Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> реферат на тему: ВЗАЄМОДІЯ ПЛАТІЖНОГО БАЛАНСУ І ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ У КРАЇНАХ З ТРАНЗИТИВНОЮ ЕКОНОМІКОЮ

ВЗАЄМОДІЯ ПЛАТІЖНОГО БАЛАНСУ І ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ У КРАЇНАХ З ТРАНЗИТИВНОЮ ЕКОНОМІКОЮ / сторінка 3

Назва:
ВЗАЄМОДІЯ ПЛАТІЖНОГО БАЛАНСУ І ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ У КРАЇНАХ З ТРАНЗИТИВНОЮ ЕКОНОМІКОЮ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
42,86 KB
Завантажень:
434
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25 
, впливу відхилень РОК від рівноважного рівня на показники промислового виробництва, інфляції та но-мі-на--льного обмінного курсу, а також вив-чено проб-ле-му “подвійного дефі-циту” — бюд-же-ту і поточного рахунку. З погляду питань еко-номічної безпеки досліджу-ва-в-ся вплив прямих і порт-фе-ль-них інвестицій на україн-ську економіку.
Мета і задачі дослідження. Метою дослідження є вивчення харак-те-ру об---ме-жень платіжного балансу, розробка теоретичних засад, емпірична вери-фі-ка--ція та визначення інституційних умов практичної реалізації інстру-ментів ціліс-ної економічної політики у транзитивній еконо-міці.
Для досягнення поставленої мети вирішувалася низка завдань:

аналіз обмежень платіжного балансу під час переходу від фінан-со-вої стабілізації до стійкого економічного зростання (на прикладі економік Арген-тини, Бразилії, Мексики, Чилі та України);

теоретичне моделювання економічної політи-ки для відмінної функці-ональної структури платіжного балансу і механізмів формування очікувань;

обґрунтування взаємодії окремих інструментів цілісної економіч-ної політики у вибраному теоретичному контексті;

емпіричне тестування функціональних залежностей промислового ви-робництва, РОК і поточного рахунку (торговельного балансу) для транзи-тив-них економік Латинської Америки і України;

вивчення доцільності використання спеціалізованих інституцій для кон-со-лі-дації цілісної економічної політики;

розробка практичних пропозицій щодо принципових питань еконо-мі-ч-ної політики в Україні (таргетування сальдо поточного рахунку — від’ємного чи додатного, сальдо бюджету, обмінний курс, пропозиція грошової маси, лі-бе-ралізація операцій платіжного балансу), покли-ка--них забезпечити самодостатнє економічне зростання — без порушення рів-но-ва-ги платіжного балансу.
Об’єктом дослідження є транзитивні економіки Аргентини, Бразилії, Мексики, Чилі та України.
Предмет дослідження складають механізми виникнення платіжних дис-балансів та використання інструментів економічної політики для підтри-ман-ня рівноваги платіжного балансу і стимулювання економічного зростання.
Методи дослідження. Для досягнення поставленої мети використано мо-дель відк-ри-тої економіки із “залежною” структурою попиту і пропозиції, ста-ти-с--тичні методи аналізу корот-ко- і дов-го-ст-ро-кових залежностей (най-менших квадратів ? OLS, фільт-ру Каль-мана і векторної авторегресії ? VAR), а також праці вітчизняних та зарубіж-них вче-них з пи-тань еконо-мічної політики у відкритій економіці. Теоретична значи-мість ро-бо-ти полягає в дос-лідженні аль-тер-на-тив--них умов рівноваги платіжного балан-су в “залежній” еко-номіці з ра-ці-о-на--льними очікуван-нями. Вагоме значення має обґрунтований еко--нометрично ана-ліз координа-ції інст-ру-ментів економічної полі-тики у транзи-тив-ній еко-но-мі-ці. Зроблено теоре-тич-ний внесок у розу-міння траєк-то--рії рів-но-важ-но-го РОК в не-ста-більному еконо-міч-но-му сере-до-вищі та впливу інсти-туційних чинників.
Наукова новизна одержаних результатів. Наукову новизну роботи виз-на---чають теоретичні та методичні засади еко-номічної політики у транзитивній еко---номіці з обмеженнями платіжного ба-лан-су. Наукову новизну відбивають та-кі результати дослідження:
вперше на основі узагальнення теоретичного і емпіричного матеріалу щодо засадничих макроекономічних залежностей та реалізації економічної по-лі-тики в країнах Латинської Америки (Аргентині, Бразилії, Мексиці, Чилі) та Україні виявлено ідентичний дуалістичний характер взаємодії платіжного ба-лан-су і економічного зростання, який проявляється, з одного боку, в стри-му--ван-ні темпу зростання від’ємним сальдо поточного рахунку, а, з іншого боку, у погіршенні сальдо поточного рахунку внаслідок пожвавлення вироб-ни-цт-ва. Розроблено теоретичну модель рівноваги поточного рахунку в “залежній” еко-но-міці з комбінованою структурою надлишкової абсорбції та раціональними очі---куваннями. Показано залежність впливу інструментів економічної політики від структурних характеристик та механізмів формування очікувань.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25 
Реферат на тему: ВЗАЄМОДІЯ ПЛАТІЖНОГО БАЛАНСУ І ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ У КРАЇНАХ З ТРАНЗИТИВНОЮ ЕКОНОМІКОЮ

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок