Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> Українською мовою реферат: ВЗАЄМОДІЯ ПЛАТІЖНОГО БАЛАНСУ І ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ У КРАЇНАХ З ТРАНЗИТИВНОЮ ЕКОНОМІКОЮ

ВЗАЄМОДІЯ ПЛАТІЖНОГО БАЛАНСУ І ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ У КРАЇНАХ З ТРАНЗИТИВНОЮ ЕКОНОМІКОЮ / сторінка 14

Назва:
ВЗАЄМОДІЯ ПЛАТІЖНОГО БАЛАНСУ І ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ У КРАЇНАХ З ТРАНЗИТИВНОЮ ЕКОНОМІКОЮ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
42,86 KB
Завантажень:
434
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25 
Навіть відчутне збіль-шен-ня екс-пор-ту ви-явилося недо-стат-нім для фінан-су-вання зрос-таю-чо-го зовнішнього бор-гу. В ширшому кон-тексті аргентинську не-вда-чу з гро-шо-вою ра-дою можна роз-гля-да-ти аргументом на користь повної дола-ри-зації або при-єд-нання до ва-лют-но-го союзу. Це повинно полегшити дотримання фіскальної дисципліни і зни-жен-ня процентної ставки до рівня промислових країн, що важливо з погляду як дов-го-строкового еконо-міч-но-го зростання, так і короткочасного вирів-ню-ван-ня пла-тіж-ного балансу.
Країнами Латинської Америки не вироблено уні-вер-са-ль-них під-ходів що-до використання окремих інституцій. Певні переваги має не-залеж-ний статус цент-рального банку (з 1989 р. таке практикується у Чи-лі), проте це не гарантує фіскальну дис-ципліну. Попри понов-лен--ня інтересу до соціального пакту (у жов-т-ні 2002 р. таку про-по-зи-цію зроб---лено президентом Бразилії Л. да Сі--ль-вою), не ви-яв-лено його поміт-них пе-ре--ваг як засо-бу досягнення формальної домов-ле-но-сті між урядом, проф-спіл--ка-ми та під-приємницькими колами щодо узгод-же-но-го пе-ре-ліку еконо-міч-них показ-ників (інфляція, обмінний курс, видат-ки бюд-же-ту). Соціа-ль-ний пакт не міс---тить дієвих механіз-мів дотри-ман-ня фіска-ль-ної дис-цип---лі-ни і зваженої монетарної політики. Надто багато залежить від ба-лан--су по-лі--тич-них сил, при-сут-ності консолідуючого ліде-ра та випадкових чинників.
З метою підвищення ефективності інституцій доцільно до-пов-нити їх дореч-ними правилами фіскальної політики. Заборона дефіциту бюд-жету чи запро-вадження поміркованіших законодавчих обмежень повинні забез-пе-чи-ти бажану цілісність економічної політики під час переходу до стійкого еко-но-мічного зростання.
У розділі 5 “Аналітична оцінка досвіду країн Латинської Аме-рики для визначення передумов та інструментальних чинників економічного зростання в Україні” обґрунтовано недоцільність зовнішнього фінан-су-ван-ня платіжного дисбалансу і зроблено пропозиції що-до вітчизняного на-бо-ру інс-т--рументів цілісної економічної політики та можливих інституцій-них гарантій.
З початком перехідного процесу в Україні було повторено логіку невда-лих ортодоксних програм, коли знеці-нен-ня грошової одиниці не під-три-му-ва-ло-ся належною фіскальною дисципліною та обмеженням грошової ма-си. За умов пе-ре-девальвації грошової одиниці перерозподіл структури ви-роб-ни-цтва на ко-ристь експортного сектора супроводжувався прискоренням інфля-ції та гли-бо-ким спадом виробництва. Втрати доходу можна було мінімізувати засо-ба-ми ско--рочення дефіциту бюджету і заздалегідь оголошеного обме-жен-ня про-пози-ції грошової маси. Грошову реформу (вересень 1996 р.) не було до-пов-нено необ--хід-ним зменшенням сукупної абсор-б-ції в дусі “гетеро-док-с-ного шоку”, що виз-на---чи-ло наступні труднощі 1998Ї99 ?р. За таких умов природне для гро-шо-вої ста--бі-ль-ності локальне підви-щення РОК створило підс-та-ви для помил-ко-вих твер-джень про завищений обмінний курс та доцільність девальвації гривні.
За допомогою низки аргументів (висока реальна процентна ставка, ге-не-ра---ція очікувань інфляції і девальвації, непродуктивне використання ресурсів) об--грун-товано помилковість стратегії зовнішнього фінансування де--фі--ци-ту бюд-же-ту в 199798 рр. Фактично було перенесено на український ґрунт низку по-ми-лок (Мексика — 1993?94 рр., Аргентина — 1978?81, 1995Ї2001 ?р.), які засвідчили немож-ливість використання у транзитивній еко-но-міці логіки міжча-со-вих об-ме-жень для про-мислових країн. Отри-мані результати пере-конують, що відразу ж після грошової реформи (1996 р.) вимагалося пе-рейти до профіциту бюджету, що мало поліпшити сальдо поточного рахунку і поно-ви-ти еко-но-міч-не зростання через підвищення попиту на гроші.
За умов дефіциту бюджету і слабкої банківської системи втратило ефек-тив-ність залучення іноземного капіталу. Це мало на меті фінансування дефі-ци-ту бюджету і збільшення інвестицій, але насправді стало каталізатором кризи пла--тіжного балансу через поширення урядових гарантій, послаблення банків-сь-кої системи та збіль-шення зовнішнього боргу.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25 
Реферат на тему: ВЗАЄМОДІЯ ПЛАТІЖНОГО БАЛАНСУ І ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ У КРАЇНАХ З ТРАНЗИТИВНОЮ ЕКОНОМІКОЮ

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок