Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> Безкоштовно реферат на тему: ВЗАЄМОДІЯ ПЛАТІЖНОГО БАЛАНСУ І ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ У КРАЇНАХ З ТРАНЗИТИВНОЮ ЕКОНОМІКОЮ

ВЗАЄМОДІЯ ПЛАТІЖНОГО БАЛАНСУ І ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ У КРАЇНАХ З ТРАНЗИТИВНОЮ ЕКОНОМІКОЮ / сторінка 11

Назва:
ВЗАЄМОДІЯ ПЛАТІЖНОГО БАЛАНСУ І ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ У КРАЇНАХ З ТРАНЗИТИВНОЮ ЕКОНОМІКОЮ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
42,86 KB
Завантажень:
434
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25 
Водночас немає прикладів посилення фіскальної дисципліни внаслідок прикріплення грошової одиниці. В Аргентині (1996?99 рр.) потенційні переваги фіксованого обмін-ного курсу спровокували надмірні зовнішні запозичення для фінансування дефіциту бюд-жету. В Чилі ви-явлено, що тривала фіска-льна дисципліна може надавати ха-рак-теристик фіксо-ваного обмінного курсу сис-те-мам гнучкого курсоутворення. З іншого боку, не-до-статнє скорочення дефіциту бюджету пере-шкоджає зни-жен-ню процентної став-ки і обмежує мож-ливості керованого зне-ці-нення грошової одиниці.
Повного покриття грошової бази валютними резервами недостатньо для підтримання стабільності обмінного курсу. В Аргентині напередодні пе-реходу до “плавання” песо (2002 р.) таке перевищення було подвійним, але не вплинуло на економічну ситуацію. Подібне спостерігалося у Чилі в 1979Ї81 рр. і так само призвело до кризи платіжного балансу. В успішній еко-номіці Чилі гро-шо-вий мультиплікатор “М2/грошова база” зі середини 1980-х до по-чат-ку 1990-х років був меншим 1, а останнім часом лише незнач-но пере-ви-щує цей показник. В Аргентині перевищення грошо-вим агрегатом М2 грошової бази майже вшес-те-ро може вважатися другою за значенням (піс-ля дефіциту бюд-же-ту) причиною девальвації песо, попри дос-татньо пере-кон-ливе покриття грошо-вої бази валют-ними резервами. Подібне спосте-рі-га-лося у Чилі в 1979?81 рр. і так само приз-ве-ло до кризи платіжного балансу.
На прикладі Чилі виявлено, що поєднання de facto грошової стабіль-ності з de jure гнучким курсоутворенням надає конструктивності монетарній полі-ти-ці, але підвищує процентну ставку і сповільнює гальмування інфляції. Спіль-ним наслідком девальвації в інших країнах виявилися спад ви-роб-ни-цтва і при-ско-рення інфляції (це веде до підвищення РОК у Чилі та Україні, тоді як у Бра-зи--лії та Мексиці цей показник знижується). Також немає ознак надійного поліп-шення торго-вельного балансу “слабкою” грошовою одиницею. Очікуване збі-ль-шення ек-спорту спостерігається лише у Чилі, а віднедавна — й Мексиці. В Ук-ра-їні де-вальвація гривні пропорційно зменшує як імпорт, так і експорт (у Бра-зилії обидва показники не залежать від обмінного курсу).
У Латинській Америці на збільшення виробни-цтва центральні банки реа-гу-ють збільшенням грошової маси, передусім у Бразилії і Мексиці. Антиінф-ля-ційні пріоритети про-стежуються слабко, що може пояснюватися невисокою монетарною складо-вою інфляції. Проте в Україні монетарна складова інфляції досягає 60% і ви-являє себе через 4?5 місяців. У всіх латиноамериканських краї-нах зни-ження РОК супроводжується обмеженням грошової маси. Процик-ліч-ний вплив передбачуваних змін у пропозиції грошової маси на промислове вироб-ни-цтво може перешкоджати підтриманню макроекономіч-ної рівноваги у Чилі. Таких проблем не повинно виникати в Аргентині, оскі-льки зменшення грошової маси пожвавлює виробництво і принаймні не по-гіршує торговельного балансу. Так само не є “проблемною” Мексика, адже рестрикційна монетарна полі-тика поліпшує торговельний баланс і не погіршує динаміку доходу. Збіль-шення ім-пор-ту внаслідок збільшення грошової маси є виглядає дуже пере-кон-ли-вим для Аргентини і Бразилії, тоді як лише в Україні є підстави для струк-туралістського висновку про стиму-лювання імпортозаміщення експансійною монетарною полі-ти-кою. Збільшен-ня грошової маси стимулює експорт в Ар-ген-тині та Чилі, тоді як зменшує — у Мексиці і (можливо) Бразилії.
Очікування економічних агентів впливають на надлишкову абсорбцію (25) і можуть залежати як від безпосередніх параметрів фіскальної і монетарної по-лі-тики (5), так і агрегованих показників на зразок зовнішнього боргу (26). За умо-ви надійних фіскальних і монетарних показ-ників доцільно підкріпити до-сягнуті de facto очікування грошової стабіль-ності запровадженням повноцін-но-го фік-со-ваного обмінного курсу. Від політики обмінного курсу залежить ефе-к---тив-ність нейтралізації мо-нетарних шоків (20), тоді як на вибір обмінного курсу впли-ває лібералізація потоків капіталу (30) і зовнішньої торгівлі (31).

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25 
Реферат на тему: ВЗАЄМОДІЯ ПЛАТІЖНОГО БАЛАНСУ І ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ У КРАЇНАХ З ТРАНЗИТИВНОЮ ЕКОНОМІКОЮ

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок