Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> Етико-естетичнi засади української соцiально-побутової пiснi

Етико-естетичнi засади української соцiально-побутової пiснi

Назва:
Етико-естетичнi засади української соцiально-побутової пiснi
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
18,04 KB
Завантажень:
200
Оцінка:
 
поточна оцінка 3.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
НАЦIОНАЛЬНА АКАДЕМIЯ НАУК УКРАЇНИ
IНСТИТУТ МИСТЕЦТВОЗНАВСТВА, ФОЛЬКЛОРИСТИКИ
ТА ЕТНОЛОГIЇ iм. М.Т. РИЛЬСЬКОГО
Мельник Наталя Георгiївна
УДК 398.8
Етико-естетичнi засади української
соцiально-побутової пiснi
Cпецiальнiсть 10.01.07 - фольклористика
Автореферат
дисертацiї на здобуття наукового ступеня
кандидата фiлологiчних наук
Київ - 2001
Дисертацією є рукопис
Робота виконана у відділі фольклористики Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім.М.Т.Рильського
Науковий керівник - доктор філологічних наук, професор Шумада Наталія Ссргіївна, провідний науковий співробітник Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім.М.Т.Рильського
Офіційні опоненти:
доктор філологічних наук, професор Кирчів Роман Федорович, завідувач відділу фольклористики Інституту народознавства НАН України
кандидат філологічних наук Євссєв Федір Трохимович, доцент кафедри історії культури, літератури і народознавства Ніжинського педагогічного інституту ім.М.В.Гоголя
Провідна установа: Київський національний університет ім. Т. Г.Шевченка, кафедра фольклорис-тики
Захист відбудеться 9.02.2001 р. о 14 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д.26.227.01 для захисту дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук при Інституті мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім.М.Т.Рильського за адресою: 01001, М.Київ, Грушевського, 4.
З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці при Інституті мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського.


Автореферат розіслано 9 січня 2001 року.
Вчений секретар спеціалізованої вченої ради, Микитенко О.О. кандидат філологічних наук


Загальна характеристика роботи
Дослiдження народного свiтогляду, зокрема системи етико-естетичних принципів, є необхідним оскільки неможливо виховати повноцінну особистість, громадянина, якщо він не володiє надбаннями нацiональної культури.
Пiсенний фольклор мiстить у собi неоцiненний матерiал для вивчення традицiйних етико-естетичних засад українського народу, а також вiдображає еволюцiю iдеалiв, яка вiдбулася в процесi iсторичного розвитку нацiї.
Дослiдники менталiтету українства, глибинних духовних процесiв народу, його свiтоглядних засад неодноразово зверталися саме до пicнi. На пiсенний матерiал спиралися у своїх наукових працях М. Костомаров, О. Потебня, М. Драгоманов, В. Антонович, М. Сумцов, I. Франко, М. Грушевський та iншi фольклористи, iсторики, лiтературознавцi.
Зокрема М. Костомаров наголошував на тому, що кожен народ має свiй iдеал, який можна виявити, звернувшись до фольклорних джерел. Д. Чижевський вважав дослiдження зразкiв народної творчостi одним iз способiв пiзнання свiтосприйняття рiзних соцiальних типiв.
Народна пiсня репрезентує традицiйне бачення українцем прекрасного, огидного, високого, низького, трагiчного, комiчного, героїчного, вiдображає стереотипи поведiнки етносу, якi тiсно пов'язанi з його свiтоглядними уявленнями.
Тема роботи - етико-естетичнi засади української соцiально-побутової пiснi.
Актуальнiсть наукового дослідження визначається потребою розв'язання проблем, пов'язаних із традицiйними народними етико-естетичними нормами, об'єктивно сформованими в процесi iсторичного розвитку.
Аналiзуючи пiсеннi тексти, простежуємо змiни домiнуючих свiтоглядних моделей свiту пiд впливом iсторичних, соцiальних, психологiчних, iдеологiчних чинникiв, дослiджуємо взаємозв'язки мiж колективними естетичними нормами та iндивiдуальною естетичною позицiєю творцiв; виокремлюємо й аналiзуємо поетично-виражальнi засоби реалiзацiї в художнiй тканинi фольклорного тексту етичних та естетичних уподобань українцiв.
Найвиразнiше такi змiни, взаємозв'язки закарбованi в соцiально-побутовiй пiсенностi, оскiльки саме в нiй людина постає в ситуацiях, що випадають із плину буденностi; вона перебуває в умовах порушення унормованого життєвого ритму /вiйна, смерть, хвороба, вiддаленiсть вiд родини, тяжкi умови працi тощо/.
Такi умови змушують людину осмислити власне буття, вирiшити проблему собiтотожностi, зробити моральний вибiр вiдповiдно до власної етико-естетичної концепцiї свiтосприймання.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 Реферат на тему: Етико-естетичнi засади української соцiально-побутової пiснi

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок