Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ХІРУРГІЧНЕ ЛІКУВАННЯ ГІГАНТСЬКИХ ВИРАЗОК ДВАНАДЦЯТИПАЛОЇ КИШКИ

ХІРУРГІЧНЕ ЛІКУВАННЯ ГІГАНТСЬКИХ ВИРАЗОК ДВАНАДЦЯТИПАЛОЇ КИШКИ

Назва:
ХІРУРГІЧНЕ ЛІКУВАННЯ ГІГАНТСЬКИХ ВИРАЗОК ДВАНАДЦЯТИПАЛОЇ КИШКИ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
22,20 KB
Завантажень:
205
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 
ХАРКІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
КУРОЧКА Ігор Євгенович
УДК 616.342-002.44-089
ХІРУРГІЧНЕ ЛІКУВАННЯ ГІГАНТСЬКИХ ВИРАЗОК ДВАНАДЦЯТИПАЛОЇ КИШКИ
14.01.03 - хірургія
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук
Харків - 2000


Дисертацією є рукопис
Робота виконана в Луганському державному медичному уні-вер----си-те-ті, відділі екологічної генетики та імунології Ук-раїн--сь-кого науко-во-го ге-нетичного центру МОЗ України
Науковий керівник: доктор медичних наук, професор
ШОР Наум Анатолійович,
Луганський державний медичний університет, за-ві-дуючий кафедрою хірургії, анестезіології та реанімації факультету післядипломної осві-ти
Офіційні опоненти: доктор медичних наук, професор
ВЕЛІГОЦЬКИЙ Микола Миколайович,
Харківська медична академія післядипломної овсіти, завідуючий кафедрою торакоабдомі-наль-ної хірургії, заслужений діяч науки Украї-ни
доктор медичних наук, професор
ДУДЕНКО Володимир Григорович,
Харківського державного медичного універ-си-тету, професор кафедри факультет-ської хирургії
Провідна установа: Донецький державний медичний університет, кафедра загальної хірургії
Захист дисертації відбудеться 26 червня 2000 р. о 14 го-ди-ні на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.600.01 при Хар-ків-сько-му державному медичному уні-верситеті (61022, м. Хар-ків, пр. Леніна, 4; т. 43-07-26)
З дисертацією можна ознайомитись у біб-ліотеці Харків-сь-ко-го державного медичного університету (61022, м. Харків, пр. Лені-на, 4)
Автореферат розісланий 20 травня 2000 року
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради
кандидат медичних наук, доцент О.П. Танько
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Ак-ту-аль-ність про-б-ле-ми. Виразкова хвороба (ВХ) шлун--ка і дванадця-ти-па--лої кишки (ДПК) є одним з най--більш роз-пов-сюд-жених захворювань шлун-ково-киш-кового тракту. Частота її зуст-річаємості складає 40-50 на 10000 насе-лен-ня, при цьому відмічається тенденція до збільшен-ня частки хво-рих з дуо-денальними ви-раз-ками (Е.М. Ва-силенко та спів-авт., 1987, 1990; М.М. Ве-лі-гоцький та співавт., 1995, 1998; О.О. Шалі-мов та співавт., 1987).
Багато питань етіології, патогенезу, клініки та лі-куван-ня ВХ шлунка і ДПК добре розробле-ні. Зокрема, встанов-лено, що консервативне лікування приводить до доб-рих результатів у більшості хворих. Однак, біля 30% з таких па-цієнтів вима-гають оперативного ліку-ван-ня внаслідок роз-витку різних уск-лад-нень ВХ (пе-нет-рація, стеноз, кровотеча і перфорація). Ха-рактер опе-ративного втручання залежить від локалізації ви-раз-ки, виду ускладнень, загального стану хворого і на-яв-ності супутньої соматичної патології. При такому ди-ферен-цій-ному підході результати хірургічного лі-ку-вання ВХ в більшості випадків стають сприят-ли-ви-ми.
Резекція шлунка та різні варіанти ваготомії є в тепе-ріш-ній час основ-ними методами лікування хворих з ВХ. Однак, при резекції шлунка летальність досягає 1,1-5,7% при виконанні планових операцій, 2,7-13,1% - при оперу-ванні перфоративних виразок і дорівнює 13,3-27,0% - при опе-руванні виразкових кровотеч (В.Ф. Саєнко, 1996, 1998; Ю.Т. Комо-ров-ський та співавт., 1990; Н.І. Кузін і спів-авт., 1999; В.О. Хараберюш та спів-авт., 1991; О.О. Шалімов та співавт., 1987). За останні роки широкого застосування от-ри-мала ва-го-томія. Особ-ли-во добрі результати досягнуті при поєднанні ваготомії із висіченням вираз-ки (М.М. Ве-лігоцький та спів-авт., 1995, 1998; В.І. Оноп-рієв, 1990). Крім того, піс-ля виконання ваготомії число без-посе-редніх та віддаленних уск-ладнень (в тому числі хвороб оперованого шлунка) значно менше, ніж після резекції шлунка. Так, летальність після ваготомії не пере-вищує 0,1-0,3% в плановій хірургії, при опе-ру-ван-ні перфоративних виразок - 0,4-2,6%, при виразках, що кровоточать - 0,3-2,9% (М.М. Велі-гоць-кий та співавт., 1995, 1998; В.Т. Зай-цев та співавт., 1992, 1996; М.В. Ку--лига та співавт., 1990; В.Ф. Саєнко, 1996).
Одним з варіантів перебігу виразкової хвороби шлунка і ДПК є гігант-ські виразки (ГВ), при яких розмір вираз-ко-вого дефекту перевищує 2 см (В.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 Реферат на тему: ХІРУРГІЧНЕ ЛІКУВАННЯ ГІГАНТСЬКИХ ВИРАЗОК ДВАНАДЦЯТИПАЛОЇ КИШКИ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок