Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> реферат українською: ВЗАЄМОДІЯ ПЛАТІЖНОГО БАЛАНСУ І ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ У КРАЇНАХ З ТРАНЗИТИВНОЮ ЕКОНОМІКОЮ

ВЗАЄМОДІЯ ПЛАТІЖНОГО БАЛАНСУ І ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ У КРАЇНАХ З ТРАНЗИТИВНОЮ ЕКОНОМІКОЮ / сторінка 19

Назва:
ВЗАЄМОДІЯ ПЛАТІЖНОГО БАЛАНСУ І ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ У КРАЇНАХ З ТРАНЗИТИВНОЮ ЕКОНОМІКОЮ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
42,86 KB
Завантажень:
434
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25 

9. Антиінфляційні пріоритети у монетарній політиці латиноаме-ри-кан-сь-ких країн не простежуються, що може пояснюватися невисокою мо-не-тар-ною складовою інфляції або навіть інфляційним впливом обмеження гро-шо-вої маси (Бразилія). Проте в Україні монетарна складова інфляції до-ся-гає 60% і виявляє себе приблизно через 4?5 місяців. В усіх країнах Ла-тин-сь-кої Америки зни-жен-ня РОК супроводжується обмеженням пропозиції грошо-вої маси. В Україні цьо-го немає, що засвідчує недостатнє розуміння шкідли-во-сті заниженого РОК для вирівнювання платіжного балансу і економічного зрос-тан-ня. Вста-нов-ле-но, що повне покриття грошової бази валютними резерва-ми не гарантує ста-бі-ль-но-сті обмінного курсу. Не менш важливо підтри-му-ва-ти не-високий гро-шовий му-ль-типлікатор “М2/грошова база” (менше 2), як це прак-ти-ку-ється у Чилі.
10. Практична реалізація переваг фіксованого обмінного курсу (не-ін-ф-ля-ційне стимулювання попиту, зниження нестабільності доходу і РОК, пож-вав-лення інвести-ційного процесу) залежить від підтримки фіскальною дис-цип-ліною і зваже-ною монетарною політикою. Сама по собі фіскальна дис-цип-ліна чи рестрик-ційна монетарна політика не можуть забезпечити належні гарантії при-кріплення грошової одиниці. Приміром, у Мексиці девальвація пе-со (гру-день 1994 р.) відбулася на тлі порівняно незначного дефіциту бюджету, а інст-ру-ментальним чинником валютної кризи стала неспро-мож-ність центрально-го банку обмежити пропозицію грошової маси. Проте у Бра-зи-лії і Аргентині саме експансійна фіскальна політика стала першопричиною девальвації реала (сі-чень 1999 р.) і песо (січень 2002 р.). Кошти вирівню-ван-ня платіжного балансу в Ар-гентині та Мексиці (1995?96 рр.) не виявляють серйозних пере-ваг пла-ва-ю-чого об-мінного курсу з погляду тривалості спаду виробництва і втрат доходу. Проте в Аргентині було збережено цінову і грошову стабіль-ність, що дозво-ли-ло уник-ну-ти значного підвищення процентної ставки.
11. Під час лібералізації потоків капіталу супутнє погіршення сальдо по-то-ч---ного рахунку, як це простежується для Аргентини і Мексики, вимагає об-ме-жень на потоки капіталу; відсутність подібного зв’язку в Чилі за-свід--чує ефек-тив--ність таких обмежень. Лібералізація потоків капіталу і зовні-ш-ньої торгівлі не загрожує погіршенням саль-до бюджету, хоча такі корот-ко-час-ні ефекти є мож---ливими. З іншого боку, оби-дві лібералізації — потоків капіталу і зовніш-ньої торгівлі — вимагають під-трим-ки фіскальною дисципліною і зва-же-ною мо-не-тарною по-літикою. З по-гля-ду рів-но-ваги платіжного балансу доцільно поєд-на-ти селек-тивне регулю-ван-ня пото-ків капіталу з поступовою лібера-ліза-цією зов-ні-ш-ньої торгівлі, як це прак-ти-ку-єтьс-я у Чилі з початку 1990-х років. Обидві лі-бе-ра-лі-зації — потоків капіталу і зовні-шньої торгівлі — вимагають підтримки фіс-ка-ль-ною дисципліною і зва-же-ною мо-не-тарною політикою. На та-ко-му тлі стає ви-разнішою помилкова лібе-ра-лі-за-ція потоків капіталу в Україні зі сере-дини 1990-х років за умов дефі-циту бюд-жету та слабкої банківської системи.
12. Лібералізація потоків капіталу і зовнішньої торгівлі повинна відбу-ва-ти-ся після виправлення деформацій у фінансовому секторі та зміцнення бан-ків-сь-кої системи. Важливо уникати акумуляції зовнішнього боргу банків-ською сис--темою, як у цьому переконує невдачі у Чилі (1979?81 рр.) або Мексиці (1993?94 рр.). Послідовність структурних заходів сприяння лібе-ра-лі-зації по-то-ків капіталу видається такою: скасування адмі-ні-стративних об-ме-жень на фінан-со-вому ринку, реструктуризація банківської системи, знят-тя об-межень на діяль-ність іноземних банків, лібералізація дов-гострокових пото-ків капіталу.
13. За даними Аргентини, Бразилії, Мексики і Чилі доведено, що запро-вад----ження стабілізуючих інституцій позначається гальмуванням інфляції і сти-му-люванням економічного зро--с-тання, але може супроводжуватися погір-шен-ням поточного рахунку вна-с-лі-док при-пливу капіталу. Антиінфля-ційний вплив інсти-ту-цій здій-снюється через гро-шову стабільність.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25 
Реферат на тему: ВЗАЄМОДІЯ ПЛАТІЖНОГО БАЛАНСУ І ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ У КРАЇНАХ З ТРАНЗИТИВНОЮ ЕКОНОМІКОЮ

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок