Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ДОСЛІДЖЕННЯ ПЕРЕХІДНИХ ПРОЦЕСІВ ВУЗЛА ЖИВЛЕННЯ ВИКОНАВЧИХ АСИНХРОННИХ МОТОРІВ ЯК ЕЛЕМЕНТА СИСТЕМИ КЕРУВАННЯ

ДОСЛІДЖЕННЯ ПЕРЕХІДНИХ ПРОЦЕСІВ ВУЗЛА ЖИВЛЕННЯ ВИКОНАВЧИХ АСИНХРОННИХ МОТОРІВ ЯК ЕЛЕМЕНТА СИСТЕМИ КЕРУВАННЯ

Назва:
ДОСЛІДЖЕННЯ ПЕРЕХІДНИХ ПРОЦЕСІВ ВУЗЛА ЖИВЛЕННЯ ВИКОНАВЧИХ АСИНХРОННИХ МОТОРІВ ЯК ЕЛЕМЕНТА СИСТЕМИ КЕРУВАННЯ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
14,49 KB
Завантажень:
246
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8 
Державний університет «Львівська політехніка»
Aль Рабабаа
Мамун Сулейман Абдеррахман
УДК 658.012.011.56:658.512;681.58’8
ДОСЛІДЖЕННЯ ПЕРЕХІДНИХ ПРОЦЕСІВ ВУЗЛА ЖИВЛЕННЯ
ВИКОНАВЧИХ АСИНХРОННИХ МОТОРІВ ЯК ЕЛЕМЕНТА
СИСТЕМИ КЕРУВАННЯ
Спеціальність
05.13.05 - елементи та пристрої обчислювальної техніки
та систем керування
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата технічних наук
Львів - 1998
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана у Державному університеті «Львівська полі-тех--
ні-ка».
Науковий керівник: доктор технічних наук, професор
Чабан Василь Йосипович, Державний університет «Львівська полі-тех-ні-ка», проф. каф. теоретичної та загальної електротехніки
Офіційні опоненти: доктор фізико-математичних наук,
професор Попов Богдан Олександрович, державного науково-дослідного інституту інформаційної інфраструктури, м. Львів
доктор технічних наук, доцент
Самотий Володимир Васильович, Державний університет «Львівська полі-тех-ні-ка», доц. каф. “Автоматика та телемеханіка”
доктор технічних наук,
Лукенюк Адольф Антонович, заступник иректора та завідувач відділу Львівського центру Інституту космічних досліджень НАНУ та НКАУ, м. Львів
Провідна установа - Науково-виробнича корпорація «Київський інститут автоматики», МДП 46, м. Київ.
Захист відбудеться « 26» лютого 1999 р. о 14 год 00 хв. на
засіданні спеціалізованої вченої ради Д35.052.08 у Державному універ-си-те-ті «Львівська полі-тех-ні-ка» (290646, м. Львів, вул. С.Бандери, 12).
З дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці Державного уні-ве-р--ситету-«Львівська політехніка» (290646, м. Львів, вул. Професорська, 1).
Автореферат розісланий « 08 » грудня 1998 р.
Вчений секретар спеціалізованої вченої ради,
доктор техн. наук Я.Т. Луцик


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність проблеми. Сучасні здобутки математичного мо----делювання ма-ють великі можливості дослідження реальних фі-зич--них процесів у сис-темах керування та їх елементах у всій їх скла--дності. Це стало можливим завдяки вдалому поєднанню ос-тан---ніх до-сяг-нень математичного моделювання, теорії алґоритмів, об-числювальної математики та швидкодіючих елек---троннно-обчис-лювальних машин.
Досвід показує, що найповніше і найпростіше описати елек-тро--маґнетні процеси, що відбуваються в системі керування вці-ло-му та в ії елементах зокрема, у загальному ви-падку на основі по-єд--нан-ня рівнянь квазістаціонарного електро-маґне--т-ного по-ля і рів-нянь електро-маґне--т-них кіл.
До числа найвідповідальніших елементів системи керування слід віднести всеможливі виконавчі електромеханічні пристрої, се-ред яких особлива роль належить виконавчим асинхронним мо-то-рам, від справної і надійної роботи яких залежить успішна робота си-стеми керування вцілому.
На сьогоднішній день існують прийнятні математичні моделі як самих моторів, так і трансформаторів. Однак, наявність різ-но-ти-п--них моторів і трансформаторів у системі керування, на відміну від їх індивідуальної роботи, - це якісно різні поняття. У системі во--ни утворюють спільну коливну систему, для якої ха-рак-тер-не яви---ще - обмін електромаґнетною енерґією. Таку коливну систему ут--ворюють як правило вузли живлення виконавчих моторів від спі--льного трансформатора. З позиції математичного моделювання та комп’ютерного симулювання такі вузли живлення доцільно роз--гля-дати як богатофункціональні елементи системи.
Ми досліджуємо комутаційні та перехідні процеси вузла жи-в---лення виконавчих асинхронних мо-то-рів як елемента системи ке-рування.
Відомі три основні конструкції ви-конавчих асин-хрон-них мо-то---рів - з ко-ро-ткозамкнутим ротором у ви-гляді бі-ля-чої кліт-ки, з су----ці-ль-ним феромаґнетним ротором і з су-ціль-ним не-маґ-нет-ним ро-то--ром. Математичні моделі мотора з короткозамкнутим ротором бу--ду--ю-ться на ос-нові теорії нелінійних електромаґнетних кіл, а з су--ціль-ним фе-ро- та немаґнетним роторами - на взаємному поєд-нан--ні ме-тодів те-орії електромаґнетних кіл та теорії електро-маґне-т---ного по-ля.
Типовий груповий вузол живлення виконавчих моторів через ран-сформатор від джерела сумірної потужності розглядається як еле-мент системи керування.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8 Реферат на тему: ДОСЛІДЖЕННЯ ПЕРЕХІДНИХ ПРОЦЕСІВ ВУЗЛА ЖИВЛЕННЯ ВИКОНАВЧИХ АСИНХРОННИХ МОТОРІВ ЯК ЕЛЕМЕНТА СИСТЕМИ КЕРУВАННЯ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок