Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> СИНТАГМАТИЧНІ ТА ПАРАДИГМАТИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ПРИСЛІВНИКІВ У СПОЛУЧЕННІ З ДІЄСЛОВАМИ В СУЧАСНІЙ НІМЕЦЬКІЙ МОВІ (на матеріалі художніх і публіцистичних текстів)

СИНТАГМАТИЧНІ ТА ПАРАДИГМАТИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ПРИСЛІВНИКІВ У СПОЛУЧЕННІ З ДІЄСЛОВАМИ В СУЧАСНІЙ НІМЕЦЬКІЙ МОВІ (на матеріалі художніх і публіцистичних текстів)

Назва:
СИНТАГМАТИЧНІ ТА ПАРАДИГМАТИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ПРИСЛІВНИКІВ У СПОЛУЧЕННІ З ДІЄСЛОВАМИ В СУЧАСНІЙ НІМЕЦЬКІЙ МОВІ (на матеріалі художніх і публіцистичних текстів)
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
23,75 KB
Завантажень:
112
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 
ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ЮРІЯ ФЕДЬКОВИЧА
Гікова Галина Вікторівна
УДК 811.112.2’38’37
СИНТАГМАТИЧНІ ТА ПАРАДИГМАТИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ПРИСЛІВНИКІВ У СПОЛУЧЕННІ З ДІЄСЛОВАМИ
В СУЧАСНІЙ НІМЕЦЬКІЙ МОВІ
(на матеріалі художніх і публіцистичних текстів)
Спеціальність 10.02.04 – германські мови
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата філологічних наук
Чернівці – 2007
Дисертацією є рукопис.
Роботу виконано на кафедрі германського, загального і порівняльного мовознавства Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, Міністерство освіти і науки України.
Науковий керівник: доктор філологічних наук, професор
Левицький Віктор Васильович,
Чернівецький національний університет імені
Юрія Федьковича, завідувач кафедри германського,
загального і порівняльного мовознавства.
Офіційні опоненти: доктор філологічних наук, професор
Іщенко Ніна Григорівна,
Київський національний лінгвістичний університет,
завідувач кафедри німецької філології;
кандидат філологічних наук, доцент
Максимчук Богдан Васильович,
Львівський національний університет імені Івана Франка,
завідувач кафедри німецької філології.
Провідна установа: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Міністерство освіти і науки України, м. Київ.
Захист відбудеться “10 травня 2007 р. о 14 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради
К 76.051.07 у Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича за адресою:
58012, м. Чернівці, вул. Коцюбинського, 2, корп. V, ауд. 230.
Із дисертацією можна ознайомитися у науковій бібліотеці Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича за адресою: 58012, м. Чернівці, вул. Лесі Українки, 23.
Автореферат розіслано “5 _квітня_ 2007 року.
Учений секретар
спеціалізованої вченої ради О.В. Кульбабська


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Усебічне вивчення словосполучень з погляду семантичних зв’яз-ків між словами належить до актуальних завдань сучасної лінгвістики. Існує універ-сальна здатність лексем сполучатися між собою на ос-но-ві від-по-від-них специфічних закономірностей, виявлення яких умож-лив-лює дослід-жен-ня нагромадженого конкретного мовного матеріалу і роз-в’я-зання ком-плек-су теоре-тичних питань. Із цього погляду науковий ін-те-рес становлять сло-восполучення прислівників з дієсловами в ні-мець-кій мові, і це не випад-ково, адже в системі час-тин мови при-слів-ни-ку відведено особливе місце: він є самостійною частиною мови, виявляє ве-лику кількість ста-біль-них семантичних зв’я-зків, разом з іменником, діє-словом та при-кмет-ни-ком відзначається високою частотою вживання. Лексико-семантичні спо-лучення при-слів-ників з дієсловами – це не набір окремих значень, а фрагмент мов-ної картини світу, з властивими йому просторовими, часо-ви-ми, причиновими, цільовими та іншими від-ношення-ми, які реалізуються в тексті.
Особливості сполучуваності мовних одиниць були предметом до-слідження багатьох мовознавців, серед яких: Н.Н. Амосова, В.К. Анд-рє-є-ва, А.Б. Анікіна, В.Д. Аракін, О.В. Афа-насьєва, В.М. Баскевич, М.А. Глаз-ман, Б.М. Головін, Г.В. Данілова, В.Н. Дзюба, В.Н. Дударєва, В.Я. Зіно-в`єва, Н.А. Козельська, Н.З. Котєлова, М.П. Кочерган, В.А. Кузнєцов-ва, В.В. Левицький, В.С. Перебийніс, О.І. Смирницький, Г.А. Уфімцева, Л.В. Хведченя, Д.М. Шмельов та ін. Вагомий внесок у розвиток теорії сполучуваності зробили В.Г. Адмоні, Ю.Д. Апресян, В.В. Ви-ноградов, Г.О. Ви-нокур, В.А. Звєгінцев, М.М. Копиленко, Є.Д. Поліванов, Ю.С. Степанов, Н.Ю. Шведова та ін. Найновішими до-сяг-неннями у вивченні категорії сполучуваності та функціонування при-слів-ників можна вважати дослідження С.Р. Бабушко, С.В. Бєлової, Ю.С. Бє-лозьорової, О.В. Васи-ленко, Ю.Є. Кійко, Л.М. Коцюк, Н.І. Ло-па-тюк, Б.В. Максим-чу-ка, Г.М. Пахолок, Н.В. Романової, О.М. Торосян, німецьких лінгвістів П. Айзен-берга, Г. Глюк, Ф. Шмьое.
Актуальність теми. Пропонована дисертація присвячена аналізові син-таг-матичних та парадигматичних властивостей прислівників у сполу-чен-ні з дієсловами.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 Реферат на тему: СИНТАГМАТИЧНІ ТА ПАРАДИГМАТИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ПРИСЛІВНИКІВ У СПОЛУЧЕННІ З ДІЄСЛОВАМИ В СУЧАСНІЙ НІМЕЦЬКІЙ МОВІ (на матеріалі художніх і публіцистичних текстів)

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок