Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> Скачати реферат: ВЗАЄМОДІЯ ПЛАТІЖНОГО БАЛАНСУ І ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ У КРАЇНАХ З ТРАНЗИТИВНОЮ ЕКОНОМІКОЮ

ВЗАЄМОДІЯ ПЛАТІЖНОГО БАЛАНСУ І ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ У КРАЇНАХ З ТРАНЗИТИВНОЮ ЕКОНОМІКОЮ / сторінка 18

Назва:
ВЗАЄМОДІЯ ПЛАТІЖНОГО БАЛАНСУ І ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ У КРАЇНАХ З ТРАНЗИТИВНОЮ ЕКОНОМІКОЮ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
42,86 KB
Завантажень:
434
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25 
Разом з тим збіль-шен--ня експорту виявилося недо-с-татнім для обслуговування зов-ніш-нього боргу.
4. Найвагомішою характеристикою транзитивної економіки слід вва-жати мож-ливість модифікації очікуваннями економічних агентів характеру системи обмінного курсу. Ідентичність системи обмінного курсу de facto і de jure cправ-ди-лася лише для Мексики, де практикується “плавання” гро-шової одиниці. У Чилі поведінка економічної системи визначається очікуван-нями грошової ста-бі-льності. В Аргентині та Бразилії (частково) справджу-ється тео-ре-тична гіпо-те-за про формування очікувань обмінного курсу гро-шовою ма-сою. Це засвідчує брак довіри до практикованих у цих двох країнах систем фіксованого і регу-льо-ва-но-го обмінних курсів, відповідно. Отриманий резуль-тат відповідає реаль-но-му пе-ребігу подій, що матеріалізувався у відмові від стабільності грошової оди-ни-ці в 1999 р. (Бразилія) і 2002 р. (Аргентина).
5. В Україні формування очікувань обмінного курсу за допомогою про-по-зиції грошової маси уподібнює характер макроекономічних залежностей до Ар-ген-тини і Бразилії та засвідчує присутність вагомих макроекономічних проб--лем, які не дозволяють визначати поведінку обмінного курсу на підставі пов-но-го інформаційного набору. Подібно до Аргентини, в Україні механізм фор-му--вання очікувань обмінного курсу і відповідний антициклічний вплив грошової маси об’єктивно свідчать на користь фіксованого обмінного курсу.
6. Вплив монетарної політики вирішальною мірою залежить від меха-ніз-му формування очікувань обмінного курсу. Проциклічний вплив перед-ба-чу-ва-них змін у пропозиції грошової ма-си може перешкодити підтриманню макро-еко--номічної рівноваги у Чилі, про-те в Аргентині, Бразилії та Україні анти-цик-ліч-ний вплив об’єктивно сприяє цьому. Встановлена залежність під-три-мує кон-ст-руктивність заходів що--до підвищення попиту на гроші. В Ар-ген-тині та Ук-раї--ні позитивний вплив збільшення про-по-зи-ції грошової маси виявляється в об-ме-же-ному контексті тим-часового моне-тар-ного “сюрпризу”. Доларизація не ста-но-вить перешкод для збільшення ви-роб-ни-цтва в україн-сь-кій економіці в ас-пек-ті акумуляції ва-лютних активів на депо-зи-тах комер-цій-них банків (це додатково підтримує тео-ретичну гіпотезу про фор-му-вання очі-ку-вань обмінного курсу про---по-зицією грошової маси).
7. Латиноамериканський досвід ортодоксних і гетеродоксних програм фінансової стабілізації, а також процесу радикалізації економічних реформ з початку 1990-х років, промовляє на користь цілісності в економічній політи-ці, яка передбачає скоординоване використання фіскальної дисципліни, зва-женої монетарної політики, лібералізації зовнішньої торгівлі та селективного регу-лю-вання потоків капіталу, підтриманих грошовою стабільністю. Типові по-мил-ки полягали у тому, що: а) не відбувалося належного скорочення дефі-циту бюдже-ту; б) підтримання фіксованого обмінного курсу поєднувалося з експансійною фіскальною або монетарною політикою; в) практикувалася пе-ре---девальвація гро-шової одиниці, г) лібералізація потоків капіталу відбува-ла-ся у непідготовле-но-му для цього економічному середовищі, д) зміни в еко-но-мічній політиці не під-кріп-лю-валися структурними заходами, ж) брак струк-тур-них зрушень ком-пен-су-вався надмірними зовнішніми запозиченнями. Пов-ною мірою цей перелік поми-лок було повторено в Україні.
8. Доведено, що фіскальна дисципліна слугує превалюючим елементом пе-ре-хо-ду до стійкого економічного зростання у транзитивній економіці, адже на--віть за умови безперешкодного доступу до світових ринків капіталу та під-т-ри-м--ки рестрикційною монетарною політи-кою немає можливостей для три-ва-ло-го фінансування дефіциту бюджету. По-дібно до Чилі, де з 1988 р. підтри-му-є-ть-ся про-фіцит бюджету, висновок щодо переваг фіскальної дисципліни справд-жу--є-ться українським досвідом. На прикладі Чилі виявлено, що три-ва-лий про-фі-цит бюджету може надавати характеристик фіксованого об-мін-ного курсу сис-те-мам гнучкого курсоутворення. Це надає конструктив-но-сті експан-сій-ній моне-тар--ній політиці, але підвищує процентну ставку і сповільнює гальму-ван-ня інфляції.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25 
Реферат на тему: ВЗАЄМОДІЯ ПЛАТІЖНОГО БАЛАНСУ І ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ У КРАЇНАХ З ТРАНЗИТИВНОЮ ЕКОНОМІКОЮ

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок