Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> Добір багаторічних і однорічних травосумішок для створення високопродуктивних пасовищних травостоїв на низинних луках Полісся України

Добір багаторічних і однорічних травосумішок для створення високопродуктивних пасовищних травостоїв на низинних луках Полісся України

Назва:
Добір багаторічних і однорічних травосумішок для створення високопродуктивних пасовищних травостоїв на низинних луках Полісся України
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
21,03 KB
Завантажень:
22
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 
ІНСТИТУТ ЗЕМЛЕРОБСТВА
УКРАЇНСЬКОЇ АКАДЕМІЇ АГРАРНИХ НАУК
Давидюк Олег Миколайович
УДК : 633.2/.3:033(254)
Добір багаторічних і однорічних травосумішок для створення високопродуктивних пасовищних травостоїв на низинних луках Полісся України
Спеціальність: 06.01.12 - кормовиробництво і луківництво
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата сільськогосподарських наук


Київ – 2001
Дисертацією є рукопис
Робота виконана в лабораторії луківництва Інституту землеробства Української академії аграрних наук протягом 1996-1999 рр.
Науковий керівник: доктор сільськогосподарських наук, професор
Боговін Анатолій Власович,
Інститут землеробства УААН,
завідувач лабораторії луківництва
Офіційні опоненти: доктор сільськогосподарських наук, професор
Ярмолюк Михайло Тимофійович,
Інститут землеробства і тваринництва західного
регіону УААН, провідний науковий співробітник
лабораторії луківництва
кандидат сільськогосподарських наук, доцент
КОЗЯР Олександр Михайлович, Національний
аграрний університет, доцент кафедри кормовиробництва
і сільськогосподарської меліорації
Провідна установа: Вінницький державний аграрний університет, кафедра
кормовиробництва і сільськогосподарської меліорації,
м. Вінниця
Захист відбудеться “ 18 “ грудня 2001 р. о 10 годині на засіданні
Спеціалізованої вченої ради Д 27.361.01 при Інституті землеробства УААН,
08162, смт. Чабани Києво-Святошинського району Київської області.
З дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці Інституту землеробства УААН
Автореферат розісланий “ 15 ” листопада 2001 року
 
Вчений секретар
Спеціалізованої вченої ради,
кандидат сільськогосподарських наук Кравченко Л.О.
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
В умо-вах ста-но-влен-ня рин-ко-вих відно-син та тяж-кої фінансової кри-зи, в якій опинилося сільське гос-по-дарс-тво України, ве-ли-ко-го зна-чен-ня на-бу-ва-ють ку-ль-турні па-со-ви-ща як дже-ре-ло оде-ржан-ня ви-со-копоживних і найдешевших кормів та основи виробництва конкурентоспроможних про-дуктів тваринництва для на-се-лен-ня. Культурні пасовища широко визнані в більшості країн світу і служать в них надійною основою рентабельного ведення м’ясо-молочного скотарства та отримання найбільш цінних продуктів харчування для населення.
Актуальність теми. З урахуванням зональних та екологічних умов ще недостатньо розроблений асортимент різностиглих травосумішок для пасовищного використання і практично зовсім не з’ясована в них роль низових трав, тобто буферних компонентів як стабілізуючого фактора господарсько та екологічно цінної структури травостоїв, підвищення їх продуктивного довголіття. На пасовищах далеко недостатньо визначені роль та параметри азотфіксації бобових залежно від різностиглості сумішок та фітоценотичної активності в них злаків. Практично відсутні дані про видовий набір та особливості створення пасовищного конвеєра на основі сумішок ярих та озимих злаків із хрестоцвітими у поєднанні з багаторічними різностиглими бобово-злаковими травосумішками з безперервним надходженням пасовищної рослинної маси протягом 200-220 днів.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Робота є складовою частиною тематичного плану Інституту землеробства УААН, № державної реєстрації О196UО18401, по виконанню НТП УААН на 1996-2000 рр. “Кормовиробництво” та проекту Міністерства науки і освіти України 03.05/0782 “Пасовища”: “Розробити природоохоронну технологію створення високо-продуктивних культурних пасовищ та систему ефективного їх використання для одержання конкурентоздатної тваринницької продукції в умовах ринкових відносин”.
Ме-та і за-вдан-ня досліджень. Підібрати найкращі різностиглі бобово-злакові травосумішки з багаторічних трав та ярих і озимих злаків із хрестоцвітими для створення культурних пасовищ з періодом використання протягом сезону 200-220 днів.
Для досягнення цієї мети передбачалось вирішити такі задачі:
- ви-яви-ти вплив ви-до-во-го скла-ду тра-во-сумішок на ботанічний склад, якість корму, про-дук-тивність пасовищ-них тра-во-стоїв та роз-поділ уро-жай-ності за цик-лами використан-ня;
- визначити роль низових бобових і злакових трав у формуванні продуктивності та підвищенні стійкості пасовищних травостоїв до стресових ситуацій в умовах інтенсивного використання;
- вста-но-ви-ти за-ко-номірності транс-фор-мації видового складу багаторічних сіяних фітоценозів залежно від вертикальної структури їх компонентів;
- виз-на-чи-ти строки настання збиральної стиглості у сумішок з багаторічних та однорічних і озимих злаків із хрестоцвітими, продуктивність і якість рослинної маси по періодах відростання та розробити конвеєр для пасовищного утримання худоби протягом 200-220 днів;
- да-ти еко-номічну та енер-ге-тич-ну оцінку створення пасовищних травостоїв з посівом різних тра-во-сумішок із багаторічних і однорічних трав.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 Реферат на тему: Добір багаторічних і однорічних травосумішок для створення високопродуктивних пасовищних травостоїв на низинних луках Полісся України

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок