Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> реферат безкоштовно: ВЗАЄМОДІЯ ПЛАТІЖНОГО БАЛАНСУ І ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ У КРАЇНАХ З ТРАНЗИТИВНОЮ ЕКОНОМІКОЮ

ВЗАЄМОДІЯ ПЛАТІЖНОГО БАЛАНСУ І ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ У КРАЇНАХ З ТРАНЗИТИВНОЮ ЕКОНОМІКОЮ / сторінка 20

Назва:
ВЗАЄМОДІЯ ПЛАТІЖНОГО БАЛАНСУ І ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ У КРАЇНАХ З ТРАНЗИТИВНОЮ ЕКОНОМІКОЮ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
42,86 KB
Завантажень:
434
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25 
Ще одним варіантом зміц-нен-ня інс-титуційних га-ран-тій може ста-ти пов-на дола-ризація економіки або приєд-нан-ня до валют-но-го союзу. На сьогодні досвідом країн Латинської Аме-рики не ви-роб-лено загальних ре-цеп-тів щодо практичного вико-ристання окре-мих інс-ти---ту-цій. Включно з гро-шо-вою радою, це не гарантує успіху економічної полі-ти-ки. З метою під-ви-щення ефективності інсти-ту-цій-доці-ль-но до-пов-нити їх гаран-ті-я-ми фіскальної дисцип-лі--ни на зразок зако-но-дав-чої заборони дефіциту бюд-же-ту або виз-на-чен-ня його гра-ничного значення — до 1% від ВВП. Це повинно забез-печити цілісність еко-но-мічної полі-тики під час пере-хо-ду від фі-нан-сової ста-бі-лі-зації до стійкого еко-но-міч-ного зростання.
14. Успішний перехід до стійкого економічного зростання в Україні за-ле-жить від здатності забезпечити тривалий профіцит бюджету, який поліп-шу---ва-ти-ме сальдо поточного рахунку і перешкоджатиме надмірній акумуляції зов-ніш-ньо-го боргу. Макроекономічним залежностям і особливостям фор-му-ван---ня очі-ку-вань в українській економіці відповідає “жорстке” прикріплен-ня до од-нієї з “твер-дих” валют. Для збільшення пропозиції грошової маси ре-ко-менду-є-ться обе--режна монетизація додатного сальдо поточного рахунку, із сте--риліза-цією при--п-ливу приватного капіталу. Профілактика можливої не-ста-бі-льності ва-лют-но--го ринку вимагає селективного регулювання потоків капі-та--лу. Вигля-дає оп-ти-ма-льною лібералі-зація зов-ні-шньої торгівлі за допо-мо-гою запровад-жен--ня уні-фі-ко--ва-ної ставки імпортного мита (з графіком посту-по-вого зниження).
СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ
Монографії:
1.
Шевчук В. Економічні реформи у Латинській Америці: від фінансової стабілізації до стійкого економічного зростання. Львів: Каменяр, 1999. Ї 319 с.
2.
Шевчук В. Платіжний баланс і макроекономічна рівновага в транс-фор-ма-цій-них економіках: досвід України. Львів: Каменяр, 2001. Ї 495 с. Рецензія: Вісник НБУ. — 2002. № 1. — С. 38 ?39.
Навчальний посібник:
3. Шевчук В. Міжнародна економіка. Львів: Каменяр, 2003. Ї 719 с. Рецензія: Вісник НБУ. — 2003. № 8. — С. Ї 69Ї70.
Статті у наукових фахових виданнях:
4.
Шевчук В. Банківські системи Аргентини та Бразилії: вплив ради-ка-ль-них економічних реформ // Вісник НБУ. № 5. 1996. — С. 64?68.
5.
Шевчук В., Лисанюк В. Політика обмінних курсів: якою бути україн-сь-кій гривні? // Вісник НБУ. № 6. 1996. С. 5458. (Особистий внесок: аргументовано пропозиції щодо вибору фіксованого обмінного курсу).
6.
Шевчук В., Барабаш О. Податок на землю як макроекономічний регу-лятор // Вісник аграрної науки. № 11. 1996. — С. 69?73. (Особистий внесок: обґрунтовано макроекономічні ефекти податку на землю).
7.
Шевчук В. Фінансово-промислові групи: ще один шанс чи пере-шко-да на шляху реформ? // Економіка України. № 1. 1997. С. 11?18.
8.
Шевчук В. Фіскальна політика: необхідність збалансованого бюд-же-ту // Фінанси України. № 5. 1997. C. 94Ї100.
9.
Шевчук В. Антиінфляційна політика: вплив на динаміку РОК // Вісник ЛКА. Вип. 1. Львів: Коопосвіта, 1997. С. 98Ї109.
10.
Шевчук В. Вирівнювання платіжного балансу в Аргентині: система грошової ради в дії // Вісник НБУ. № 12. 1997. C. 47Ї50.
11.
Шевчук В. Небезпека політичного циклу: мексиканський “епізод” і українські реалії // Економіст. № 2. 1998. С. 22?27.
12.
Шевчук В. Радикалізація реформ і перехід до економічного зростання // Економіст. 1998. № 7?9. С. 114?118.
13.
Шевчук В. Макроекономічний вплив операцій відкритого ринку // Віс--ник ЛКА. Серія економічна. Вип. 2. Львів: Коопосвіта, 1998. С. 40Ї48.
14.
Шевчук В., Мізюк Б. Зовнішні запозичення: вплив на економічну полі--тику // Фінанси України. № 9. 1998. С. 82?90. (Особистий внесок: про-ана-лізовано взаємодію фіскальної і монетарної політики під час обслуговування зовнішнього боргу).
15.
Шевчук В. Фактори впливу на дохід і реальний обмінний курс в умо-вах переходу до стійкого економічного зростання в Чилі (1982?1996 рр.) // Вісник ЛКА. Серія економічна.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25 
Реферат на тему: ВЗАЄМОДІЯ ПЛАТІЖНОГО БАЛАНСУ І ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ У КРАЇНАХ З ТРАНЗИТИВНОЮ ЕКОНОМІКОЮ

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок