Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> КОМПЛЕКСНІ СПОЛУКИ d-ЕЛЕМЕНТІВ З НІТРОГЕН-, ОКСИГЕН- ТА СУЛЬФУРОВМІСНИМИ ПОХІДНИМИ ПРОПІОНОВОЇ КИСЛОТИ

КОМПЛЕКСНІ СПОЛУКИ d-ЕЛЕМЕНТІВ З НІТРОГЕН-, ОКСИГЕН- ТА СУЛЬФУРОВМІСНИМИ ПОХІДНИМИ ПРОПІОНОВОЇ КИСЛОТИ

Назва:
КОМПЛЕКСНІ СПОЛУКИ d-ЕЛЕМЕНТІВ З НІТРОГЕН-, ОКСИГЕН- ТА СУЛЬФУРОВМІСНИМИ ПОХІДНИМИ ПРОПІОНОВОЇ КИСЛОТИ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
26,90 KB
Завантажень:
240
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17 
УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ
ХІМІКО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
НЕЙКОВСЬКИЙ СТЕПАН ІВАНОВИЧ
УДК 541.49
КОМПЛЕКСНІ СПОЛУКИ d-ЕЛЕМЕНТІВ З НІТРОГЕН-, ОКСИГЕН- ТА СУЛЬФУРОВМІСНИМИ ПОХІДНИМИ ПРОПІОНОВОЇ КИСЛОТИ
02.00.01 - неорганічна хімія
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
доктора хімічних наук
Дніпропетровськ - 1999
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана на кафедрі хімії Придніпровської державної ака-демії будівництва та архітектури, Міністерство освіти України.
Науковий консультант:
доктор хімічних наук, професор Тулюпа Федір Михайлович,
Український державний хіміко-технологічний університет,
м. Дніпропетровськ, зав. кафедрою аналітичної хімії.
ОФІЦІЙНІ ОПОНЕНТИ:
доктор хімічних наук, професор Мазуренко Євген Андрійович,
Інститут загальної та неорганічної хімії імені В.І. Вернадського НАН України, м. Київ, заступник директора по науковій роботі, зав. відділом;
доктор хімічних наук Манорик Петро Андрійович, Інститут фізич-ної хімії імені Л.В. Писаржевського, НАН України, м. Київ, зав. відділом;
доктор хімічних наук, доцент Штеменко Олександр Васильович,
Український державний хіміко-технологічний університет, м. Дні-пропетровськ, в. о. зав. кафедри неорганічної хімії.
Провідна установа:
Київський університет імені Тараса Шевченка, кафедра неорганічної хімії, Міністерство освіти України, м. Київ.
Захист відбудеться « 5 » листопада 1999 року о 1000 годині на за-сіданні спеціалізованої вченої ради Д 08.078.01 при Українському державному хіміко-технологічному університеті (320640, проспект Гагаріна, 8).
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Українського державного хіміко-технологічного університету
Автореферат розісланий «29» 09 1999 року.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради Пініеллє І.Д.


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Дослідження хімічних властивостей та будови комплексних сполук d-елементів- катіонів Co2+, Ni2+, Cu2+, Zn2+, Cd2+, Hg2+ з N-, O-, S-вмісними лігандами пропіонового ряду- похідними природних - і -амінокислот (цистеїна і -аланіна від-повідно) є важливою проблемою сучасної координаційної хімії.
Основними областями використання теоретичних та експери-ментальних даних по будові і властивостям комплексних сполук мікроелементів (Co(II), Cu(II), Zn(II)) і токсичних металів (Cd(II) і Hg(II)) з амінокислотами та їх похідними є біологія та медицина. Це звязано з тим, що поведінка елементів в організмі, їх циркуля-ція, участь в обміні, депонуванні, перш за все, обумовлені здат-ністю катіона металу брати участь в процесах комплексоутво-рення з багатьма природними лігандними системами, у тому чис-лі і з вище згаданими амінокислотами- структурними елементами молекул білків.
В останні роки різко зросла зацікавленність до модифіку-вання молекул природних - і -амінокислот шляхом заміщення одного або двох протонів аміногруп на відповідні аліфатичні та гетероциклічні радикали функційної дії, що дає можливість отри-мати в цьому класі речовин нові біологічно активні сполуки з практично цінним комплексом властивостей. Так заміщення про-тона NH2-групи в молекулі цистеїна на радикал C6H5CO веде до утворення N-бензоїлцистеїна- потенційного протиракового препа-рату. Заміщення одного з протонів аміногрупи -аланіна на гете-роциклічні замісники азолового або тіадіазолового ряду, а друго-го - на пропіонатне угруповання дозволяє отримати серії нових одно- і двоосновних кислот та їх похідних, які можна розглядати як модифіковані комплексони, перспективні для використання в координаційній хімії як поліфункціональні ліганди. Донорні цент-ри таких амбідентатних лігандів в залежності від їх природи, взаємного розташування та інших факторів можуть забезпечити різні напрямки комплексоутворення, що дає можливість отримати високоефективні цинковмісні мікродобрива, інгібітори корозії ме-талів, протинакипні добавки. Між тим N-, O-, S-вмісні похідні пропіонової кислоти- продукти поєднання гетероциклічних спо-лук (наприклад, тріазола, тіадіазола, тіазола та їх похідних) і алі-фатичних - і -амінокислот, в синтезі комплексів d-елементів ра-ніше не використовувалися внаслідок відсутності в літературі простих методів їх синтезу.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17 Реферат на тему: КОМПЛЕКСНІ СПОЛУКИ d-ЕЛЕМЕНТІВ З НІТРОГЕН-, ОКСИГЕН- ТА СУЛЬФУРОВМІСНИМИ ПОХІДНИМИ ПРОПІОНОВОЇ КИСЛОТИ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок