Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> Безкоштовно реферат скачати: ВЗАЄМОДІЯ ПЛАТІЖНОГО БАЛАНСУ І ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ У КРАЇНАХ З ТРАНЗИТИВНОЮ ЕКОНОМІКОЮ

ВЗАЄМОДІЯ ПЛАТІЖНОГО БАЛАНСУ І ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ У КРАЇНАХ З ТРАНЗИТИВНОЮ ЕКОНОМІКОЮ / сторінка 23

Назва:
ВЗАЄМОДІЯ ПЛАТІЖНОГО БАЛАНСУ І ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ У КРАЇНАХ З ТРАНЗИТИВНОЮ ЕКОНОМІКОЮ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
42,86 KB
Завантажень:
434
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25 
Для Аргентини, Бра-зи--лії, Мексики, Чи-лі та України досліджено обмеження платіжного балансу в економіці зі “за-лежною” структурою сукупного попиту і пропозиції для товарів зовнішньої і внутрішньої торгівлі, характер поведінки реального обмінного кур-су під час пе-ре--ходу від фінансової стабілізації до стійкого економічного зрос-тан--ня, особ-ли-во-сті цілісної економ-іч-ної політики. За допомогою відомих ста-ти-с-тичних ме-то-дів (OLS, VAR і фільтру Кальмана) проведено системне тео-ре-тич-не і емпі--ричне до-с--лід-ження впливу фіскальної і моне-тар-ної політи-ки, а та-кож об-мін-ного курсу та зов-ні-шніх чинників на економічне зростання і реа-ль-ний об-мінний курс. Об-ґрун-то--ва-но кон-цепцію взаємодії інстру-ментів еконо-міч-ної полі-ти-ки під час пе-реходу до стійкого економічного зрос-тання та ви-ко-рис-тання ок-ре-мих інс-ти---туцій, як не-залежний центральний банк, грошова рада і соціальний пакт, для кон--со-лі-дації економічної політики. Запропо-новано кри-те-рій визна-чен-ня еко-но-мічної не-ста--бі--ль--но-сті на основі форму-вання очікувань об-мін-ного кур--су про-по-зицією гро-шо-вої маси. Досліджено вплив інституцій на ВВП, по-точ-ний ра-ху-нок та інфляцію. З вра-ху-ванням емпіричних да-них і зару-біж--ного дос-віду зроб--лено конкретні про-по-зиції щодо еко-номічної полі-ти-ки в Україні.
Ключові слова: платіжний баланс, Латинська Америка, економічне зростання, раціональні очікування, реальний і номінальний обмінні курси, інституції, фіскальна і монетарна політика, транзитивна економіка
АННОТАЦИЯ
Шевчук В. А. Взаимодействие платежного баланса и экономического роста у странах с транзитивной экономикой. — Рукопись.
Диссертация на соискание ученой степени доктора экономических наук по специальности 08.05.01 — Мировое хозяйство и международные економи-чес-кие отношения. — Киевский национальный экономический университет.? Киев, 2004.
Диссертация посвящена вопросам взаимодействия факто-ров платежного баланса (прежде всего счета текущих операций и торгового баланса) и эко-но-ми-ческого роста, а также разра-бот-ке теоре-тических основ и путей практи-чес-кой реализации целостной эконо-ми-чес-кой политики в транзитивной економи-ке. Для Аргентины, Брази-лии, Мексики, Чили и Украины рассмотрены ограни-че-ния платежного баланса в эконо-ми-ке с “зависимой” структурой спроса и пред-ло-же-ния для това-ров вне-ш-ней и вну-т-ренней торговли. Установлено, что в Латинской Аме-рике и Ук-ра-и-не сти-му--ли-ру--ю-щим для экономического роста является поло-жи-те-ль-ное сальдо счета те-ку-щих опе-ра-ций; в то же время эконо-ми-ческий рост соп-ро-вож-дается уху-д-ше-ни-ем пла-теж-но-го баланса. Положи-те-ль-ное влияние сче-та текущих опе-ра--ций осу---ще-ст-в-ля--ет-ся пре-имущественно через увеличение экс-по-рта (зави-си-мость от импорта выглядит гораздо слабее). На примере орто-док-сальных и гете-ро-доксальных прог-рамм проанализировано дейст-венность отдельных теоретических моделей платіжного баланса и пове-дение реального об-мен-ного кур-са при пере-хо-де от финансовой стабилизации к устойчивому эконо-ми--чес-ко-му росту. Выявлены условия самодостаточного повышения реаль-ного обменного курса. Обос-но-ван выбор модели “зави-си-мой” экономики как наи--бо-лее удоб-но-го сред-ст-ва для анализа эко--номической поли-ти-ки в транзи-тив-ной эко-но-ми-ке со структурными деформациями. Сформу-ли-ро-ва-ны требования к целостной экономической политике.
Для изучения последствий фискальной и монетарной политики, дева-ль-ва-ции денежной единицы, либерализации потоков капитала и внешней торговли испо-льзо-ва-ны аль-тер-на-тив-ные модели “зависимой” экономики с рациональ-ны--ми ожида-ни-я-ми с отлич-ной спецификацией сальдо счета теку-щих опера-ций: 1) исклю-чи-те-ль-но спросом на товары экспорта-импорта или 2) спросом и пред-ло-же-нием това-ров внешней торговли. Функ-циональные за-ви-симости исследо-ва-ны для отлич-ных систем об-мен--ного курса ? плавающего или фикси-рован-но-го, а также осо-бо-го случая формирования ожида-ний обменно-го курса пред-ло---же-нием денеж-ной мас-сы.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25 
Реферат на тему: ВЗАЄМОДІЯ ПЛАТІЖНОГО БАЛАНСУ І ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ У КРАЇНАХ З ТРАНЗИТИВНОЮ ЕКОНОМІКОЮ

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок