Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> реферат українською мовою: ВЗАЄМОДІЯ ПЛАТІЖНОГО БАЛАНСУ І ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ У КРАЇНАХ З ТРАНЗИТИВНОЮ ЕКОНОМІКОЮ

ВЗАЄМОДІЯ ПЛАТІЖНОГО БАЛАНСУ І ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ У КРАЇНАХ З ТРАНЗИТИВНОЮ ЕКОНОМІКОЮ / сторінка 13

Назва:
ВЗАЄМОДІЯ ПЛАТІЖНОГО БАЛАНСУ І ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ У КРАЇНАХ З ТРАНЗИТИВНОЮ ЕКОНОМІКОЮ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
42,86 KB
Завантажень:
434
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25 

У розділі 4 “Інституційні засоби консо-лідації економічної полі-ти-ки” розкрито механізми впливу та принципові ха-ракте-рис-ти-ки окремих інсти-ту--цій (незалежний центральний банк, грошова рада, соціальний пакт) як засобу про-фі--лактики відхи-лень від цілісної економіч-ної політики, сти-му--лю-вання стру-к--тур-них змін і нейт-ра-лі-за-ції несприят-ливих суспільно-політичних чинників.
Аргументовано важливість інституцій для гармонізації взає-модії еконо-мі--ч-них і суспільно-політичних чинників. Інституції на зра-зок незалежного цен-т--рального банку чи грошової ради є необхідними пе-редусім для нейтрал-і-за-ції та-ких перешкод цілісній економічній політиці, як кор--по-ра-тизм чи попу-лізм. Фіс--кальна дисципліна і зважена монетарна політика перешкод-жа-ють отри-ман-ню прибутків від циклу “девальвація?стабілізація”, позбав-ляють мож-ли-вос-тей експлуатації державного сектора економіки, підви-щу-ють неба-жа-ну конку-рент-ність економічного середовища. Корпоратизм спот-во-рює еконо-мічні пріори-те-ти і підвищує деструкцію у політичному житті.
Використання інституцій знижує інфляцію і стимулює еко-но-мічне зрос-тан-ня (таблиця 1). Певну проблему становить відсутність супутнього по-ліп-шен-ня поточного рахунку. Це добре узгоджується з досвідом Аргентини, де гро-шо-ва рада заохочувала залучення іноземного капіталу для фінансування дефіциту поточного рахунку, але не відбувалося поліпшення сальдо бюджету. Доведено, що запобіжних обмежень навіть найжорсткіших рі-шень на зразок грошової ра-ди недостатньо для автоматичної профілактики відхилень від цілісної економ-і-ч-ної політики.
Таблиця 1
Вплив інституцій на економічні показники країн Латинської Америки, 19852001 рр.
Незалежні змінні | Залежні змінні
ВВП (%) | Інфляція (%) | Поточний рахунок (%)
Інституції | 0,385
(2,878*) | 0,257
(2,144**) | 0,165
(1,420)
Інфляція
у США | 0,267
(2,734*) | 0,209
(2,264**)
Відкритість
економіки | 0,361
(1,980**)
Прямі іноземні
інвестиції | 0,355
(2,898*)
РОК | 0,165
(1,827***)
R2
DW
F-тест | 0,43
2,06
4,33* | 0,38
1,83
5,54* | 0,54
8,34*
1,97
Аргентинська ситуація дозволяє зробити принци-повий висновок, що кри-зу платіжного балансу спричинили не так можливі недо-ліки (втрата незалежної мо-не--тарної політики, брак можливостей ”рятування” проб-лем-них банків), як від-чут-ні пере-ва-ги гро-шо--вої ради. По-перше, зниження про-центної ставки по-лег--шу-ва-ло фінан-сування дефіциту бюджету. По-друге, під-вищена дові-ра до ар-ген--тин--ської еко-но-міки забезпе-чувала зна-ч--ні надходження капі-талу (у пере-д-кри-зові 1999?2000 рр. от-ри--мано понад 30 млрд. доларів). По-третє, капіта-лі-за-ція ар-ген--тинських бан--ків на рівні 20% по-над вдвічі перевищила міжнародні вимоги BIS. В 2000?01 рр. не спостерігалося стагнації експорту, що в поєд-нан-ні зі змен-шен-ням імпорту відчутно поліпшило торговельний баланс. На-реш-ті, кошти обслу-го-ву-вання зов-ні-ш-нього боргу становили всього 2,9% від ВВП, що значно посту-па-лося середньому для Латинської Америки показнику — 5,4% від ВВП. Проте не вда-ло-ся забез-пе-чити полі-тич-ну підтримку рішучого ско-рочення дефіциту бюд-же-ту, що стало засадничою причиною дефолту.
Використання грошової ради в Аргентині переконує у тому, що: а) за-хист монетарної політики від політичного втручання не гарантує ефек-тивного уп-рав---ління грошовою масою, б) грошова рада дозволила сти-му-лювати про-ми-сло-ве виробництво, підвищити продуктивність праці, знизити про-центну став--ку і збі-ль-шити інвестиції, в) самодостатнє підвищення РОК не ста---но-вить заг-ро-зи для конкурентоспроможності національної економіки, г) інф-ля-ційні нас-лід-ки ефек-ту Баласси?Са-муельсона можуть бути мінімальними, д) збі-ль-шен-ня аб-сорбції за допомогою зовнішнього фінан-сування дефі-циту бюд-жету може сти-мулювати обсяги виробництва у короткочасному плані, але на від-да-ле-нішу перс-пективу стає деструктивним. Аргентинський досвід зайвого ра--зу довів брак можливо-с-тей міжчасової оптимізації приватного і державного спо--жи-ван-ня за допомогою зовнішніх запозичень.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25 
Реферат на тему: ВЗАЄМОДІЯ ПЛАТІЖНОГО БАЛАНСУ І ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ У КРАЇНАХ З ТРАНЗИТИВНОЮ ЕКОНОМІКОЮ

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок