Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> реферат на тему: ВЗАЄМОДІЯ ПЛАТІЖНОГО БАЛАНСУ І ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ У КРАЇНАХ З ТРАНЗИТИВНОЮ ЕКОНОМІКОЮ

ВЗАЄМОДІЯ ПЛАТІЖНОГО БАЛАНСУ І ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ У КРАЇНАХ З ТРАНЗИТИВНОЮ ЕКОНОМІКОЮ / сторінка 17

Назва:
ВЗАЄМОДІЯ ПЛАТІЖНОГО БАЛАНСУ І ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ У КРАЇНАХ З ТРАНЗИТИВНОЮ ЕКОНОМІКОЮ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
42,86 KB
Завантажень:
434
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25 

Для консолідації економічної політики доцільно забезпечити повноцінну незалежність НБУ або запровадити грошову раду. Це дозволить подолати дест-рук-тивну залежність фіскальної і монетар-ної політики від політичної кон’юн-к-тури. Про-те латиноамериканський досвід засвідчує, що при-кріп-лен-ня грошової оди-ни-ці не вирішує проблем макро-еко-номічної рів-новаги чи зниження про-цент-ної ставки, якщо немає гарантій ціліс-ної еко-но-мічної полі-ти-ки та від-по-від-них струк-турних змін. Стабілізуючі інститу-ції сприятимуть чіткому роз--ме-жу-ван-ню між полі-тикою і економ-і-кою та поліпшать вико-нан-ня цілісної еко-но-міч-ної полі-ти-ки. Виник-нуть передумови для швидких струк-турних перет-во-рень як запо-ру-ки надійної рівноваги платіжного балансу і економічного зростання.
ВИСНОВКИ:
У дисертації наведено теоретичне обґрунтування, проведено емпіричне тестування і зроблено аналітичні узагальнення стосовно нового рішення проб-леми взаємодії платіжного балансу і еко-номічного зростання, що доз-во-ли-ло визначити схему координації еконо-міч-ної полі-тики у транзитивній еко-но-міці та передумови використання окремих інституцій, а також сформу-лю-вати конк-рет-ні пропозиції щодо економічної політики в Україні зокрема. Проведене дос-лід-ження дозволяє зро-бити такі висновки:
1. З погляду визначення вітчизняної економічної політики країни Латин-ської Америки (Аргентина, Бразилія, Мексика і Чилі) слугують адек-ва-т---ною порівняльною базою для вивчення економічних процесів у “за-лежній” еко--но-міці зі значним неконкурентоспроможним промисловим сек-тором. Корисні ана-логії створює насамперед присутність обмежень платіж-ного балансу в обох аспектах ? гальмування динаміки ВВП (промислового виробництва) внаслідок по-гір-шення сальдо поточного рахунку та обернений зв’язок між економічним зростанням і поточним рахунком, структурне по-ход-ження пла-тіжного дис-ба-лан-су та недостатність механізмів автоматичної адаптації для його вирівнюван-ня. В Україні обмежуючий вплив по-гіршення сальдо поточного рахунку під час зрос-тання ВВП простежується слабше, од-нак немає підстав заперечувати рест-рик-цій-ний характер від’ємного сальдо по-точного рахунку як чинника доходу. На від-міну від ла-тиноамериканських країн, спостерігається сприятливе “прави-ло 45о”, коли пожвавлення промис-ло--вого виробництва супроводжується одно-ча-с-ним збільшенням експорту і по-ліпшенням торговельного балансу.
2. В Україні повністю справдився висновок з досвіду країн Латинської Америки 1970?80-х років про неможливість несуперечливого (без втрат до-хо-ду) вирівнювання структурного дефіциту платіжного балансу за допомогою сти--мулю-вання платоспроможного попиту або девальвації грошової одиниці. В обох випад-ках поліпшенню платіжного балансу перешкоджає несприятлива за-леж-ність експорту-імпорту і промислового виробництва від РОК або надлиш-ко-вої абсорбції. Девальвація грошової одиниці погіршує динаміку доходу (ок-рім Чилі) і прискорює інфля-цію. Подібно дефіцит бюджету перешкоджає еко-но--міч-но-му зростанню і поліпшен-ню сальдо поточного рахунку, маючи інф-ля-ційний вплив (найвиразніше це простежується в Україні).
3. Брак переконливих результатів на користь зниження РОК як чинника стимулювання промислового виробництва і поліпшення торговельного ба-лансу послаблює аргументацію на користь знецінення грошової одиниці зок-рема та плаваючого обмінного курсу загалом. Заперечено гіпотезу, що в Ар-гентині під-ви--щення РОК зумовило погіршення торговельного балансу. Першопричиною ар-гентинського дефолту (2001 р.) став дефіцит бюджету, чому сприяли пере-ва-ги грошової ради — зниження процентної ставки, підвищення довіри, ска-су-ван--ня обмежень на потоки капіталу. Використання грошової ради в Аргентині пе-ре-ко-нує у тому, що: а) захист монетарної полі-тики від політичного втручання не гарантує ефективного управління грошо-вою масою, б) грошова рада сти-му-лю----вала промислове виробництво, підви-щила продуктивність праці, знизила про----центну ставку і збільшила інвести-ції, в) самодостатнє підвищення РОК не за-грожує погіршенням конкуренто-спроможності, г) було забезпечено профілак-ти-ку інфля-ційних наслідків від ефекту Баласси?Самуельсона, д) існують мож-ли--вості деструктивного збіль-шення надлишкової абсорбції за допомогою фі-нан-су-вання дефіциту бюдже-ту зовнішніми запозиченнями.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25 
Реферат на тему: ВЗАЄМОДІЯ ПЛАТІЖНОГО БАЛАНСУ І ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ У КРАЇНАХ З ТРАНЗИТИВНОЮ ЕКОНОМІКОЮ

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок