Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> СТАН АНТИОКСИДАНТНОЇ СИСТЕМИ ПРОРОСТКІВ ГОРОХУ (PISUM SATIVUM L.) ЗА ДІЇ ІОНІВ КАДМІЮ, ТАЛІЮ ТА СВИНЦЮ

СТАН АНТИОКСИДАНТНОЇ СИСТЕМИ ПРОРОСТКІВ ГОРОХУ (PISUM SATIVUM L.) ЗА ДІЇ ІОНІВ КАДМІЮ, ТАЛІЮ ТА СВИНЦЮ

Назва:
СТАН АНТИОКСИДАНТНОЇ СИСТЕМИ ПРОРОСТКІВ ГОРОХУ (PISUM SATIVUM L.) ЗА ДІЇ ІОНІВ КАДМІЮ, ТАЛІЮ ТА СВИНЦЮ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
13,51 KB
Завантажень:
397
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8 
ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ім. Ю.ФЕДЬКОВИЧА
ПЛАТОНОВА
Алла Анатоліївна
УДК 577.152:581.5
СТАН АНТИОКСИДАНТНОЇ СИСТЕМИ
ПРОРОСТКІВ ГОРОХУ (PISUM SATIVUM L.)
ЗА ДІЇ ІОНІВ КАДМІЮ, ТАЛІЮ ТА СВИНЦЮ
03.00.04 - біохімія
А в т о р е ф е р а т
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата біологічних наук
Чернівці - 1999


Дисертацією є рукопис
Робота виконана в Чернівецькому державному
університеті ім. Ю.Федьковича.
Науковий керівник: доктор біологічних наук, професор,
академік АН ВШ України,
Костишин Степан Степанович,
завідувач кафедри біохімії і експеримен-
тальної екології, ректор Чернівецького
державного університету ім.Ю.Федьковича
Офіційні опоненти:
доктор біологічних наук, професор Мещишен Іван Федорович,
завідувач кафедри медичної хімії Буковинської державної
медичної академії;
доктор біологічних наук, професор Терек Ольга Іштванівна,
завідувач кафедри фізіології рослин Львівського державного університету ім. І. Франка
Провідна установа Київський університет ім.Тараса Шевченка, кафедра біохімії
Захист дисертації відбудеться «_16_» _червня 1999 р. о 1400 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 76.051.05 при Чернівецькому державному університеті ім.Ю.Федьковича (274012, м.Чернівці, вул. Коцюбинського, 2).
З дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці Чернівецького державного університету ім. Ю.Федьковича (274012, м.Чернівці, вул. Л.Українки, 23).
Автореферат розісланий «15» травня 1999 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої
ради, доцент Г.П.Копильчук


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
АКТУАЛЬНІСТЬ ТЕМИ. Активiзацiя впливу антропогенного фактора за останнi роки призвела до загострення численних проблем, пов'язаних зi станом навколишнього середовища. Однiєю з них є порушення функцiонування захисних систем живих органiзмiв пiд впливом несприятливих факторiв довкiлля.
Важкi метали (ВМ) за темпами їх нагромадження в бiосферi та рiвнем токсичностi, порiвняно з iншими інгредієнтами промислових викидiв, становлять найбiльшу небезпеку для середовища. З групи важких металiв кадмiй i свинець знайшли широке використання в рiз-них галузях промисловостi. Це призвело до рiзкого пiдвищення їх вмiсту в оточуючому середовищi, що, в свою чергу, викликало збiльшення їх кiлькостi в тканинах рослин та тварин [Ильин В.Б., 1991; Трахтенберг И.М. и др., 1998]. Талiй привертає увагу багатьох дослiдникiв як один з найбiльш токсичних металiв, бiологiчна роль якого в живих органiзмах ще до кiнця не з'ясована [Спиридонова В.С. и др., 1977].
Адаптацiя рослин до рiзноманiтних негативних впливiв передбачає мобiлiзацiю або ж формування вiдповiдних захисних систем. Стiйкiсть рослин до впливу важких металiв забезпечується молекулярними та фiзiологiчними механiзмами i залежить як вiд при-роди металу, так i вiд видових особливостей органiзму [Wagner I.G. et. al., 1989; Феник С.И. и др., 1995].
Важливою захисною системою рослин є система глутатiону, яка захищає органiзм вiд згубної дiї продуктiв пероксидного окиснення лiпiдiв (ПОЛ), регулює окисно-вiдновнi процеси, знешкод-жує ксенобiотики, виконує радiопротекторнi функцiї [Alscher R.G., 1989; Deneke S.M. et. al., 1989]. До системи захисту органiзму вiд ушкоджень внаслiдок пероксидного окиснення лiпiдiв належать також ферменти знешкодження активних форм кисню - супероксиддисмутаза (СОД) i каталаза. Фiзiологiчна антиоксидант-на система забезпечує пiдтримання гомеостазу при дiї рiзних екстремальних агентiв, в тому числi й iонiв важких металiв [Меньщикова Е.Б. и др., 1993; Гуральчук Ж.З., 1994].
У зв'язку із викладеним вивчення стану захисних систем рослин за умов дiї iонiв важких металiв, зокрема кадмiю, талiю та свинцю є досить актуальним.
ЗВ'ЯЗОК РОБОТИ З НАУКОВИМИ ПРОГРАМАМИ, ПЛАНАМИ, ТЕМАМИ. Робота проводилась з 1995 по 1998 рiк на кафедрi бiохiмiї i експериментальної екологiї Чернівецького держав-ного університету ім. Ю. Федьковича i є фрагментом наукової тематики кафедри "Дослiдження пiслядiї радiацiйного та хiмiчного забруднення на життєдiяльнiсть живих органiзмiв", № держреєстрації 0194V 028027.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8 Реферат на тему: СТАН АНТИОКСИДАНТНОЇ СИСТЕМИ ПРОРОСТКІВ ГОРОХУ (PISUM SATIVUM L.) ЗА ДІЇ ІОНІВ КАДМІЮ, ТАЛІЮ ТА СВИНЦЮ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок