Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> література народовецтва і чину на українському підкарпатті в першій половині ХХ століття

література народовецтва і чину на українському підкарпатті в першій половині ХХ століття

Назва:
література народовецтва і чину на українському підкарпатті в першій половині ХХ століття
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
30,61 KB
Завантажень:
208
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
Львівський національний університет
імені Івана Франка
УДК 821.161.2(437.7) “19”
Ребрик Наталія Йосифівна
література
народовецтва і чину
на українському підкарпатті
в першій половині ХХ століття
10.01.01 – українська література
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата філологічних наук
Львів – 2007
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана на кафедрі української літератури імені академіка Ми-хай--ла Возняка Львівського національного університету імені Івана Франка Мі-ні--с-тер-ства освіти і науки України.
Науковий керівник: доктор філологічних наук, професор
Сеник Любомир Тадейович,
Львівський національний університет
імені Івана Франка,
директор Інституту літературознавчих студій
Офіційні опоненти: доктор філологічних наук, доцент
Голод Роман Богданович,
Прикарпатський національний університет
імені Василя Стефаника,
професор кафедри української літератури
кандидат філологічних наук, доцент
Будний Василь Володимирович,
Львівський національний університет
імені Івана Франка,
доцент кафедри теорії літератури
та порівняльного літературознавства
Захист відбудеться “13” грудня 2007 р. о 14.00 год. на засіданні спе-ціалізованої вченої ради Д 35.051.13 у Львівському національному універ-си-те-ті імені Івана Франка за адресою: 79000, м. Львів, вул. Університетська, 1
З дисертацією можна ознайомитися в Науковій бібліотеці Львівського на-ціо-наль-ного уні-венситету імені Івана Франка ( м. Львів, вул. М. Драгоманова, 5).
Автореферат розісланий “12” листопада 2007 р.
Учений секретар
спеціалізованої вченої ради Д 35.051.13,
кандидат філологічних наук, доцент Я. І. Гарасим
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність дослідження зумовлена необхідністю ґрунтовного й об’єк-тив-ного вивчення літератури українського Підкарпаття першої половини ХХ ст., ана-лі-зу її витоків, становлення і розвитку. Літературний процес означеного періоду як явище є цікавим і багатогранним. Його кращі представники – Ав-густин Во-лошин (1874–1945), Ірина Невицька (1886–1965), Юрій Ста-нинець (1906–1994), Зоре-слав (о. Се-вастіян-Степан Са-бол, 1909–2003), Іван Ірлявський (Іван Рошко, 1919–--1942) – пись-менники виразного мистецького обда-ру-ван-ня, сила таланту яки-х ор-ганічно і яскраво відтворювала дійсність, вті-люючи національно-патріотичні ід-е-ї та гуманістичні ідеали у прозових, по-е-тич-них, драматичних творах, літера-ту--р-о-знавчих статтях і проповідях. послідовна й активна їхня громадсько-по-лі-тич-на ді-яльність. Свого часу письменницьку творчість А. Волошина, І. Невицької, Ю. Ста-нин-ця, Зореслава та Івана Ірлявського належно, але далеко не повно, оц-і-нено лі-те-ра-турною критикою та поодинокими аналітичними публікаціями (В. Бір-чак, Є. Пе--лен-ський, А. Гарасевич, А. Гартл, М. Мухин, Є. Маланюк, М. Лелекач та ін.). Радянське лі-тературознавство, в силу ідеологічних обставин, взагалі не пуб-лі-ку-вало дослі-джень дія-льності перерахованих митців слова, обмежуючись за-галь-ною не-га-тив-ною оцін--кою. За останні десятиліття інтерес до цього періоду в літ-ературі зріс: з’я-ви-ли-ся окремі наукові статті та розвідки Л. Баботи, О. Ми-ша-ни-ча, М. Му-шинки, Л. Г-о-ломб, Н. Ференц, М. Козак, в яких основна увага кон-цент-рується на підходах до розкриття світу і громадської діяльності названих пись-менників, хоч і домінує біб-ліографічний підхід. проте їхні дослідження не охоплюють всього спектру лі-те-ратурного процесу на українському Підкарпатті в пер-шій половині ХХ ст. на-зрі-ла нагальна потреба всебічно представити спад-щи-ну А. Волошина, І. Не--ви-ць-кої, Ю. Станинця, Зореслава та Івана Ірлявського в їх-ній цілісності, ево-лю-ційних змі-нах, загальноукраїнському літературному та со-ці-аль-ному кон-тек-с-та-х.
У центрі дослідницьких стратегій – особа автора та його художній твір, що дає можливість подати літературний процес українського Підкарпаття і як іс-то-рію текс-тів та літературні портрети.
Значимість дисертації продиктована також недослідженістю проблем все-ук--ра-їнського читацького сприйняття художніх творів А.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 Реферат на тему: література народовецтва і чину на українському підкарпатті в першій половині ХХ століття

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок