Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> реферат: ВЗАЄМОДІЯ ПЛАТІЖНОГО БАЛАНСУ І ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ У КРАЇНАХ З ТРАНЗИТИВНОЮ ЕКОНОМІКОЮ

ВЗАЄМОДІЯ ПЛАТІЖНОГО БАЛАНСУ І ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ У КРАЇНАХ З ТРАНЗИТИВНОЮ ЕКОНОМІКОЮ / сторінка 16

Назва:
ВЗАЄМОДІЯ ПЛАТІЖНОГО БАЛАНСУ І ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ У КРАЇНАХ З ТРАНЗИТИВНОЮ ЕКОНОМІКОЮ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
42,86 KB
Завантажень:
434
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25 

Важливим аргументом проти від’ємного сальдо поточного рахунку та йо-го фінансування припливом капіталу є брак стимулюючого впливу імпорту, що відрізняє від країн Латинської Америки (окрім Чилі). Водночас в Україні про-стежується обмежене короткочасне заміщення імпорту власним виробницт-вом. Брак стимулюючого впливу імпорту на про-мислове виробництво може по-ясню-ватися переважно сировинним характе-ром українського імпорту, що вико-рис-то-вується для виробництва енергоєм-ної експортної продукції. Попри спри-ят-ли-вий вплив промислового виробни-цтва, експортний сектор економіки ви-гля--дає неза-лежним від промисловості загалом, що засвідчує “анклавний” характер сиро-вин-них галузей і невисоку якість вітчизняного експортно-орієн-то-ваного зрос-тан-ня. Доцільність обмеження імпорту слугує аргументом на ко-ристь не торговель-ного про-тек-ціонізму, а залучення інвестицій в імпорто-за-мін-ні галузі (харчову і легку, автомобілебудування), які мають потенціал еко-но-міч-ного зро-стання без порушення зовнішньої рівно-ваги. У торго-ве-ль-ній політиці оптима-ль-но запро-ва-ди-ти уніфіковану ставку імпортного мита (з гра-фіком поступового зниження), як це практикується у Чилі.
Встановлений прямий зв’язок між ВВП та імпортом можна пояснити не так попитом на імпорт у промисловому секторі, як значними надходженнями від працюючих за кордоном. Це може збільшувати попит на товари внутріш-ньої тор-гівлі (і таким чином підвищувати РОК) або стимулювати попит на імпортні споживчі товари, включно з автомобілями, побутовою технікою, буді-вельними матеріалами тощо. Перший варіант загрожує прискоренням інфляції, а другий — погіршенням сальдо поточного рахунку. Натомість опти-мально використати приватні надходження для збільшення внутрішніх заощаджень, що посилює аргументацію на користь додатного сальдо поточ-ного рахунку як чинника мак-роекономічної рівноваги.
У виконаних науково-дослідних темах на замовлення Мінекономіки та НБУ нами аргументовано необхідність викорис-тан-ня переважно не-ці--нових (фіс--ка-ль-них і монетарних) важелів управління сукуп-ним попитом, тоді як не-до-ці-льно практикувати штучне зниження обмінного кур-су гривні. Це ма-тиме інф-ля-ційну “віддачу” і не сприятиме досяг-ненню стимулюванню еконо-міч-ного зро--с-тання через залежність сукупної про-по--зиції від РОК та реальної гро--шової маси. Кероване підвищення РОК є необхідним для подо-лання “деін-ду-стрі-алі-за-цій-ної пастки”, коли гіперт-ро--фоване збільшення виробництва у си-ро--винних га-лу-зях (насамперед мета-лур-гії) пригнічує розвиток несировин-них експортних галузей. Видається до-ціль-ним використання чилійського дос-ві-ду стосовно пе-ре--міщення ресурсів з гірни-чо--руд---ної промисловості, яка перебу-ває у дер-жав-ній власності, у галузі неси-ро-вин-ного експорту. Для України доці-ль-но аку-му-лю-вати надходження від екс-пор-ту ме--талопродукції в спеціа-льному фонді, кош-ти якого мали б вико-рис-то-ву-ва-тися не так для захисту металургії від неста-бі-ль-но-сті сві-то-вих цін, як для заохочення технологічного екс-пор-ту.
Відсутність стимулюючого впливу РОК на промислове виробництво і тор------го-вельний баланс об’єктивно слугує аргументом на користь грошової ста-бі-ль---но-сті. Деяке поліпшення сальдо експорту-імпор-ту може бу-ти наслідком не-пе-ре-д-бачуваного зниження РОК. Брак сприятли-вого впливу РОК на експорт при--вертає увагу до нецінових чинників стиму-лювання експорту: під-ви-щення яко-сті продукції, поліпшення маркетингової роботи, дерегуляція.
“Стрибкоподібна” динаміка обмінного курсу гривні створює підстави для тверджень про інформаційну асиметрію на користь впливових корпоративних груп. Динаміка обмінного курсу перебуває у фокусі їхньої зацікавленості з де-кі-лькох причин: висока прибутковість операцій з іно-земною валютою, мож-ли-вість відкладення структурних перетворень, ство-рення перешкод для інозем-них інвес-торів, торговельний протекціонізм. Боро-тьба навколо визначення “рів-но-важ--но-го” обмінного курсу ускладнює політи-чний ландшафт і перешкоджає під--тримці радикальної економічної політики.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25 
Реферат на тему: ВЗАЄМОДІЯ ПЛАТІЖНОГО БАЛАНСУ І ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ У КРАЇНАХ З ТРАНЗИТИВНОЮ ЕКОНОМІКОЮ

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок