Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> Суспільно-політична діяльність Організації українських націоналістів (1929–1934 рр.)

Суспільно-політична діяльність Організації українських націоналістів (1929–1934 рр.)

Назва:
Суспільно-політична діяльність Організації українських націоналістів (1929–1934 рр.)
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
25,73 KB
Завантажень:
285
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 
Прикарпатський національний університет
імЕНІ ВАСИЛЯ Стефаника
Ходак Віталій Ярославович
УДК 94 (477) “1929/1934”
Суспільно-політична діяльність
Організації українських націоналістів
(1929–1934 рр.)
спеціальність 07.00.01 – історія України
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата історичних наук
Івано-Франківськ – 2005
Дисертацією є рукопис
Робота виконана на кафедрі історії України Прикарпатського національного універ-сите-ту імені Василя Стефаника
Науковий керівник доктор істо-ричних наук, про-фе--сор
Кугутяк Микола Васильович,
Прикарпатський національний університет імені
Василя Стефаника, декан історичного факу-льтету, завідувач кафед-ри всесвітньої історії
 
Офіційні опоненти: доктор історичних наук
Лисенко Олександр Євгенович,
Інститут історії України НАН України, завідувач
від---ділу історії України періоду Другої світової
війни
доктор історичних наук, професор
Брицький Петро Павлович,
Чернівецький національний університет
імені Юрія Федьковича, професор кафедри
історії України
Провідна установа Інститут українознавства імені І.Крип’якевича
НАН України
Захист відбудеться “12” грудня 2005 р. о 11.00 на засіданні спеціалізо--ва-ної вченої ради К 20.051.05 у Прикарпатському національному універ-си-те--ті імені Василя Стефаника (76025, м. Івано-Франківськ, вул. Шевченка, 79).
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Прикарпатського національ--ного університету імені Василя Стефаника.
Автореферат розісланий “--” листопада 2005 р.
Учений секретар
спеціалізованої вченої ради
кандидат історичних наук, доцент Райківський І.Я.
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. На зламі ХХ–ХХІ ст. незалежна Україна остаточ-но утвердилася на світовій арені як суб’єкт міжнародного права. Однак її внутрішньо-політичний розвиток характеризується контро-вер-сійністю поглядів стосовно майбутнього країни. Подолання такого під-хо-ду та спрямування всіх політичних сил України в русло демократич-ного державного будівництва є одним із пріоритетних завдань національ-ного політи-куму. У цьому контексті значне наукове і практичне зацікавлення стано-вить дослідження історії розвитку україн-ських політичних партій та груп, серед яких визначне місце посідає Організація українських націона-ліс-тів (ОУН).
Необхідність поглибленого вивчення суспільно-політичної діяль-но-сті ОУН зумовлюється ще й тим, що ставлення до неї в сучасному україн-сько-му суспіль-стві залишається протилежним: від захоплення і наслідуван-ня до абсолютного несприйняття. Дане питання настільки важливе для становлення злагоди в українському суспільстві, що у 1997 р. з метою вироблен--ня загальноприйнятної оцінки діяльності ОУН і Української пов-стан-ської армії (УПА) була створена спеціальна урядова комісія, яка продовжує працювати і сьогодні.
Вивчення історії ОУН має також і міжнародне значення, адже у міжвоєнний період центром діяльності організації була Західна Україна, яка на той час знаходилася у складі Польщі. Тому проблема історичної спад-щини ОУН є однією з важливих тем польсько-українського діалогу, який покликаний налагодити міждержавні добросусідські стосунки.
Об’єкт дослідження – суспільно-політична діяльність ОУН у 1929–1934 рр., а предмет – форми та методи діяльності ОУН, її ідейно-політична платформа, зовнішньополітична стратегія, реакція українського та польського суспільства на дії ОУН.
Хронологічні рамки дослідження охоплюють 1929–1934 рр. Нижня межа – січень 1929 р., тобто завершення процесу консолідації націоналістичних сил і створення ОУН, а верхня --– друга половина 1934 р. – різке зниження активності ОУН на Західній Україні, що призвело до суттєвих змін у стратегії і тактиці діяльності організації.
Мета і завдання дослідження – показати цілісну картину суспіль-но-політичної діяльності ОУН у 1929–1934 рр. Для реалізації мети ставлять-ся такі завдання: –
дослідити процес консолідації націоналістичних сил у другій половині 20-х рр.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 Реферат на тему: Суспільно-політична діяльність Організації українських націоналістів (1929–1934 рр.)

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок