Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ВЗАЄМОДІЯ ПЛАТІЖНОГО БАЛАНСУ І ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ У КРАЇНАХ З ТРАНЗИТИВНОЮ ЕКОНОМІКОЮ

ВЗАЄМОДІЯ ПЛАТІЖНОГО БАЛАНСУ І ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ У КРАЇНАХ З ТРАНЗИТИВНОЮ ЕКОНОМІКОЮ

Назва:
ВЗАЄМОДІЯ ПЛАТІЖНОГО БАЛАНСУ І ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ У КРАЇНАХ З ТРАНЗИТИВНОЮ ЕКОНОМІКОЮ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
42,86 KB
Завантажень:
434
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25 
_1.1. Політика заміщення імпорту та інтервенціонізм як ідеологічний баз
ис


КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ШЕВЧУК Віктор Олексійович
УДК 339.9
ВЗАЄМОДІЯ ПЛАТІЖНОГО БАЛАНСУ І ЕКОНОМІЧНОГО
ЗРОСТАННЯ У КРАЇНАХ З ТРАНЗИТИВНОЮ ЕКОНОМІКОЮ
08.05.01 – Світове господарство і міжнародні економічні відносини
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
доктора економічних наук
КИЇВ — 2004
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана на кафедрі міжнародної економіки Київського національного економічного університету, Міністерство освіти і науки України, м. Київ.
Науковий консультант: доктор економічних наук, професор,
член-кореспондент НАН України,
САВЧУК Володимир Сафронович,
Київський національний економічний університет,
проректор з наукової роботи
Офіційні опоненти: доктор економічних наук, професор,
ГАЛЬЧИНСЬКИЙ Анатолій Степанович,
Національний інститут стратегічних досліджень,
директор
доктор економічних наук, професор,
ФІЛІПЕНКО Антон Сергійович,
Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, завідувач кафедри світового господарства і міжнародних економічних відносин
доктор економічних наук, професор,
КІСТЕРСЬКИЙ Леонід Леонідович,
Інститут міжнародного ділового
співробітництва, директор, м. Київ
Провідна установа Донецький національний університет, Міністерство
освіти і науки України, кафедра міжнародної економіки, м. Донецьк
Захист відбудеться “ 16 ” квітня 2004 р. о 12-00 год. на засіданні спеціалі-зо--ваної вченої ради Д 26.006.03 в Київському національному економічному університеті за адресою: 03680, м. Київ, пр. Перемоги, 54/1, ауд. 317.
З дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці Київського національного економічного університету за адресою: 03680, м. Київ, пр. Перемоги, 54/1, ауд. 201.
Автореферат розісланий “15” березня 2004 р.


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Гострота проблем платіжного балансу і неви-рі-ше-ність ключових питань економічного зростання в Україні (дієвість ці-но-вих і не-цінових чинників, траєкторія обмінного курсу, архітектура еконо-міч-ної полі-ти-ки) передбачає аналіз дос-віду ін-ших транзитив-них еконо-мік, пере-ду-сім най-бі-ль-ших країн Ла-тин-ської Амери-ки з подібними економіч-ними і сус-пі-ль-но-полі-ти-ч-ними характеристиками — Аргентини, Бразилії, Мексики і Чилі. При-ваб--ли-вість ла-ти-но-амери-канського досвіду обумовлено щонайменше трьома чин-ни-ка-ми: 1) тривалістю процесу економічного реформування, що дозволяє по-рів-няти пе-ре-ваги і недоліки відмінних концептуальних підходів, 2) умо-ва-ми взаємодії інст-ру-ментів економічної політики у нестабільному еконо-міч-ному середовищі, 3) щільним пе-ре-плетінням політичних і економічних інте-ре-сів.
З погляду засадничих питань економічної по-літики в Україні, як пара-ме-т-ри са-льдо бюджету і мо-нетарної політики, обмінний курс, лібе-ра-лі-за-ція по-то-ків капіталу і зовнішньої торгівлі, пред-метне зацікав-лен-ня викли-ка-ють: а) особ-ли-во-сті вирівнювання структурного платіжного дисба-лан-су, б) вплив монетар-них і не-монетарних інструментів економічної політики на платіжний баланс і еко-но--мічне зростання, в) залеж-ність реального обмінного курсу (РОК) від внут-ріш-ніх і зовнішніх чин-ни-ків, г) засо-би нейтралі-зації дест-рук-тивних суспільно-по-лі-тичних чинників. На віт-чиз-ня-ному ґрунті виявилися практично всі відо-мі ла-ти-но-американські риси: струк-тур-ні дефор-ма-ції, залежність економічного зро-с-тан-ня від обме-жень платіжного балансу, двозначність теоретичної інтерпре-та-ції та практичного ви-ко-нання окремих інструментів економічної по-літики (фіс-ка--ль-на дис-ципліна, обмеження гро-шо-вої маси, де-ва-львація гро-шової оди-ни--ці, лібе-ра-лі-за--ція по-то-ків капіталу і зов-ні-шньої тор-гів-лі), політичні антагонізми.
Країни Ла-тин-ської Америки забезпечують набагато корисніші аналогії для економічної політики, ніж економіки Схід-ної Європи чи Південно-Східної Азії, оскільки характеризу-ю-ться гострі-шими структурними проблемами і під-ви--щеною нестабільністю. Три-ва-ючий пошук конструктивної еконо-міч-ної полі--ти-ки у регіоні засвідчують нещо-дав-ні кри-зові явища в Мек-сиці (1994Ї95 рр.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25 
Реферат на тему: ВЗАЄМОДІЯ ПЛАТІЖНОГО БАЛАНСУ І ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ У КРАЇНАХ З ТРАНЗИТИВНОЮ ЕКОНОМІКОЮ

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок