Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ВЗАЄМОДІЯ ПЛАТІЖНОГО БАЛАНСУ І ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ У КРАЇНАХ З ТРАНЗИТИВНОЮ ЕКОНОМІКОЮ

ВЗАЄМОДІЯ ПЛАТІЖНОГО БАЛАНСУ І ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ У КРАЇНАХ З ТРАНЗИТИВНОЮ ЕКОНОМІКОЮ / сторінка 15

Назва:
ВЗАЄМОДІЯ ПЛАТІЖНОГО БАЛАНСУ І ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ У КРАЇНАХ З ТРАНЗИТИВНОЮ ЕКОНОМІКОЮ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
42,86 KB
Завантажень:
434
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25 
З початку 1997 р. приплив капі-та-лу ство-рив передумови для наступного відпливу (рис. 6), що повністю від-по-ві-дає особливостям акумуляції зовнішньої заборгованості в державному сек-то-рі Аргентини, Бразилії і Мексики. З іншого боку, в Чилі доведено важ-ливість про-фіциту бюджету для стабілізації зовніш-ньо-го боргу на безпечному рівні. Замість селективного підходу на чилій-сь-кий кшталт в Україні практикувалося практично повне скасування обмежень руху ка-піталу, що було помилкою, яка походила з необхідності фінансування де-фі-ци-ту бюджету припливом капіталу.
Враховуючи прямий зв’язок між промисловим виробництвом і торго-ве-ль---ним балансом та антициклічний вплив грошової маси, чин-ники сти--му-лю-ван-ня промислового виробництва одночасно поліпшують са-льдо екс-пор-ту-імпорту, що не становить звичної дилеми в економічній полі-тиці. Анти-цик--лічне змен-шен-ня грошової ма-си одночасно вирівнює платіжний баланс і стимулює еко-но-мічне зростання. Отже, досягнення макроекономічної рівно-ва-ги в Україні пе-ре-д-бачає використання рестрикційної фіс-ка-льної і моне-тарної політики.
Стру-ктурні подібності до “проблемних” економік — Арген-тини і Бра-зилії — підкреслю-ють складнощі еконо-міч-ної ситуації і опо-се-ред-ко--вано про-мов--ляють на користь радикальних заходів: три-ва-лого профіциту бюд-же-ту, Обе-реж-ного збі-льшення грошової маси і розвитку несировинного експорту. Голов-ним видається тривале під--тримання профіциту бюджету упродовж най-ближ-чих 5?6 років. Це необ-хідно для надійного гальмування інфляції, зни-жен-ня про-цен-т-ної ставки, змен-шення зовнішнього боргу, підвищення монетизації еко-но-мі-ки та зни-ження тис-ку на монетарну політику. Можливі дефляційні на-слід-ки фіскальної дис-ципліни та пов’язаного з цим обмеження грошової ма--си не вида-ю-ть-ся пере-шко-дою для економічного зростання, оскільки в Україні це мати-ме екс-пан-сій-ний вплив. Проведене дослідження застерігає від механіч-но-го пере-не--сен--ня за-ру-біж-ного досвіду, адже на підставі того, що інф-ля-ція має сти-мулю-ючий вплив у Бра-зи-лії чи Аргентині, зовсім не означає подіб-них на-слід-ків для сусід-ньої Чи-лі чи України. Важливість зваженої моне-тар--ної по--лі-тики для Ук-ра-ї--ни поси-лю--є-ться браком надійних свідчень щодо антиін-фля-цій-но-го впли-ву про-мис-лового виробництва. У цьому про-стежу-ються подіб-но--сті з Ла-тин-ською Аме---ри-кою, де економічне зростання переважно не впли-ває на інф-ля-цію (окрім Мек-сики). Хоча в Україні причинність “сальдо бюд-же-тупо--точ-ний ра-ху-нок” ви-гля--дає головним чин-ником несуперечли-вого еко-но-мічного зростання (без по-гір-шення платіжно-го балансу), не менш важ-ли-во, що фіскальна дис-цип-ліна сти-му-лює залучення іно-зем-ного капіталу в приватний сектор.
Аргументовано недоцільність монетизації української еконо-міки через при-скорене збільшення пропозиції грошової маси, адже це пере-шкоджатиме збі-льшенню обсягів промислового виробництва, підвищува-тиме РОК, змен-шу-ва-тиме валютні резерви і матиме інфляційний вплив. Кон-структивність екс-пан-сій--ної монетарної політики виявляється в обмеженому контексті тим-часового моне-тарного “сюрпризу”. З погляду рівноваги платіжного балансу і еко-но-міч-но-го зростання доці-льно збільшувати пропозицію грошової маси лише через моне-тизацію ва-лют-них ре-зер-вів. Тоді як доречно обмежувати викорис-тання іно-зем-ної валюти для по-точ-них розрахунків, акумуляція валютних активів на ра-хун--ках комер-цій-них банків є корисною для збільшення промис-лового вироб-ни-цтва і не під-ви-щує РОК. Цей емпі-ричний факт додатково під-тримує гіпотезу про формування очікувань об-мін-ного курсу пропозицією грошової маси.
Навіть для бездефіцитного бюджету зберігається доцільність регу-люв-ан-ня потоків капіталу, оскільки за умов заниженого обмінного курсу ви-ника-ти-муть спекулятивні процеси на валютному ринку і немає гарантій проти не-без-печного залучення іноземного капіталу в наближені до політичного керів-ни-цт-ва підприємницькі структури, як це відбувалося у Чилі наприкінці 1970-х років.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25 
Реферат на тему: ВЗАЄМОДІЯ ПЛАТІЖНОГО БАЛАНСУ І ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ У КРАЇНАХ З ТРАНЗИТИВНОЮ ЕКОНОМІКОЮ

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок