Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> Скачати реферат: ВЗАЄМОДІЯ ПЛАТІЖНОГО БАЛАНСУ І ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ У КРАЇНАХ З ТРАНЗИТИВНОЮ ЕКОНОМІКОЮ

ВЗАЄМОДІЯ ПЛАТІЖНОГО БАЛАНСУ І ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ У КРАЇНАХ З ТРАНЗИТИВНОЮ ЕКОНОМІКОЮ / сторінка 4

Назва:
ВЗАЄМОДІЯ ПЛАТІЖНОГО БАЛАНСУ І ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ У КРАЇНАХ З ТРАНЗИТИВНОЮ ЕКОНОМІКОЮ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
42,86 KB
Завантажень:
434
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25 
Обґрун-то-ва-но використання рестрикційної фіскальної і монетарної політики для досяг-нен-ня макроекономічної рівноваги ? платіжного балансу і доходу (ВВП, про-мислового вироб-ни-цт-ва) ? у доларизованій економіці з інфляційною інерцією;
отримали подальший розвиток підходи до оцінки ролі РОК у транзи-тив---ній економіці як опосередкованого індикатора одночасної рівноваги пла-тіж-ного балансу і доходу (надмірне знецінення з початком фінансової стабілізації на основі плаваючого обмінного курсу та поступове підвищення в міру по-нов-лення економічного зростання). Для досліджуваних економік виявлено не-можливість стимулювання економічного зростання за допомогою зниження РОК, що поєднується з універсальною інфляційною “віддачею” та різно-ма-ніт-тям впливу порівняльних цін на обсяги зовнішньої торгівлі залежно від струк-тур-них особ-ли-востей окремих країн;
вперше розкрито систему чинників (сальдо бюджету, про--позиція гро-шо--вої маси, обмінний курс, світова процентна ставка, доход країн-торго-ве-ль-них партнерів, світова ціна товарів експорту-імпорту) впливу на економічне зрос-та-ння, платіжний баланс і РОК в Україні та країнах Латинської Америки за до-по-мо-гою статистичних методів з фіксова-ни-ми і гнучкими коефіцієнтами, що дозво-лило ранжувати вплив досліджуваних чинників за ступенем і напря-мом дії на результуючі показники. Виявлено пере-ва-ги фільтру Кальмана як най-більш адекватного засобу емпіричної ідентифі-ка-ції функціональних зв’язків транзи-тив--ної економіки, що динамічно залежать у часі від зміни структурних характе-рис-тик та способу формування очікувань;
обґрунтовано концептуальну схему взаємодії між платіжним балансом і економічним зростанням, інстру-мен-та-ми економічної політики та їх очіку-ва-ни--ми наслідками у транзитивній економіці. Доведено превалююче значення фіс-ка--ль-ної дисципліни в економічному зростанні та підтриманні рівноваги пла-тіж-ного балансу через формування очікувань цінової і грошової стабільності. Аргу-мен-то--вано доцільність селективного регулювання потоків капіталу та збі-ль-шення пропозиції грошової маси за допомогою монетизації валютних ре-зер-вів (для ви-пад-ків прискорення інфляції доречно використовувати перед-ба-чу-ва-не змен-шен-ня пропозиції грошової маси);
виявлено причину переважно обмежуючого впливу на економічне зро-с--тання передбачуваного збільшення пропозиції грошової маси форму-вання очі-кувань обмінного курсу пропозицією грошової маси. Доведено неефек-тив-ність девальвації грошової одиниці як засобу зниження РОК, вирівнювання пла-тіж-ного балансу і стимулювання економічного зростання;
розкрито стійку причинно-наслідкову залежність між оберненою за-леж--ністю економічного зростання від грошової маси та одночасним кри-тич-ним погіршенням сальдо платіжного балансу і дестабілізацією динаміки еко-но-міч-но-го зростання на підставі формування очікувань обмінного курсу пропо-зи-цією гро-шової маси;
розкрито роль спеціалізованих інституцій (грошова рада, незалежний центральний банк, соціальний пакт) в стимулюванні економічного зростання, що про-яв-ля-є-ться в обмеженні дефіциту бюджету та надмірно експансійної мо-не-тарної по-лі-ти-ки як противаги деструктивному ринковому фундамент-а-ліз-му. Емпірич-но встановлено, що підвищення ступеня “жорсткості” інсти-ту-цій-но-го фактора сти-му-лює економічне зростання, гальмує інфляцію, зменшує зов-ні-ш-ній борг і зміц-нює грошову одиницю;
розроблено пропозиції щодо формування економічної політики в Україні, які передбачають доцільність тривалого профіциту бюджету, запро-вад-ження фіксованого обмінного курсу de jure, обережну монетизацію додат-но-го сальдо поточного рахунку, стерилізацію монетарних ефектів від припливу капі--та-лу, селективне регулювання потоків капіталу. Аргументовано доцільність уне-за-лежнення економічної політики від політичної кон’юнктури.
Практичне значення одержаних результатів. Практична значущість ди-сер--таційної роботи полягає у теоретичному обґрунтуванні та статистичній оцін--ці чинників платіжного балансу і еко-но-мічного зростання, а також впливу інст-ру-мен-тів економічної полі-тики на обидва показники.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25 
Реферат на тему: ВЗАЄМОДІЯ ПЛАТІЖНОГО БАЛАНСУ І ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ У КРАЇНАХ З ТРАНЗИТИВНОЮ ЕКОНОМІКОЮ

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок