Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> БIОТЕХНIЧНI СИСТЕМИ В МЕХАНОКАРДIОМЕТРIЇ ТА КАРДIОТОКОМЕТРIЇ: ТЕХНIЧНI ЗАСОБИ ФОРМУВАННЯ СИГНАЛIВ

БIОТЕХНIЧНI СИСТЕМИ В МЕХАНОКАРДIОМЕТРIЇ ТА КАРДIОТОКОМЕТРIЇ: ТЕХНIЧНI ЗАСОБИ ФОРМУВАННЯ СИГНАЛIВ

Назва:
БIОТЕХНIЧНI СИСТЕМИ В МЕХАНОКАРДIОМЕТРIЇ ТА КАРДIОТОКОМЕТРIЇ: ТЕХНIЧНI ЗАСОБИ ФОРМУВАННЯ СИГНАЛIВ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
29,72 KB
Завантажень:
360
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19 
Державний університет " Львівська політехніка "
Сторчун Євген Володимирович
УДК 615.47
БIОТЕХНIЧНI СИСТЕМИ
В МЕХАНОКАРДIОМЕТРIЇ ТА КАРДIОТОКОМЕТРIЇ:
ТЕХНIЧНI ЗАСОБИ ФОРМУВАННЯ СИГНАЛIВ
05.11.17 - Медичні прилади та системи
А В Т О Р Е Ф Е Р А Т
дисертації на здобуття наукового ступеня
доктора технічних наук
Львів - 1999
Дисертацією є рукопис
Робота виконана в Державному університеті“Львівська політех-ні--ка” Міністерства освіти України та Держав-но--му на-уково–виробничому підприємстві по ра-діо--елек-тронній медичній апаратурі Мініс-терс-тва про-ми-сло-вої політики України
Науковий консультант д.т.н., професор Смердов Андрій Андрі-йо-вич, Державний університет “Львівська політехніка”, зав. кафедри
Офіційні опоненти: д.т.н., професор Дідковський Віталій Семе-но-вич, НТУУ “ Київський політехнічний інсти-тут ”, зав. кафедри
д.т.н., доцент Злепко Сергій Макарович,
Вінницький державний технічний університет,
зав. кафедри
д.т.н., професор Стахів Петро Григорович,
Державний університет “Львівська політехніка”,
зав. кафедри
Провідна установа Харківський державний технічний університет ра-діо-елект-ро--ні--ки, кафедра “Біоелектронні ме-дич-ні при-строї та системи”, Міністерство освіти Укра-ї-ни.
Захист відбудеться 16 червня 1999р. о 12 год. на засіданні спе-ціалізо-ва-ної вченої ради Д 35.052.10 Державного університету “Львів-ська політехніка” (290646, Львів, вул. Ст.Бандери, 12).
З дисертацією можна ознайомитись у Науковій бібліотеці Дер-жав-но-го університету “Львівська політехніка”( вул. Професорська, 1).
Автореферат розісланий 29 квітня 1999р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради ______________ Романишин Ю.М.


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Проблема здоров`я населення набула в Україні соціаль-ної гостроти. Най-більш загрозливими для здоров`я виявилися і в найближчому майбутньому за-ли-шаться захворювання серцево – судинної системи організму людини. Не мен-ше за-непокоєння викликає зростання дитячої смертності.
Вирішення зазначених проблем практичної медицини тісно пов`язано з роз-витком методології біомеханічної діагностики (БМД) за механічними і акус-тични-ми сигналами (МАС) серцево – судинної системи біооб`єкта (на біомеха-нічні явища у системі кровообігу припадає близько 90 %, а біоакустичні – 10% вібраційної енергії скорочення серця людини).
Природа біологічних об`єктів вимагає використання в їх діагностиці різно-манітної, отриманої одночасно інформації. Багатопараметрична діагностика грун-тується на застосуванні інструментальних методів, які постійно поповню-ють-ся новітніми досягненнями науки і техніки.
Незважаючи на досягнення радіоелектроніки, методологічний рівень БМД, що існував, не забезпечував використання інформаційного вмісту сигналів, від-по-відного складності об`єктів дослідження. Однією серед головних причин цьо-го була невідповідність методології БМД ( технічного інструментарію та мето-дів йо-го застосування ) діагностуванню стану організму людини. У структурі медичних приладів названих методів контакт з біооб`єктом забезпечують технічні засоби формування сигналів (медич-ні перетво-рю-вачі, пристрої), ступінь функціональної сумісності з об`єктом яких визначає даний по-казник для ді-агностичних приладів і систем у цілому.
У розвитку технічних засобів формування сигналів для методів БМД за внут-рішніми МАС системи кровообігу увага приділялася отриманню мак-си-мального сигна-лу і не враховувся вплив сенсорів на біооб`єкт, що спричиняло опо-середко-ва-ність ре-зуль-татів біомеханічних обстежень властивостями медич-них перетво-рю-вачів та технології їх застосування. Для практичної медицини це означало втрату єдності результатів обстеження пацієнтів.
В різних методах діагностики за внутрішніми біомеханічними явищами сис-теми кровообігу людини проблема єдності результатів має свої особливості. У но-вому методі багатозональної пульсометрії, де відбува-ється реєстрація пуль-сових сигналів в 6 зонах променевих артерій, необхідна єдність результатів у об`єктно-му вимірі. В однозональних методах діагностики вимага-єть-ся від-тво-рюваність ре-зультатів за різних, фізіологічно припустимих, умов об-стеження: опе-ратор (ме-то-дика сприйняття і передачі сигналів), час то-що.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19 Реферат на тему: БIОТЕХНIЧНI СИСТЕМИ В МЕХАНОКАРДIОМЕТРIЇ ТА КАРДIОТОКОМЕТРIЇ: ТЕХНIЧНI ЗАСОБИ ФОРМУВАННЯ СИГНАЛIВ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок