Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> УДОСКОНАЛЕННЯ економІчНого механІзмУ ЗАЛУЧЕННЯ ІнвестицІй в природоОХОРОННУ дІяльнІсть

УДОСКОНАЛЕННЯ економІчНого механІзмУ ЗАЛУЧЕННЯ ІнвестицІй в природоОХОРОННУ дІяльнІсть

Назва:
УДОСКОНАЛЕННЯ економІчНого механІзмУ ЗАЛУЧЕННЯ ІнвестицІй в природоОХОРОННУ дІяльнІсть
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
20,13 KB
Завантажень:
45
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ
ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ РИНКУ ТА ЕКОНОМІКО-ЕКОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
жараманІ зукан нажиб
Удк 631.6.02
УДОСКОНАЛЕННЯ економІчНого механІзмУ ЗАЛУЧЕННЯ ІнвестицІй в природоОХОРОННУ дІяльнІсть
Спеціальність 08.08.01 – Економіка природокористувания і
охорони навколишнього середовища
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата економічних наук
Одеса – 2002
Диссертацією є рукопис.
Робота виконана в Одеському державному екологічному університеті Міністер-ства освіти і науки України.
Науковий керівник: доктор економічних наук, професор
Ковальов Володимир Георгійович,
Одеський державний екологічний університет
Міністерства освіти і науки України, завідувач кафедри
менеджменту природоохоронної діяльності
Офіційні опоненти: доктор економічних наук, професор
Крижановський Ростислав Олександрович,
Інститут проблем ринку та економіко-екологічних
досліджень НАН України, головний науковий
співробітник відділу економіко-екологічних проблем
світового океану і приморських регіонів
доктор економічних наук, професор
Деречин Віктор Васильович,
Одеський державний економічний університет
Міністерства освіти і науки України, завідувач кафедри
економіки, організації та обліку в агропромисловому комплексі
Провідна установа: Інститут регіональних досліджень
НАН України, відділ регіональної
екологічної політики (м. Львів)
Захист відбудеться “31” жовтня 2002 р. о 16 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К.41.177.01 в Інституті проблем ринку та еко-номіко-екологічних досліджень НАН України за адресою: 65044, м. Одеса, Французький бульвар, 29.
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Інституту проблем ринку та еко-номіко-екологічних досліджень НАН України за адресою: 65044, м. Одеса, Французький бульвар, 29.
Автореферат розісланий “27” вересня 2002 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради Тараканов М.Л.
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Науково-технічний прогрес забезпечує збільшення об-ся-гів мате-рі-аль-ного виробництва на основі високих темпів зростання виробничих сил, інтен-си-фікації вироб-ничих процесів, підвищення виробничості праці.
Розвиток виробничих сил та обсягів виробництва призвів до знач-ного зрос-тан-ня ефекту діяльності людини, який за власними мас-штабами вже у теперішній час може бути поставлений в один ряд з пла-не-тарними природними процесами.
Глибокі зміни у розмірах та характері промислового виробництва, які від-булись за останні десятиріччя, виявились не підкріпленими необ-хі-дни-ми удоско-наленнями і змінами у технічному і техно-логі-чному забезпеченні сучасного ви-роб-ництва, від якого безпосередньо залежить стан земної біосфери.
Недосконалість використовуваних людством виробничих сил приз-водить до негативного впливу з їх боку на навколишнє середовище, на усі види природних ресурсів. Існуючі у те-пе-решній час технології виробництва при підвищенні інтен-сивності сучасних технологічних про-це-сів все у більшому ступені стають не-су-місними з необхідністю збереження природного оточення в його першоутво-рено-му вигляді. Звідси виник-нення нових й загострення уже існуючих проблем вико-ристання при-род-них ресурсів.
До середини ХХ-го сторіччя не ставилось питання про необхідність обме--ження обсягу ма-тері-аль-ного виробництва на нашій планеті та не виникали при-пущення про відмову від недо-с-коналих технологій. Головна мета була – більше виробити, більше добути, повніше забезпечити власне виробницт-во сировинними та енергетичними ресурсами. Така політика стала призводити до швидкого вис-на-ження джерел сировини. З’явилася потенціальна загроза невід-новлюваних і гло--бальних змін в механізмі життєзабезпечення на Землі.
Перед людством виникла необхідність вирішити цілу низку проблем природокористування:

вивчення наявних природних ресурсів та визначення їх запасів на нашій планеті;

обчислення періоду часу, на який цих ресурсів вистачить при існуючих темпах розвитку матеріального виробництва у світовому господарстві;

пошук можливості заміни дефіцитних ресурсів іншими, яких є достатньо;

розробка ресурсозберігаючих технологій та операцій;

захист природних ресурсів від негативного впливу з боку про--мис-лових підприємств, об’єктів сільського господарства, об’єктів куль-тур-но-побуто-вого призначення;

відновлення природних ресурсів в їх кількісних та якісних харак-те-рис-тиках;

підвищення ефективності використання фінансових, матеріальних і тру-дових засобів, які спрямовано на вирішення зазначених проблем.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 Реферат на тему: УДОСКОНАЛЕННЯ економІчНого механІзмУ ЗАЛУЧЕННЯ ІнвестицІй в природоОХОРОННУ дІяльнІсть

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок