Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> математична модель двовимірного в’язкопружного стану деревини у процесі сушіння

математична модель двовимірного в’язкопружного стану деревини у процесі сушіння

Назва:
математична модель двовимірного в’язкопружного стану деревини у процесі сушіння
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
18,72 KB
Завантажень:
314
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 
Національний університет “Львівська політехніка”
ДЕНДЮК
Михайло Володимирович
УДК 004.94: 674.047
математична модель двовимірного в’язкопружного стану деревини у процесі сушіння
Спеціальність: 01.05.02 математичне моделювання та обчислювальні методи
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата технічних наук
Львів - 2008


Дисертацією є рукопис.
Робота виконана в Національному лісотехнічному університеті України Міністер-ства освіти і науки України, м. Львів
Науковий керівник: доктор технічних наук, професор,
Соколовський Ярослав Іванович,
Національний лісотехнічний університет України,
завідувач кафедри обчислювальної техніки і моделювання технологічних процесів
Офіційні опоненти:
доктор технічних наук, старший науковий співробітник,
Сікора Любомир Степанович,
Національний університет “Львівська політехніка”,
професор кафедри АСУ
доктор технічних наук, професор,
Соколов Олександр Юрійович,
Національний аерокосмічний університет
ім. М.Є. Жуковського “ХАІ”,
завідувач кафедри інформатики
Захист відбудеться "26" травня 2008 р. о 1400 год. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д35.052.05 у Національному університеті "Львівська політехніка" (79013, м. Львів,
вул. С. Бандери, 12).
З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Національного університету "Львівська політехніка" (79013, м. Львів, вул. Професорська, 1)
Автореферат розісланий " 24 " квітня 2008 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради Р.А. Бунь


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Розроблення нових та удосконалення існуючих техно-логій сушіння деревини нагально ставить питання створення універсальних мате-матичних моделей деформаційно-релаксаційних і тепломасообмінних процесів у висушуваних пиломатеріалах. Адже значні за величиною значення напружень є основним стримуючим фактором для інтенсифікації процесу сушіння деревини і визначаль-ним критерієм кінцевої якості деревинної продукції. Вирішення цього питання усклад-нюється тим, що деревина належить до класу фізично-нелінійних гідрофільних полімерів, які характеризуються значною мінливістю структурних і механічних властивостей.
На сьогоднішній день побудовано одновимірні математичні моделі дефор-мування у вису-шуваних пиломатеріалах із врахуванням реологічної поведінки деревини. Застосування чисельних методів дозволило розв’язати двовимірну зада-чу розрахунку напружень у рамках теорії пружності. Але побудова матема-тичних моделей для визначення напружень в об’ємі деревини з врахуванням анізотропії вологісних і в’язкопруж-них властивостей матеріалу залишається актуальною.
Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисер-та-цій-на робота вико-нана у рамках науково-дослідних робіт Національного лісотех-нічного університету України "Комп’ютерно-інформаційні технології підви-щення ефективності оброблення деревини", № держ-реєстрації 0104U002116, 2004-2006 рр. та "Розвиток інформаційних технологій проектування енерго-збері-гаючих теплома-сообмінних процесів оброблення деревини", № держреєстрації 0106U012595, 2007-2009 pр. Дисертантові належить розробка математичної моделі, програмного забезпечення та алгоритму розрахунку двовимірного в’язко-пружного стану висушуваної деревини, визначення функцій реологічної поведін-ки деревини у різних температурно-вологісних умовах, а також методика контролю і прогнозу-вання двовимірного напружено-деформівного стану деревини під час сушіння.
Мета роботи і завдання дослідження. Ме-та ро-бо-ти по-ля-гає у розроб-лен-ні математичної моделі двовимірного напружено-деформівного стану дереви-ни у процесі сушіння з врахуванням анізотропії вологісних і в'язкопружних влас-тивостей та методики контролю і прогнозування зміни напружень.
Для досягнення поставленої мети передбачено розв'язання таких завдань:

розробити математичну модель деформаційно-релаксаційних процесів під час сушіння деревини;

дослідити реологічну поведінку деревини у діапазонах зміни температури і вологості;

розробити алгоритми та програмне забезпечення для розрахунку напру-жено-деформівного стану деревини у процесі сушіння;

встановити закономірності зміни вологісного і напружено-деформівного станів деревини залежно від основних факторів процесу сушіння;

розробити методику та спосіб неруйнівного контролю напружень у деревині в процесі сушіння.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 Реферат на тему: математична модель двовимірного в’язкопружного стану деревини у процесі сушіння

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок