Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> реферат: ВЗАЄМОДІЯ ПЛАТІЖНОГО БАЛАНСУ І ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ У КРАЇНАХ З ТРАНЗИТИВНОЮ ЕКОНОМІКОЮ

ВЗАЄМОДІЯ ПЛАТІЖНОГО БАЛАНСУ І ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ У КРАЇНАХ З ТРАНЗИТИВНОЮ ЕКОНОМІКОЮ / сторінка 2

Назва:
ВЗАЄМОДІЯ ПЛАТІЖНОГО БАЛАНСУ І ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ У КРАЇНАХ З ТРАНЗИТИВНОЮ ЕКОНОМІКОЮ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
42,86 KB
Завантажень:
434
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25 
), Бразилії (1999 р.) і Аргентині (2001?02 рр.). Прак-тич-но ли-ше в Чилі спосте-рі-га-ється стійке економічне зрос-тання.
Попри досягнуте в 2000?03 рр. економічне зростання і вирівнювання платіжного балансу, бра-кує виз-наченості що-до подальшої економічної полі-ти-ки ук-ра-їнського уряду та придатності інозем-ного дос-віду для вирішення вітчиз-ня-них проблем. Відпо-від-ні питання плі-д-но до-сліджуються Ю. Васи-лен-ком, В. Ге--є-цем, Б. Губ-сь-ким, О. Дзю-б-лю-ком, С. Кораб-лі-ним, В. Ли-си-цьким, В. Но-ви-ць-ким, О. Петриком, А. Філіпенком, В. Хорошковським, Т. Ше-мет, В. Юрчи-ши-ним, С. Яре-менком та ін-ши-ми. Змістовні ана-ло-гії з країна-ми Латин-сь-кої Аме-ри--ки про-ведено у працях А. Гальчинського, В. Коло-мой-це-ва, В. Ки--ри-ченка і З. Луцишин, а та-кож ро-сій-сь-ких спеціалістів С. Бат-чикова, Т. Во-ро-жей---ки-ної, В. Давидова, Н. Ка-ра-годіна, В. Краси-ль-щи-ко-ва, З. Ро-ма--нової, Л. Симоно-вої, Д. Сир-мо--ло--това, В. Ре-дь-кіна. Гли-бо-кий аналіз еконо-міч-ної політики в Ла-тин-сь-кій Аме-ри-ці зроблено за-хідними економістами різноманітних шкіл і напрямів: П.-Р. Аге--но-ром, П. Арі-дою, К. Брессером, А. Варнером, Д. Віль-ям-со-ном, Х. Ді-а--сом-Але-хандро, Р. Дор-н-бушем, С. Едвардсом, Д. Ерро, С. Камі-ном, Д. Каваль--йо, Г. Каль-во, Е. Кардозо, Р. Кауфманом, В. Кор-бо, А. Лара-Ре-зенде, М. Лін----ден-бергом, П. Маланом, Л. Ман-цетті, П. Мел-ле-ром, Х. Пінь-є-рою, Д. Ра-ні-сом, К. Рейн-харт, Л. Роха-Суарес, Д. Саксом, А. Солімано, А. Спі-лім-бер-го, Б. Стал--лінгс, Х. Фа-нел-лі, Р. Френч-Дей-вісом, А. Фокслі, Р. Френкелем, А. Хар---бер---ге-ром, А. Хоф--фмай-сте--ром, Р. Швей-кер-том, Р. Штурце-нег---ге-ром та іншими.
Незважаючи на значний дослідницький інтерес, залишаються дискусій-ни--ми питан-ня взаємодії еконо-міч-ного зрос-тан-ня і платіжного балансу, залеж-но-сті обох показників від РОК та інстру-мен-тів економічної полі-ти-ки, а також впливу очікувань у транзитивній економіці. Недостатньо вивчено коор-ди-на--цію еко-но-міч-ної полі-ти-ки під час пере-ходу до стій-ко-го еко-номічного зрос-тан-ня. Не-має кон--сенсусного розуміння як природи окремих кризових явищ (най-сві-жі-шим прик-ла-дом слугують суперечливі пояснення причин арген-тин-сь-кого де-фол-ту 2001Ї02 ?р.), так і їх періодич-но-сті у латиноамериканських еко-номіках. Бракує одностайності щодо універсаль-ності чи-лій-ського досвіду для визна-чен-ня архі-тек-тури цілісної економічної політи-ки. Виробленню діє-вих пропо-зи-цій пере-шкод-жає відсутність надійних еко-но-мет-рич-них оцінок за-леж-но--сті ВВП (про-ми-с---ло-вого ви-роб-ницт-ва), РОК і торговельного ба-лансу від саль-до бюджету, об-мін-ного курсу та пе-ред--ба-чу-ва--них і непередбачуваних ком-по--нент пропозиції гро--шо-вої маси. Зазначена проблема видається ще гост-рі-шою для ук-ра-їн-ської еко-но-міки, де емпіричні досліджен-ня лише набу-вають належної ува-ги. Дос-від Ла-тин--сь-кої Аме-ри-ки виявляє су--пе--реч---ливий характер інститу-цій (незалежного цент-рального банку, грошової ради, соціального пакту) як засо-бу консо-лідації цілісної еко-но--міч-ної полі-ти-ки, що полегшує оцінку їх придатності для України.
Вагомість та актуаль-ність за-з-на-чених проблем, їх недостатнє теоретич-не і практичне опрацювання зумовили ви-бір теми і окрес-ли-ли коло завдань для дисертаційного дослідження.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Роботу ви--конано в рамках комплексних науково-дослідних тем “Управління міжна-род-ною конкурентоспроможністю в умовах глобалізації економічного роз-вит-ку” (КНЕУ, номер державної реєстрації 0101V002948), “Моделі та прог-нози зов-ні-ш-ньої тор-гів-лі України” (Інститут економічного прогнозування НАНУ, номер державної ре-є-страції 0199V000720) та “Проблеми забезпечення економіч-ної без-пеки Украї-ни у процесі лібе-ра-лі-за-ції зовнішньоекономічних відносин” (УАЗТ, номер дер-жав-ної реєстрації 99102/3) на замовлення Міністерства еко-но-мі--ки та з питань євро-пей-сь---кої інте-грації Украї-ни. Особисто автором підготов-ле-но розділ “Моде-лю---вання функціональних залежностей зовнішньої торгівлі”, в якому зроб-лено оці-н-ку чин-ни-ків українського експорту-імпорту за 19942001 рр.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25 
Реферат на тему: ВЗАЄМОДІЯ ПЛАТІЖНОГО БАЛАНСУ І ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ У КРАЇНАХ З ТРАНЗИТИВНОЮ ЕКОНОМІКОЮ

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок