Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ВИКОРИСТАННЯ 2-ІМІНО-2Н-1-бензопіран- 3-КАР-БОК-С-АМІ-ДІВ У СИНТЕЗІ НОВИХ БІОЛОГІЧНО АКТИВНИХ РЕЧОВИН

ВИКОРИСТАННЯ 2-ІМІНО-2Н-1-бензопіран- 3-КАР-БОК-С-АМІ-ДІВ У СИНТЕЗІ НОВИХ БІОЛОГІЧНО АКТИВНИХ РЕЧОВИН

Назва:
ВИКОРИСТАННЯ 2-ІМІНО-2Н-1-бензопіран- 3-КАР-БОК-С-АМІ-ДІВ У СИНТЕЗІ НОВИХ БІОЛОГІЧНО АКТИВНИХ РЕЧОВИН
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
21,39 KB
Завантажень:
138
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 
НАЦІОНАЛЬНА ФАРМАЦЕВТИЧНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ
БИЛОВ Ігор Євгенович
УДК 547.89:547.815:547.816:615.277.3:615.281
ВИКОРИСТАННЯ 2-ІМІНО-2Н-1-бензопіран-
3-КАР-БОК-С-АМІ-ДІВ У СИНТЕЗІ НОВИХ
БІОЛОГІЧНО АКТИВНИХ РЕЧОВИН
15.00.02 – фармацевтична хімія та фармакогнозія
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата фармацевтичних наук
Харків – 2001


Дисертацією є рукопис.
Робота виконана на кафедрі органічної хімії Національної фармацевтичної ака-де-мії України, Міністерство охорони здоров’я України.
Науковий керівник: | доктор хімічних наук, професор
Коваленко Сергій Миколайович
Національна фармацевтична академія України,
професор кафедри органічної хімії
Офіційні опоненти: | доктор хімічних наук, професор
Болотов Валерій Васильович
Національна фармацевтична академія України,
завідувач кафедри аналітичної хімії
доктор фармацевтичних наук, професор
ПЕТЮНІН Геннадій Павлович
Харківська медична академія післядипломної
освіти, завідувач кафедри клінічної біохімії і судово-медичної токсикології
Провідна установа: | Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця МОЗ України (м. Київ), кафедра фармації
Захист відбудеться “ 21” грудня 2001 року о 1000 годині на засі-дан-ні спеціалізованої вченої ради Д 64.605.01 при Національній фармацев-тич-ній академії України за адресою: 61002, м. Харків, вул. Пушкінська, 53.
З дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці Національної фармацев-тич-ної академії України (61168, м. Харків, вул. Блюхера, 4).
Автореферат розісланий “19” листопада 2001 року.
Вчений секретар спеціалізованої
вченої ради ГРИЦЕНКО І.С.
АГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. На сьогодні є актуальним пошук нових біо-ло--гічно ак-тив-них речовин синтетичного походження. Вдалим об’єк-том для цих дослід-жень є похідні 2Н-1-бен-зопі-ра-ну, які зав-дя-ки великим мож-ливостям варіації за-міс-ників здатні ак-тивно вза-ємо-ді-я-ти з різно-ма-нітними біл-ковими системами та про-являти широкий спектр фар-ма-кологічної ак-тив-ності. У медичній практиці знай-шли засто-су-вання наступні лікарські засоби, які містять похідні 2Н-1-бен-зопі-ра-ну: нео-ді-ку-ма-рин та сінку-мар (антикоагулянти), карбокромен (антиангі-наль-ний засіб), бе-ро-к-сан, аміфурин та псоберан (фотосенсибілізуючи засоби), віснадин та дімідин (ко-ро-нарні вазодилятори), ковалан (ангіопротектор) та інш.
Нові потенційні можливості у цьому напрямку мають 2-імі-но(оксо)-2H-1-бен--зо-пі-ран-3-карбокс-амі-ди та продукти їх хімічних перетворень, синтезу та до-с-лі-д-жен-ню фізико-хімічних і біологічних властивостей яких присвячена ця робота.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисерта-цію виконано згідно з планом науково-дослідних робіт Національної фармацев-тич-ної академії України з проблеми МОЗ України (номер державної реєстрації 0198 U 007011).
Мета і задачі дослідження. Метою роботи є синтез нових біологіч-но ак--тив-них речовин на основі перетворень 2-імі-но-2H-1-бензопіран-3-карбоксамі-дів, вив-чення будови синтезованих сполук; проведення фар-ма--ко-ло-гіч-ного скри-нін-гу з ме-тою подальшого дослідження фармакологічних властивостей та розробки нових лі--кар-ських засобів.
Для досягнення зазначеної мети були поставлені такі задачі:
1.
Здійснити синтез систематичних рядів 2-імі-но-2H-1-бензопіран-3-карбокс-амі-дів та їх 2-оксоанало-гів та вивчити їх реакційну здатність.
2.
Розробити методи синтезу 5-імі-но-2-арил-3,5-ди--гідро-4Н-]бензопірано[3,4-c]---пі-ри-дин-4-онів, 9-ме-тил-11-оксо-8-окса-10-азатри-цикло.3.1.02,7]--три-дека-2,4,6-три--єн-12-кар-бо-к-самідів та 2-(N-R-іміно)-2Н-1-бензопіран-3-кар-бо-к-с-амі-дів.
3.
Дослідити рециклізації 2-імінокумарин-3-карбоксамідів під впли-вом ан-т-ра-нілової кислоти та її похідних. Здійснити синтез 2-(2-оксо-2H-1-бензо-пі-ран-3-іл)-3Н-хіназолін-4-онів.
4.
Довести за допомогою інструментальних методів (ІЧ-, УФ-, ЯМР-спе-к-т-ро-ско--пії, мас-спектрометрії) хімічну будову синтезованих сполук.
5.
Провести фармакологічний скринінг синтезованих речовин на наявність про-ти-мікробної, противірусної, протипухлинної активностей.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 Реферат на тему: ВИКОРИСТАННЯ 2-ІМІНО-2Н-1-бензопіран- 3-КАР-БОК-С-АМІ-ДІВ У СИНТЕЗІ НОВИХ БІОЛОГІЧНО АКТИВНИХ РЕЧОВИН

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок