Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> Українською реферат: ВЗАЄМОДІЯ ПЛАТІЖНОГО БАЛАНСУ І ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ У КРАЇНАХ З ТРАНЗИТИВНОЮ ЕКОНОМІКОЮ

ВЗАЄМОДІЯ ПЛАТІЖНОГО БАЛАНСУ І ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ У КРАЇНАХ З ТРАНЗИТИВНОЮ ЕКОНОМІКОЮ / сторінка 12

Назва:
ВЗАЄМОДІЯ ПЛАТІЖНОГО БАЛАНСУ І ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ У КРАЇНАХ З ТРАНЗИТИВНОЮ ЕКОНОМІКОЮ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
42,86 KB
Завантажень:
434
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25 
Остання має анти-інф-ляційне спрямування і допома-гає стабілізації РОК (32). Скасування обмежень капі-талу теж є антиінфля-цій-ним (33), але супутнє збіль-шення абсор-б--ції діє у про-тилежному напрямі (16). Вплив на абсорбцію лібе-ра-льної торго-ве-льної полі-тики є менш прозорим (34). Подібним для обох лібералі-зацій є супут-нє збіль-шення зовнішнього бор-гу (35 і 36) і погіршення торговель-ного балансу (37 і 38). Гармонізація про-цесу лібералізації зовнішньої торгівлі та потоків капі-та-лу є важливим і потенційно суперечливим завданням (39).
Погіршення сальдо поточного рахунку припливом капіталу простежуєть-ся в Аргентині і Мексиці (за винятком короткочасної дина-міки) (рис. 5). У Ме-к---сиці та Чилі поліпшення поточного рахунку стимулює довгостроковий приплив ка-пі-талу, але цього немає для коротко-часної динаміки. В Аргентині погіршення поточ-ного рахунку супроводжується негайним припливом капіталу, але з часом цей зв’язок слаб-не. В Україні немає зв’язку між обома рахунками платіжного ба-лансу, а їхні зміни повністю визна-ча-ються фіскальними показниками. Вплив по-точ--ного рахунку капіталу на рахунок капіталу виглядає сильнішим для річ-них даних, тоді як короткочасні залежності не виявляють помітних відмін-нос-тей. Лібе-ралізація потоків капіталу загалом не загрожує погіршенням сальдо бюд-же-ту, хоча такі короткочасні ефекти є мож-ли-вими в Аргентині та Бразилії. Також не-має підстав вважати, що лібералізація зовнішньої торгівлі та супутнє погір-шен-ня поточного рахунку позначиться погіршенням сальдо бюджету.
З погляду рівноваги платіжного балансу доцільно поєднати селективне регулювання потоків капіталу з поступовою лібералізацією зовнішньої тор-гів-лі, як це практикується у Чилі з початку 1990-х років. Чилійський досвід (з вра-ху-ван-ням критичних зауважень щодо регульованого обмінного курсу) за-свід-чує пере-ваги уніфікованої ставки імпортного мита та адміністративного обме-жен-ня припливу коротко-часного капіталу. Фінансові кризи у Мексиці (1994 р.) і Аргентині (2000?02 рр.) переконують, що короткочасні пото-ки капіталу пе-ре--шкоджають підтриманню фіксованого обмінного курсу. Оби-дві лібералізації — потоків капіталу і зовнішньої торгівлі — вима-гають під-т-рим-ки фіскальною дис-ципліною і зваженою монетарною політи-кою. В Ар-ген-ти-ні неспроможність до-повнити лібералізацію опера-цій платіжного балансу три-ва-лою фіскальною дис-ципліною, з одночасним обмеженням видатків та збільшенням надходжень у бюджет, ста-ла найвагомішою причиною кризи платіжного балансу.
Лібералізація зовнішньої торгівлі є важливою для збільшення інвести-цій (40), які залежать від обсягів експорту-імпорту (41). З іншого боку, про-дук-тив-ні інвестиції є запорукою надійного збільшення екс-порту і збільшення доходу (42). Зміцнення грошової одиниці може порівняно самостійно впливати на ін-вес-ти-цій-ний процес через зниження коштів залучення капіталу (43).
Для Мексики і Арген-тини (частково — Бразилії) виявлено, що за-лу-чення прямих іноземних інвестицій не забезпечує надійного фінансування дефіциту поточного рахунку. У краї-нах регіону погіршення по-точного рахунку не супро-вод-жується активізацією саморегу-ля-цій-них меха-ніз-мів автоматичної адаптації (своє-час-ний від-п-лив капіталу, обмеження над-лишкової абсорбції, під-ви--щення про-цент-ної став-ки, зниження цін), що ускладнює еконо-мічну політику.
Лібералізація потоків капіталу і зовнішньої торгівлі повинна відбува-тися піс-ля зміцнення бан-ківської системи. Важливо уникати супутнього підвищення РОК (це може послабити банківський сектор) та акумуляції зов-ні-ш-нього боргу банківською системою, як у цьому переконують невдачі еко-но-мічної політики у Чилі (1979?81 рр.) і Мексиці (1993?94 рр.). Послідовність структурних захо-дів сприяння лібералізації потоків капіталу видається такою: скасування ад--міні-ст-ра-тивних обмежень на фінансовому ринку, реструктуризація банків-сь-кої сис-теми, зняття обмежень на діяльність іноземних банків, лібе-ра-лі-зація дов-го--стро-кових потоків капіта-лу, дозвіл на діяльність місцевих інвесторів за кордоном.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25 
Реферат на тему: ВЗАЄМОДІЯ ПЛАТІЖНОГО БАЛАНСУ І ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ У КРАЇНАХ З ТРАНЗИТИВНОЮ ЕКОНОМІКОЮ

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок