Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> реферат українською: ВЗАЄМОДІЯ ПЛАТІЖНОГО БАЛАНСУ І ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ У КРАЇНАХ З ТРАНЗИТИВНОЮ ЕКОНОМІКОЮ

ВЗАЄМОДІЯ ПЛАТІЖНОГО БАЛАНСУ І ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ У КРАЇНАХ З ТРАНЗИТИВНОЮ ЕКОНОМІКОЮ / сторінка 5

Назва:
ВЗАЄМОДІЯ ПЛАТІЖНОГО БАЛАНСУ І ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ У КРАЇНАХ З ТРАНЗИТИВНОЮ ЕКОНОМІКОЮ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
42,86 KB
Завантажень:
434
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25 
Самостійне практичне значення мають: розроблена модель платіж-но-го балансу з раціональними очі-ку-ваннями, ем-піричні оцінки функціональних залежностей платіжного балансу і економ-іч-ного зростання за допомогою методів з гнучкими коефі-ці-єн-та-ми (фільтр Ка-ль-ма-на), концептуальна схема взаємодії еко-но-мічного зрос-тан-ня, пла-тіжного ба-лан-су та інструментів економічної полі-ти-ки, пропозиції щодо фор-мування ці-лі-с----ної економічної політики у тран-зи-тив-ній економіці. Резуль-та-ти досліджен-ня впро--вад-же-но у діяль-ність Міністер-ст-ва еко-но-міки та з пи-тань євро--пей-сь-кої ін-те-г--рації (довідка № 72-3/62 від 7.06.2002 р.), Національного бан-ку України (довідка № 12-208/729 від 5.06.2003 р.), Ук-ра-їнської між-банківської ва-лют-ної біржі (довідка № 5/515 від 29.11.2001 р.). Розробки дисертанта вико-рис-то-ву-ю-ться у навчальному про-цесі Львівської ко-мер-ційної академії (довідка № 13/12 від 1.12.2003 p.).
Особистий внесок здобувача. Дисертаційна робота є особисто вико-на-ною науковою працею, в якій викладено авторський підхід до вирішення проб-ле-ми взаємодії платіжного балансу і економічного зростання у транзитивній еко-номіці. Всі наукові результати, викладені в дисертації, отримані автором осо-бисто. Конкретний внесок з науко-вих праць, опублікованих у співавторстві, вказано у переліку публікацій за те-мою дисертації.
Апробація результатів дисертації. Теоретичні положення, висновки і практичні реко-мен--дації доповідалися і обговорювалися на ІV міжнародному конгресі “Ефек--тив-ність реформування української економіки” (Київ, травень 1997 р.), на кон-фе-рен-ціях “Проблеми економічної інтеграції України в ЄС: мік-ро-еко-номічний ас-пект” (Ялта-Форос, Україна; вересень 1997 р.), “Економет-рич-ні методи і мо-делі в економіці” (Львів; лютий 1998 р., вересень 2001 р.), “Інтег-рація України у сві-то-ве господарство” (Київ, грудень 1998 р.), “Від-но-си-ни країн та співробіт-ни-цтво в євроатлантичному регіоні” (Бухарест, лютий 2000 р.), “Стратегія мо-не-тар-ної по-лі-тики: проблеми вибору і зас-то-сування” (Київ, кві-тень 2002 р.), на теоретич-них семінарах “Україна у світовій торгівлі та СОТ: за і проти” (Київ, вересень 1999 р.), “Статистичні методи у соціально-економічних досліджен-нях” (Краків; листопад 1999 р., листопад 2002 р.) та низці інших нау-ко-вих конферен-цій впродовж 19962002 р.
Публікації. Основні положення дисертаційного дослідження викла-де-но у 45 публікаціях: двох монографіях (18,6 д.а. і 31,0 д.а.), навчальному посіб-ни-ку (56,25 д.а.), 24 статтях у наукових фахових виданнях (12,3 д.а.) та 18 — в інших наукових виданнях (5,85 д.а.).
Структура й обсяг дисертації. Дисертаційне дослідження складається з вступу, п’яти розділів і 17 підрозділів, висновків, списку використаної літе-ра-ту--ри та додатків. Роботу викладено на 365 сторінках машинописного тексту, що міс-тять 40 рисунків і 17 таблиць на 57 сторінках, список використаних дже-рел із 622 найме-ну-вань займає 56 сторінок.
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ
У вступі обґрунтовано актуальність дослідження, визна-че--но мету і зав-дан-ня, вказано наукову новизну і практичне значення отриманих результатів.
У розділі 1 “Теоретико-методологічні підходи до вирів-нювання пла--тіж-ного балансу в транзитивній економіці” визначено харак-тер обме-жень пла--тіжного балансу, на при-к-ладі ор-то-доксних і гетеродоксних програм фінан-со--вої стабілізації зроблено аналі-тич-ний огляд кон-ку-руючих теоретичних моде-лей платіжного балансу, об-ґрун-то-вано особли-во-сті використання РОК для іден-ти--фі-кації рівноваги платіж-но-го ба-лан-су і економічного зростання.
Віднесення нами економік Ла-тин-сь-кої Америки до транзитивного типу по--яснюється передусім відсутністю стійкого економічного зростання та під-ви-ще--ною вразливістю до зовніш-ніх і внут-рі-ш-ніх дестабілізуючих чинників, яку не подолали економічні реформи 1970?90-х років. Попри усталеність рин-ко-вих ін-с-ти-ту-тів, що істотно відрізняє від “класичного” транзитивного про-це-су з наба-га--то гір--шими вихідними умовами адміністративної економіки, су-час-на ла-ти--но-аме-ри-канська нестабі-льність набагато перевер-шує східно-єв-ро-пей-ські ана-ло-ги: пе--рі-о-ди локального економічного зростання змінюються гост-ри-ми кри-зами пла-тіж-но-го балансу і дестабілізацією реального сектора, як у Мек-си-ці (1994 р.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25 
Реферат на тему: ВЗАЄМОДІЯ ПЛАТІЖНОГО БАЛАНСУ І ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ У КРАЇНАХ З ТРАНЗИТИВНОЮ ЕКОНОМІКОЮ

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок