Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ОРГАНІЗАЦІЯ ЕФЕКТИВНОЇ РОБОТИ ПІДПРИЄМСТВА У ПОСТПРИВАТИЗАЦІЙНИЙ ПЕРІОД

ОРГАНІЗАЦІЯ ЕФЕКТИВНОЇ РОБОТИ ПІДПРИЄМСТВА У ПОСТПРИВАТИЗАЦІЙНИЙ ПЕРІОД

Назва:
ОРГАНІЗАЦІЯ ЕФЕКТИВНОЇ РОБОТИ ПІДПРИЄМСТВА У ПОСТПРИВАТИЗАЦІЙНИЙ ПЕРІОД
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
19,93 KB
Завантажень:
348
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 
ХАРКІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
КОСТРОМІТІНА МАРИНА ІГОРІВНА
УДК 658.011
ОРГАНІЗАЦІЯ ЕФЕКТИВНОЇ РОБОТИ ПІДПРИЄМСТВА
У ПОСТПРИВАТИЗАЦІЙНИЙ ПЕРІОД
Спеціальність 08.06.01 – економіка підприємства і організація виробництва
автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата економічних наук
Харків – 2001
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана у Харківському державному економічному університеті, Міністерство освіти і науки України.
Науковий керівник – доктор економічних наук, професор
Хохлов Микола Пантелеймонович,
Харківський державний економічний університет,
завідуючий кафедрою економіки, приватизації і права
Офіційні опоненти: доктор економічних наук, професор
Горєлов Дмитро Олександрович,
Харківський соціально-економічний інститут,
завідуючий кафедрою економіки підприємства
кандидат економічних наук, доцент
Любченко Віра Йосипівна,
Харківський державний університет ім. В.Н. Каразіна,
доцент кафедри економіки і менеджменту
Провідна установа – Сумський державний університет, кафедра економіки,
Міністерство освіти і науки України, м. Суми.
Захист відбудеться "21" червня 2001 р. о 13-00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради, шифр Д 64.055.01, у Харківському державному економічному університеті за адре-сою: 61001, м. Харків, пр. Леніна, 9-а.
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Харківського державного економічного універ-ситету за адресою: 61001, м. Харків, пр. Леніна, 9-а.
Автореферат розісланий "18" травня 2001 року.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради Дороніна М.С.


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Ви-рі-шення про-блеми підви-щення ефективності суспільного виробництва в значній мірі зале-жить від ефе-ктивності функці-онування приватизо-ва-них під-приємств, які сьогодні скла-дають значну частку в народному гос-по-дарс-тві України. Становлення економіки саме прива-тизованих підприємств, організа-ція їх ефективної роботи є найважливішим соціально-еко-номі-чним за-вданням як для нових власників, так і для економіки країни в ці-лому. В умовах пе-рехідної економіки, коли процес подолання внутрі-шніх кризових явищ на підприємстві ускладнюється нестабі-льністю макроекономічного сере-довища, ця проблема набуває особ-ливого значення.
Питання, пов'язані з трансформацією власності, займають важливе мі-сце у сфері нау-ко-вих досліджень. Аналіз економічної природи власності, її ролі в ринковій еконо-міці містять роботи Дж. Локка, Т. Веблена, К. Менгера, Р. Ко-уза, Ф. Хайека та ін. Щодо питань привати-зації та організа-ції діяльності підпри-ємств різних форм власності в сучасних умовах – помі-тні роботи А. Гриценко, С. Моче-р-ного, М. Сіроша, М. Чечетова, О. Гоша, В. Любченко, О. Чухно, Д. Горє-лова, М. Хохлова і ін. Проте на сьогодні економі-чний зміст власності, а також питання про ефек-тивні напрямки організації ро-боти під-при-ємств після приватизації до-сліджено недостат-ньо.
Актуальність теми дисертаційного дослідження зумовлена сут-тєвими змінами в сфері соціально-економічних відносин власності, що пов'язані з про-цесом приватизації в Укра-їні, ре-зультати якої сьо-годні не можна назвати задо-вільними. Відсутня чітка те-оретична база та прак-тичні рекомендації, які б на-давали змогу підприємствам планомірно орга-нізову-вати їхню діяль-ність у пост-приватизаційний період.
Практика показала, що формальна зміна власника і госпо-дар-сь-кого статусу ще не ство-рює достатніх умов для ефективного фу-нкці-о-нування підприємства в ринковому середовищі. Тому проблема орга-нізації ефективної діяльності під-приємства у пост-приватизацій-ний пе-ріод потре-бує нового підходу до власності як економічної кате-горії, розро-бки певної про-грами розвитку підприємства, спрямованої на ство-рення повноцінного суб'єкта ринкових відносин.
Все це підкреслює актуальність теми досліджень і практичну зна-чимість запропоно-ваних рекомендацій, обумовлює мету і за-дачі дисертаційної роботи.
Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Обраний в дисертації на-прямок досліджень відповідає тематичній спрямованості наукових розробок, що прово-дяться Харківським дер-жа-вним економічним університетом згідно з державною науково-технічною про-грамою (Тема 51/200-2002 "Страте-гічне управління підприємством в трансфо-рмаційний період", № 0100V004438) і комплексною держбюджетною темою кафедри еко-номіки, при-вати-зації і права ХДЕУ (Тема "Розвиток економічних і господарсько-правових відносин у пост-при-вати-заційний пе-ріод").

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 Реферат на тему: ОРГАНІЗАЦІЯ ЕФЕКТИВНОЇ РОБОТИ ПІДПРИЄМСТВА У ПОСТПРИВАТИЗАЦІЙНИЙ ПЕРІОД

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок