Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> СОЦІАЛЬНА ПОЛІТИКА ТА СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ЕКОНОМІЧНО АКТИВНОГО НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ

СОЦІАЛЬНА ПОЛІТИКА ТА СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ЕКОНОМІЧНО АКТИВНОГО НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ

Назва:
СОЦІАЛЬНА ПОЛІТИКА ТА СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ЕКОНОМІЧНО АКТИВНОГО НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
19,10 KB
Завантажень:
239
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ
РАДА ПО ВИВЧЕННЮ ПРОДУКТИВНИХ СИЛ УКРАЇНИ
СКОМАРОХОВА ОЛЕНА ІВАНІВНА
УДК 331.5(477)+338.23(477):330.59(477)
СОЦІАЛЬНА ПОЛІТИКА ТА СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ
ЕКОНОМІЧНО АКТИВНОГО НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ
Спеціальність: 08.09.01 — Демографія, економіка праці,
соціальна економіка і політика
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата економічних наук
Київ — 1998


Дисертацією є рукопис
Робота виконана у Раді по вивченню продуктивних сил України НАН України
Науковий керівник — доктор економічних наук, професор,
заслужений діяч науки і техніки України
ОНІКІЄНКО Володимир Васильович – головний науковий співробітник відділу регіональних проблем зайнятості та ринку праці Ради по вивченню продуктивних сил України НАН України
Офіційні опоненти:
доктор економічних наук, професор
Куценко Віра Іванівна — Рада по вивченню продуктивних сил України НАН України, завідуюча відділом дослідження проблем розвитку і розміщення галузей соціальної сфери
кандидат економічних наук, доцент
Палій Олена Михайлівна — доцент кафедри соціальної та гуманітарної політики
Академії державного управління при Президентові України
Провідна установа: Київський національний економічний університет, кафедра управління трудовими ресурсами, м.Київ
Захист відбудеться "11" січня 1999 р. о 14 год. 30 хв. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.160.01 Ради по вивченню продуктивних сил України НАН України за адресою: 252032, м.Київ-32, бульвар Т.Шевченка, 60.
Автореферат розісланий "1 " грудня 1998 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради,
доктор географічних наук П.С.Коваленко


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми дослідження. Недостатня обгрунтованість і непо-слі-дов-ність кроків у процесі ринкової трансформації економіки України, відсут-ність чітко-го бачення української моделі соціально-орієнтованої економіки обу-мовили зна-чні соціальні диспропорції та деформації у суспільстві. Через нероз-робленість ясної і прозорої концепції соціальної політики розвиток соціальних процесів набув ма-локерованого характеру. Результатом економічних перетво-рень став лише демонтаж механізмів державного патерналізму і підтримки соці-ального балансу, зви-ч--них соціальних благ та ліквідація системи соціальних га-рантій, що склались у ми-нулі роки, без відповідної побудови нової системи со-ціального захисту населе-н-ня. В умовах поглиблення економічної кризи поси-люється соціальна напруга в сус-пі-льстві, особливо серед економічно активного населення. Соціальні наслідки ре-форм, які сьогодні вже абсолютно проявились, істотно перевершують допустимий для населення рівень. Тому особливої гос-троти набуває необхідність формування ці-лісної, скоординованої та ефективної соціальної політики і системи соціального за-хисту економічно активного насе-лення які сприяли б вирішенню назрілих соціальних про-блем.
Висока актуальність зазначених вище проблем, а також зростаюча теоре-тична і практична значимість формування механізмів соціального захисту еко-номічно активного населення, недостатня вивченість цих питань на етапі корін-ного реформування економіки України, необхідність осмислення взаємозв`язку тенденцій розвитку соціальної політики та систем соціального захисту в Україні і зарубіжних країнах визначили вибір теми дисертаційного дослідження.
Ступінь дослідженості проблеми. Важливі аспекти проблем ринкового механізму, соціального захисту громадян, зайнятості населення, формування і використання трудового потенціалу, функціонування ринку праці, управління трудовими ресурсами знайшли висвітлення та набули розвитку в працях україн-ських вче-них – Базилюк А., Бандура С., Богині Д., Бондар І., Гнибі-денка І., Данюка В., Заяць Т., Колота А., Купалової Г., Куценко В., Лібанової Е., Новікова В., Онікієнка В., Петрової І., Пирожкова С., Савченка В., Чернюк Л., Яцкова В.
Вивченню цих проблем присвячені праці зарубіжних економістів – Дж.Бьюкенена, Р.Дж.Еренберга, Дж.М.Кейнса, Я.Корнаї, П.Самуельсона.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 Реферат на тему: СОЦІАЛЬНА ПОЛІТИКА ТА СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ЕКОНОМІЧНО АКТИВНОГО НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок