Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ В УПРАВЛІННІ КАПІТАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА

МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ В УПРАВЛІННІ КАПІТАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА

Назва:
МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ В УПРАВЛІННІ КАПІТАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
18,29 KB
Завантажень:
114
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ університет ІМЕНІ іВАНА ФРАНКА
дрогомирецька
Зоряна Богданівна
УДК 519.876.2+658.153
МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ
В УПРАВЛІННІ КАПІТАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА
Спеціальність 08.03.02 – Економіко-математичне моделювання
а в т о р е ф е р а т
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата економічних наук
Львів – 2002
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана на кафедрі економічної кібернетики Львівсь-кого національного університету імені Івана Франка Міністерства освіти і науки України.
Науковий керівник_ | доктор економічних наук, професор
Вовк Володимир Михайлович,
Львівський національний універси-тет імені Івана Франка, завідувач кафедри економічної кібернетики
Офіційні опоненти: | доктор економічних наук, професор, Лауреат премії НАН України з економіки ім. А. Г. Шліхтера
Костіна Ніна Іванівна,
Академія Державної податкової служби України (м. Ірпінь), професор кафедри податкової політики та оподаткування
кандидат економічних наук, доцент
Бліщук Катерина Михайлівна,
Львівський регіональний інститут державного управління Української Академії державного управління при Президентові України, доцент кафедри економіки та фінансів
Провідна установа - | Київський національний економічний уні-вер-си-тет Міні-стер-ства освіти і науки Укра-ї-ни, кафедра еконо-міко-матема-тич-них методів.
Захист відбудеться “ 8 ” жовтня 2002 р. о 1530  годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 35.051.01 у Львівському національному університеті імені Івана Франка за адресою: 79000, м. Львів, пр. Свободи 18, ауд. 115.
З дисертацією можна ознайомитись у науковій бібліотеці Львівського національного універси-тету імені Івана Франка за адресою: 79000, м. Львів, пр. Драгоманова, 5.
Автореферат розісланий " 4 " вересня 2002 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради _________________ Панчишин С. М.
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Категорією, яка характеризує всю сукупність ресурсів підприємства, є капітал. Застосування її в економічній науці та на практиці обумовлене формуванням у нашій країні ринкових відносин.
Питання капіталу цікавило досить широке коло науковців. Більшою мірою це стосувалось фахівців політичної економії. Визначення категорії капіталу зустрічається ще у представників класичної школи політекономії (А.Сміт, Д.Рікардо, Дж.Мілль). Обґрунтуванню суті категорії капіталу та класифікації його складових приділялась значна увага в наукових працях К.Маркса. Вивченням даної категорії займались також Е.Бен-Баверк, К.Вік-сель, Й.Шумпетер, А.Маршалл, Дж.Робінсон та інші. Вони розгля-дали питання доходу від капіталу, впливу різних факторів (затрат праці, корисності, рідкості) на вартість капіталу, питання механізму розподілу створюваного продукту між факторами виробництва (визна-чення частки продукту, що припадає на кожний окремий фактор вироб-ництва), попиту на капітал та його пропозиції тощо.
Проте важливе теоретичне і практичне значення мають також питання визначення складу капіталу, авансованого в усі види діяльності, обґрунтування вартісної оцінки його елементів, дослідження впливу структури капіталу на фінансово-майновий стан підприємства, визначення ефективності його використання тощо. Тобто на перший план виступають питання функціонування капіталу на рівні окремого підприємства.
Разом з тим вивчення та аналіз опублікованих за даною пробле-мою робіт дозволили зробити висновок про те, що питання формування концеп-туаль-них методичних підходів до вирішення задачі організації управ-ління капіталом у ринкових умовах недо-статньо роз-роблені як у науко-вому, так і в організаційно-практичному аспекті.
Обґрунтоване визначення складу і розміру капіталу є вкрай необхідним для об’єктивної оцінки рівня ефективності виробництва, а також виявлен-ня реального співвідношення між власним та позичковим капіталом з тим, щоб не перейти ту межу, за якою подальше залучення кредитних ресурсів може нести в собі загрози нормальному функціону-ванню підприємства.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 
Реферат на тему: МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ В УПРАВЛІННІ КАПІТАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок