Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> Скачати реферат на тему: ВЗАЄМОДІЯ ПЛАТІЖНОГО БАЛАНСУ І ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ У КРАЇНАХ З ТРАНЗИТИВНОЮ ЕКОНОМІКОЮ

ВЗАЄМОДІЯ ПЛАТІЖНОГО БАЛАНСУ І ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ У КРАЇНАХ З ТРАНЗИТИВНОЮ ЕКОНОМІКОЮ / сторінка 10

Назва:
ВЗАЄМОДІЯ ПЛАТІЖНОГО БАЛАНСУ І ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ У КРАЇНАХ З ТРАНЗИТИВНОЮ ЕКОНОМІКОЮ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
42,86 KB
Завантажень:
434
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25 
Пропорційний зв’я-зок між саль-до бюд-же-ту і зовнішньою рівновагою в дусі проблеми “подвій-ного дефіциту” вияв-ле-но у всіх латиноамерикансь-ких краї-нах (окрім Мексики) та Україні.
Певні відмінності економетричних оцінок для Арген-тини і Бразилії від-би--ва-ють суперечливість теоретичного впливу фіскальної дисципліни на еко-но-міч-не зростання. Мож-на припустити, що визна-чен-ня сальдо поточного рахунку опитом і про-по-зи-цією відповідає довго-строковим залежностям, тоді як за-леж-ність лише від по-питу на товари експорту-імпорту відбиває корот-ко-час-ну ди-на-міку доходу. Подібний вплив сальдо бюджету на РОК в Аргентині та Україні відпо-ві-дає тео-ретичним перед-ба-чен-ням обох моделей платіжного ба-лансу. В обох ви-пад-ках поліпшення сальдо бюджету підвищує цей показник.
Збалансований бюджет є важливим не так для управління сукуп-ним по-пи--том, як з погляду монетарних ефектів платіжного балансу і управління зов-ні-ш-нім боргом. Немає підстав для фінансу-вання дефі-циту бюд-же-ту зов-ніш-ні-ми за-по---зи-ченнями. Упродовж 1990-х років зазначена помилка визначи-ла де-ста--бі-лі-за-цію успішного переходу до стійкого еко-номічного зрос-тан-ня в Арген-ти--ні, Бра-зи-лії та Мексиці. Досвід Аргентини зайвого разу виявляє, що у дола-ри-зо-ва-ній економіці з невисокою моне-тизацією навіть порівняно не-знач-ний де-фі-цит бюд-же-ту на рівні 2% від ВВП створює кризу платіжного балансу.
В Аргентині підтверджено, що зовнішні запозичення держав-ного сектора перешкоджають само-стійній корекції платіжно-го дисбалансу. Це означає бра-к можливостей реалізації між-часової моделі фіскальної політики, коли по-точ-ний дефіцит бюджету стиму-лює економічне зростання і таким чином забезпечує пе-ре--думови для майбут-нього обслуговування зовнішнього боргу. Поліпшення са-ль-до бюджету внас-лідок збільшення обсягів виробництва, як це акцентують при-хильники структура-ліз-му, досягнуто лише в Чилі та Мексиці. Брак такого зв’язку в Україні упо-діб-нює до “проблемних” Аргентини і Бразилії.
Підвищена вразливість фіскальної дисципліни до суб’єктив-них чин-ни-ків, приміром під час аргентинської кризи 2000?01 рр., засвідчує доцільність зако-но-давчої заборони дефіциту бюджету для транзитивних економік з підви-ще-ною вразливістю до суспільно-політичних чинників або визначення його гра-нич-ного значення — до 1% від ВВП (такі спроби робляться у Бразилії). Інша пропозиція — визначення максимального рівня сукупної внутрішньої забор-го-ва-но-сті — ви-дається менш продуктивною, оскі-ль-ки може стимулювати вико-ристання “слабкої” грошової оди-ниці для вирішення фіскальних проблем.
Після скорочення дефіциту бюджету початкове зменшення абсорбції ча-ст-ково компенсується зниженням процентної ставки (14) та очікуваннями гро-шо-вої стабільності (15). Збільшенню абсорбції сприяє лібераліза-ція по-токів ка-пі-та-лу (16). Зміни в абсорбції є важливим чинником полі-тики обмінного кур-су (17). Монетарна політика впливає на абсорбцію (18) і залежить від меха-нізму форму-вання очікувань (19) та системи обмінного курсу (20). Умови моне-тарної полі-тики становлять ва-гоме обмеження для фіскальної політики (21). Важли-ви-ми є зв’яз-ки з процентною ставкою (22) і торговельним балансом (23).
Механізм формування очікувань визначає систему обмінного курсу de facto (24) і здатний модифікувати вплив грошової маси на виробництво і РОК. Залежність очікувань обмінно-го курсу від грошової маси, рест-рикційне зни-жен-ня РОК і анти--цикліч-ний вплив передбачуваної ком-поненти грошової маси посилюють аргументацію на користь фік-со-ваного обмін-ного курсу в Ар-ген-тині, Бразилії та Україні. У Чилі стабільність об-мін-ного курсу de facto на-дає знеці-нен-ню песо експансійного характеру. Лише у Мексиці плаваючий об-мін-ний курс песо нейтралізує зовнішні цінові шоки, але обер-нена залежність між зне-ці-ненням песо і промис-ловим виробництвом не запе-речує потенційних пере-ваг прикріп-лення гро-шової одиниці.
Відмова від фіксованого обмінного курсу нами пояснюється передусім відхиленнями від фіскальної дисципліни.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25 
Реферат на тему: ВЗАЄМОДІЯ ПЛАТІЖНОГО БАЛАНСУ І ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ У КРАЇНАХ З ТРАНЗИТИВНОЮ ЕКОНОМІКОЮ

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок