Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> МОТИВАЦІЙНА ОСНОВА НАЗВ РОСЛИН У ПЕРВИННОМУ І ВТОРИННОМУ СЕМІОЗИСІ (НА МАТЕРІАЛІ УКРАЇНСЬКОЇ, РОСІЙСЬКОЇ, НІМЕЦЬКОЇ ТА ФРАНЦУЗЬКОЇ МОВ)

МОТИВАЦІЙНА ОСНОВА НАЗВ РОСЛИН У ПЕРВИННОМУ І ВТОРИННОМУ СЕМІОЗИСІ (НА МАТЕРІАЛІ УКРАЇНСЬКОЇ, РОСІЙСЬКОЇ, НІМЕЦЬКОЇ ТА ФРАНЦУЗЬКОЇ МОВ)

Назва:
МОТИВАЦІЙНА ОСНОВА НАЗВ РОСЛИН У ПЕРВИННОМУ І ВТОРИННОМУ СЕМІОЗИСІ (НА МАТЕРІАЛІ УКРАЇНСЬКОЇ, РОСІЙСЬКОЇ, НІМЕЦЬКОЇ ТА ФРАНЦУЗЬКОЇ МОВ)
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
23,48 KB
Завантажень:
484
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА
Сердюк Алла Михайлівна
УДК 81'1'22'373.22:582 [=161.2=161.1=112.2=133.1]
МОТИВАЦІЙНА ОСНОВА НАЗВ РОСЛИН
У ПЕРВИННОМУ І ВТОРИННОМУ СЕМІОЗИСІ
(НА МАТЕРІАЛІ УКРАЇНСЬКОЇ, РОСІЙСЬКОЇ,
НІМЕЦЬКОЇ ТА ФРАНЦУЗЬКОЇ МОВ)
10.02.15 – загальне мовознавство
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата філологічних наук
Київ – 2002
Дисертацією є рукопис
Робота виконана на кафедрі загального мовознавства
та слов’янської філології Бердянського державного
педагогічного інституту ім. П.Д.Оси-пенко,
Міністерство освіти і науки України
Науковий керівник: доктор філологічних наук, професор
Денисова Світлана Павлівна,
Київський міжнародний університет, кафедра
журналістики та телемистецтва
Офіційні опоненти: доктор філологічних наук, професор
Іванова Людмила Петрівна,
Національний педагогічний університет ім.М.П.Драгоманова,
кафедра російської мови
кандидат філологічних наук
Симоненко Людмила Олександрівна,
Інститут української мови НАН України, відділ термінології
та ономастики, старший науковий співробітник
Провідна установа: Київський національний лінгвістичний
університет, кафедра
фонетики та граматики слов’янських мов, Міністерство освіти
і науки України, м.Київ
Захист відбудеться " 26 " вересня 2002 р. о 14 00 годині на засіданні
спеціалізованої вченої ради Д.26.001.19 Київського національного
універ-ситету імені Тараса Шевченка (01017, м. Київ, бульвар Т.Шевченка,
14, Інститут філології )
З дисертацією можна ознайомитись у науковій бібліотеці Київського
національного університету імені Тараса Шевченка
(01017, Київ, вул. Володимирська, 64)
Автореферат розіслано " 20 " серпня 2002 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради Л.О. Медведєва
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
На сучасному етапі розвитку лінгвістики відбувається кардинальне переосмислення і пере-орієнтація на антропометричний напрямок її парадигми. Семіотика має зай-ма-ти одне з найважливіших місць у цій парадигмі. Це пояснюється тим, що про-цес пер-винного і вторинного знакоутворення пов’язаний з відображальною і пізна-валь-ною діяльністю людини. Тому ми солідарні з думкою Н.Д.Арутюнової про те, що "в саму природу людини втілена можливість семіозису" Арутюнова Н.Д. Наивные размышления о наивной картине языка // Язык о языке. – М.: Языки русской культуры, 2000. – С.8..
Проблеми знаковості мови достатньо проаналізовано у працях Ф. де Соссюра, Е.Бенвеніста, Н.Д.Ару-тю-но-вої, Г.А.Уфімцевої, В.Г.Гака, О.С.Мельничука, Ч.Мор-ріса, Ч.С.Пірса, Н.А.Слю-саре-вої, А.О.Білецького, Ю.С.Степанова, та багатьох ін-ших. У них досліджено положення про природу мовного знака, його властивості, струк--туру, лінгвістичні параметри і функції семіозису та інше.
Але, на нашу думку, не повною мірою висвітлені питання, поєднані з вивчен-ням універсальності й національної специфіки первинного і вторинного знако-означування та відмінностей між цими видами семіозису. У зв’язку з антропоорієнтованою парадигмою сучасної науки виникає необ-хід-ність у розробці нових підходів до проблеми означування (первинного та вто-ринного).
Актуальним на сьогодні є концептуальний аналіз, мета якого – аналіз понят-тя, що стоїть за мовним знаком (О.С.Кубрякова). Метод концептуального моделю-ван-ня ґрунтується на ономасіологічному вивченні мови, яке в семіотичному аспек-ті нерозривно пов’язане з положеннями про мову як знакову систему з подвійним озна--чуванням та про мову як складне утворення, що має властивість означувати та відо-бражати одночасно (Г.А.Уфімцева). У мові процес найменування передбачає ви--бір із декількох ознак саме ту, за якою можна пізнати означуваний предмет. Ко-жен народ має свої особливості в соціальному, трудовому досвіді, що й знаходить ві-до-браження у виборі ознаки найменування, або внутрішньої форми слова (В.фон Гумбольдт, О.О.Потебня, Е.Сепір, Ю.Д.Ап--ре-сян, Л.П.Іванова, Н.І.Сука-лен-ко та ін).
Вивчення цих проблем сучасна наука бачить у підходах, що базуються на теоретичних засадах В.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 Реферат на тему: МОТИВАЦІЙНА ОСНОВА НАЗВ РОСЛИН У ПЕРВИННОМУ І ВТОРИННОМУ СЕМІОЗИСІ (НА МАТЕРІАЛІ УКРАЇНСЬКОЇ, РОСІЙСЬКОЇ, НІМЕЦЬКОЇ ТА ФРАНЦУЗЬКОЇ МОВ)

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок