з най-важ-ливіших причин якого є активація запальних клітин крові. Неод--но-ра-зово бу-ло показано, що лейкоцити ма-ють іс-тотне значення для роз-вит-ку атероск-лерозу, ІХС та її ускладнень, проте припускається, що їх вклю-----чен-ня в атерогенез відбувається вже на етапі значних порушень ліпід-ного обміну. Активуючись при цьому, лейкоцити забезпечують видалення з кро-ві ате--ро-ген-них ЛП.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22 Реферат на тему: МОДИФІКОВАНІ ЛІПОПРОТЕЇНИ: МЕХАНІЗМИ УТВОРЕННЯ ТА РОЛЬ В АТЕРОГЕНЕЗІ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок