Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> Частково гідрогенізовані піразоло- та 1,2,4-триазоло[1,5-a]піримідини: синтез, хімічні властивості, таутомерія

Частково гідрогенізовані піразоло- та 1,2,4-триазоло[1,5-a]піримідини: синтез, хімічні властивості, таутомерія

Назва:
Частково гідрогенізовані піразоло- та 1,2,4-триазоло[1,5-a]піримідини: синтез, хімічні властивості, таутомерія
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
23,34 KB
Завантажень:
65
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 
ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ім. В. Н. КАРАЗІНА
БОРОДІНА ВІКТОРІЯ ВАСИЛІВНА
УДК 547.859.1
Частково гідрогенізовані піразоло- та 1,2,4-триазоло[1,5-a]піримідини:
синтез, хімічні властивості, таутомерія
02.00.03 – органічна хімія
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата хімічних наук
Харків –2006


Дисертацією є рукопис
Робота виконана в Інституті проблем ендокринної патології ім. В. Я. Дани-левського АМН України, м. Харків.
НАУКОВИЙ
КЕРІВНИК | Кандидат хімічних наук, старший науковий співробітник
Ліпсон Вікторія Вікторівна
Інститут проблем ендокринної патології
ім. В. Я. Данилевського АМН України, м. Харків,
завідувач відділу медичної хімії
ОФІЦІЙНІ
ОПОНЕНТИ | Доктор хімічних наук, професор
Українець Ігор Васильович
Національний фармацевтичний університет, м. Харків,
професор кафедри фармацевтичної хімії
Доктор хімічних наук, старший науковий співробітник
Колос Надія Миколаївна
Харківській національний університет ім. В. Н. Каразіна
професор кафедри органічної хімії
ПРОВІДНА
УСТАНОВА | Київський націо-нальний університет ім. Т. Г. Шевченка, кафедра органічної хімії.
Захист відбудеться “16” червня 2006 р. о 14.00 год. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.051.14 Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна (Україна, 61077, м. Харків, пл. Свободи, 4, ауд.7-80)
З дисертацією можна ознайомитися в Центральній науковій бібліотеці Хар-ківського націо-наль-ного університету ім. В. Н. Каразіна (Україна, 61077, м. Харків, пл. Свободи, 4)
Автореферат розіслано “13” травня 2006 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради Панченко В. Г.


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Стабільний інтерес до хімії азолоазинів зумовлено широ-ким спектром біо-ло-гічної активності представників цієї групи гетеро-цик-лів, які є струк-турними аналогами природ-них пуринів. В їх синтезі за більш ніж вікову істо-рію склалося два підходи: анелювання азинового циклу до азоль-ного або побудова азо-ль-ного фрагмента на основі азинів. Карбонільні 1,3-біелектро-філи є найбільш по-ши-ре-ними С3-синтонами, які забезпечують в реак-ціях з -аміноазолами реаліза-цію пер-шо-го з вказаних шляхів. Проте незва-жаючи на велику кількість досліджень пи-тан-ня ре-гіо-селективності такої вза-є-модії однозначно вирішено лише для структур, в яких спрямованість ут-во-рення азинового кільця є моноваріантною через особли-вості бу-до--ви вихід-но-го амі-ну або симет-ричність 1,3-біелектрофілу. В усіх інших випадках пе-ред-бачити ре-зуль-тати подібних процесів до-стат-ньо складно, що і визначає досі не-ви-чер-па-ний інтерес до них. Крім того більшість з добре від-працьованих спо-собів син--тезу таких систем не є універсальними для одержання їх частково гідро-ге-ні-зо-ва-них аналогів. Тому останні тривалий час були важкодоступними, а їх хіміч-ні влас-тивості, особливості просторової будови та біологічна активність зали-шалися прак-тич-но недослідженими. Сьогодні ряд карбонільних 1,3-бі-елек-тро-філів, які за певних умов в реакціях з -аміноазолами за-без-печують доступ до частково гідроге-нізованих азолоазинів, включає похідні ацетоацетат-ного ефі-ру, ,-ненасичених кислот та ке-тонів, гідрохлориди основ Маніха. За уча-с-тю цих реагентів було одер-жано дигідро- та тетрагідропохідні імідазо[1,2-a]-, піразоло[1,5-a]-, 1,2,3- і 1,2,4-три-азо-ло-, тетразо-ло[1,5-a]піри-мідинів та пі-ри-мідо[1,2-a]бензімідазолів. Проте у зв’язку з підвищеним інтересом до мето-дів синтезу, що ґрунтуються на багато-компо-нент-них конден-са-ці-ях, тандем-них реак-ціях або каскадних перетвореннях з вико-рис-тан-ням синте-тич-них по-пе-ред-ників 1,3-біелект-ро-фільних сполук і забезпечують одно-реакторне “скла-ден-ня” цільових продуктів при мінімальній кількості стадій синтезу, вит-рат і відходів, проб-лема селективності процесів утворення вищевказа-них гетеро-циклічних систем не втратила актуальності.
Для теоретичної органічної хімії самостійний інтерес становить просто-рова бу-дова, харак-тер взаємовпливу атомів у дигідрогетероциклах, їх реакційна здатність і електронна стабільність.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 Реферат на тему: Частково гідрогенізовані піразоло- та 1,2,4-триазоло[1,5-a]піримідини: синтез, хімічні властивості, таутомерія

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок