Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> Чисельне розв’язування просторових стаціонарних самоузгоджених задач електронної оптики на основі методу інтегральних рівнянь

Чисельне розв’язування просторових стаціонарних самоузгоджених задач електронної оптики на основі методу інтегральних рівнянь

Назва:
Чисельне розв’язування просторових стаціонарних самоузгоджених задач електронної оптики на основі методу інтегральних рівнянь
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
19,42 KB
Завантажень:
361
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ
Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача НАН України
Романенко Анатолій Віталійович
УДК 517:519.642:537
Чисельне розв’язування просторових стаціонарних самоузгоджених задач електронної оптики на основі методу інтегральних рівнянь
01.05.02
математичне моделювання та обчислювальні методи
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата
фізико-математичних наук
Львів 2004


Дисертацією є рукопис
Робота виконана у Львівському національному університеті імені Івана Франка Міністерства освіти і науки України
Науковий керівник | кандидат фізико-математичних наук,
доцент Остудін Борис Анатолійович,
Львівський національний університет імені Івана Фран-ка,
доцент кафедри обчислювальної математики
Офіційні опоненти | доктор фізико-математичних наук,
доцент Грищенко Олександр Юхимович,
Київський національний університет імені Тараса Ше-в-ченка, професор кафедри обчислювальної математики
доктор фізико-математичних наук,
професор Саврук Михайло Пет-ро-вич,
Фізико-механічний інститут ім. Г.В. Карпенка НАН України, завідувач відділу механіки композиційних матеріалів
Провідна установа | Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України,
відділ ма-те-ма-тичного моделювання
проблем екології та енергетики, м. Київ
Захист відбудеться “10” лютого 2005 р. о 15 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 35.195.01 в Інституті прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстри-гача НАН України за адресою: 79060, м. Львів, вул. Наукова, 3-Б.
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Інституту прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача НАН України (м. Львів, вул. Наукова, 3-Б).
Автореферат розісланий “4” січня 2005 р.
Вчений секретар спеціалізованої вченої ради,
доктор фізико-математичних наук |
Мартиняк Р.М.


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Стрімкий розвиток обчислювальної техніки сприяє всебічному вив-чен-ню проблеми формування, фокусування і тран-спортування пучків заряджених час-тинок з великим просторо-вим зарядом, яка не втрачає своєї актуальності вже понад п’ятдесят років.
Проектування багатьох потужних фізичних приладів, зокрема, при-ско-рю-вачів, інжекторів для термо-ядер-них установок, апаратів для електронного зва-рю-ван-ня, плав-лення, нанесення високо-якісних пок-рит-тів, різноманітних електронно-іонних оптичних систем, прила-дів НВЧ тощо пот-ре-бує чисельного розрахунку велико-ст-рум-них пучків за-ря-джених час-тинок.
Дослідженням у цій галузі присвячені праці Богуслав-сь-ко-го С.А., Овчарова В.Т., Вайнш-тей-на Л.А., Ільїна В.П., Руда-ко-ва Л.І., Рухад-зе А.А., Волкова Б.І., Свєш-нікова А.Г., Сє-маш-ка Н.Н., Головіна Г.Т., Буб-ли-ка Б.М., Гаращенка Ф.Г., Кириченка М.Ф., Ку-рає-ва А.А., Сирово-го В.А., Мона-стир-ського М.А., Та-ра-сова В.А., Муравйова А.Г., Філі-пи--че-ва Д.С., Захарова Є.В., Сафроно-ва С.І., Тарасова Р.П., Люд-ке-ви-ча Й.В., Гордій-чу-ка В.І., Чухлєбова А.М., Терешка В.М. та інших.
Складна геометрія поля, притаманна реальним пристроям, практи-чно уне-мо-жливлює розв’я-зання самоузгоджених задач електронної оп-ти-ки ана-лі--тич-ними методами, а розімкненість заряд-же-них поверхонь зву--жує ко-ло чисель-них методів, які б адекватно описували фізику яви-ща.
Метод граничних інтегральних рівнянь, володіючи безсумнів-ними пе-ре-ва-гами проек-цій-но-сіт-кових схем, що використовують кусково-ви-значені апроксимації шу-каних розв’язків, набуває особливого значення, коли йде-ть-ся про задачі у необме-же-них областях, зок-рема, за наяв-ності розімк-нених границь.
Вплив про-сторового заряду пучка виявляється у нелінійності за-да-чі, що на-к-ладає відбиток на стійкість її розв’язків.
Розробка ефективних алгоритмів розв’язування просторових са-мо-узгоджених за-дач та їхнє теоретичне обґрунту-ван-ня залишаються від-к-ри-тими питання-ми прикладної математики та інфор-ма-тики, теорії і практи-ки фі-зики пучків заряджених ча-стинок тощо.
У дисертаційній роботі вирішується наукове завдання – чисельне мо-делювання руху велико-струмного пучка заряджених части-нок у са-мо-узгодженому електричному полі.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 Реферат на тему: Чисельне розв’язування просторових стаціонарних самоузгоджених задач електронної оптики на основі методу інтегральних рівнянь

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок