Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> МАТЕМАТИЧНІ МОДЕЛІ Й ЧИСЕЛЬНІ МЕТОДИ РОЗВ’ЯЗУВАННЯ НЕЛІНІЙНИХ ЗАДАЧ СИНТЕЗУ АНТЕННИХ РЕШІТОК З ІДЕАЛЬНО ПРОВІДНИХ ВИПРОМІНЮВАЧІВ

МАТЕМАТИЧНІ МОДЕЛІ Й ЧИСЕЛЬНІ МЕТОДИ РОЗВ’ЯЗУВАННЯ НЕЛІНІЙНИХ ЗАДАЧ СИНТЕЗУ АНТЕННИХ РЕШІТОК З ІДЕАЛЬНО ПРОВІДНИХ ВИПРОМІНЮВАЧІВ

Назва:
МАТЕМАТИЧНІ МОДЕЛІ Й ЧИСЕЛЬНІ МЕТОДИ РОЗВ’ЯЗУВАННЯ НЕЛІНІЙНИХ ЗАДАЧ СИНТЕЗУ АНТЕННИХ РЕШІТОК З ІДЕАЛЬНО ПРОВІДНИХ ВИПРОМІНЮВАЧІВ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
18,97 KB
Завантажень:
346
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ
ІНСТИТУТ ПРИКЛАДНИХ ПРОБЛЕМ МЕХАНІКИ І МАТЕМАТИКИ
ім. Я.С. ПІДСТРИГАЧА
Клакович Леся Миронівна
УДК 519.6:621.396
МАТЕМАТИЧНІ МОДЕЛІ Й ЧИСЕЛЬНІ МЕТОДИ РОЗВ’ЯЗУВАННЯ НЕЛІНІЙНИХ ЗАДАЧ СИНТЕЗУ АНТЕННИХ РЕШІТОК З ІДЕАЛЬНО
ПРОВІДНИХ ВИПРОМІНЮВАЧІВ
01.05.02 – математичне моделювання та обчислювальні методи
А В Т О Р Е Ф Е Р А Т
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата фізико-математичних наук
 
Львів – 2005


Дисертацією є рукопис
Робота виконана у Львівському національно-му університеті імені Івана Франка
Міністерства освіти і науки України та в Інституті прикладних проблем механіки і математики ім.Я.С.Підстригача НАН України
Науковий керівник | кандидат фізико-математичних наук, старший науковий співробітник Савенко Петро Олександрович, Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я. С. Підстригача НАН України, провідний науковий співробітник |
Офіційні опонентидоктор фізико-математичних наук, професор
Шинкаренко Георгій Андрійович, Львівський
національний університет імені Івана Франка,
завідувач кафедри інформаційних систем
доктор фізико-математичних наук, професор
Найденко Віктор Іванович, Київський національний торго-вельно-економічний університет,
професор кафедри інженерно-технічних дисциплін |
Провідна установаІнститут кібернетики імені В.М. Глушкова НАН
України, відділ математичних систем моделювання проблем екології та енергетики, м.Київ |
Захист відбудеться “4” травня 2005 р. о 15 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 35.195.01 в Інституті прикладних проблем механіки і математики ім. Я. С. Підстригача НАН України за адресою: 79060, м._Львів, вул.Наукова, 3-Б.
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Інституту прикладних проблем механіки і математики ім. Я. С. Підстригача НАН України (м._Львів,
вул. Наукова, 3-Б).
Автореферат розіслано “29березня 2005 року
Вчений секретар спеціалізованої вченої ради, доктор фізико-математичних наук |
Мартиняк Р. М. |


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Сучасний стан розвитку математичного моделювання, об-числювальної техніки й чисельних методів дає змогу проводити наукові дослідження у рамках єдиної технології – обчис-лю-валь-ного ек-спе--ри--менту, що охоплює побудову й вивчення ма-тематичних моделей до-слід-жу--ва-но-го об’єкта за до-по-мо-гою обчис-люваль-них засобів. Завдяки обчислю-валь-ному експе-рименту можна за-мінити або суттєво зменшити об’єм дорогих і дов-го-тривалих фізичних екс-пе-ри-мен-тів. Значний внесок у розвиток математичного моделювання зробили Я. Й. Бурак, А. Ф. Вер-лань, М. М. Войтович, Д. І. Воскресєнський, Ф. Г. Гара-щен-ко, А. В. Гладкий, Я. М. Григоренко, В. С. Дейнека, Є. В. Захаров, А. С. Іль-їнський, І. М. Ля-шен-ко, С. І. Ляшко, В. Л. Макаров, В. Л. Рвачов, Я. Г.авула, О. А. Самарський, І. В. Сер-гієнко, В. В. Скопецький, В. А. Стоян, Г. А. Шинкаренко та ін.
Дана робота присвячена побудові, дослідженню та обґрунтуванню ма-те-ма-тич--них моделей і чисельних методів розв’язування нелінійних обер-не-них задач, що виникають у теорії синтезу різних типів антенних ре-ші-ток (АР). Під час ма-те-ма-тич-ної постановки прямих (задач аналізу) та обернених за-дач (за-дач синтезу), антенна решітка описується деякою математичною мо-дел-лю, яка по-винна адекватно враховувати всі особливості конструкції випромінюючої си-стеми. Ма-тематичні моделі синтезу АР, які ґрунтуються на роз-в’я-зках задачі ана-лізу в строгих ма-тематичних та електродинамічних формулюваннях, да-ють змо-гу вра-ховувати взаємний вплив ви-про-мі-ню-ва-чів та інших конструктивних еле-ментів АР. В основу таких постановок задач ана-лізу покладена система рівнянь Максвелла (або хви-льо-ве рівняння) з відповідними гра-ничними умовами, а їх розв’язування у біль-шос-ті випадків ґрунтується на за-стосуванні ме-то-дів граничних інтеґральних або ін-теґро-диференціальних рів-нянь (розроблених, зо-крема, у працях Г.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 Реферат на тему: МАТЕМАТИЧНІ МОДЕЛІ Й ЧИСЕЛЬНІ МЕТОДИ РОЗВ’ЯЗУВАННЯ НЕЛІНІЙНИХ ЗАДАЧ СИНТЕЗУ АНТЕННИХ РЕШІТОК З ІДЕАЛЬНО ПРОВІДНИХ ВИПРОМІНЮВАЧІВ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок