Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> реферат безкоштовно: ВЗАЄМОДІЯ ПЛАТІЖНОГО БАЛАНСУ І ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ У КРАЇНАХ З ТРАНЗИТИВНОЮ ЕКОНОМІКОЮ

ВЗАЄМОДІЯ ПЛАТІЖНОГО БАЛАНСУ І ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ У КРАЇНАХ З ТРАНЗИТИВНОЮ ЕКОНОМІКОЮ / сторінка 6

Назва:
ВЗАЄМОДІЯ ПЛАТІЖНОГО БАЛАНСУ І ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ У КРАЇНАХ З ТРАНЗИТИВНОЮ ЕКОНОМІКОЮ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
42,86 KB
Завантажень:
434
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25 
) чи Аргентині (2001 р.). Порівняно безболісне подо-лан-ня пла-тіж-них ди-с-ба-лан-сів у країнах Східної Європи засвідчує набагато кращі переду-мо-ви в ши-рокому діа-па-зоні — від структури економіки до умов про-ве-дення еко---но-міч-ної полі-ти-ки, включно із слабшим впли-вом полі-тич-них чин-ників. Цьо-го бра-ку-ва--тиме в Украї-ні ще довший час. З іншого боку, в краї-нах Пів-ден-но-Схід-ної Азії прин-ци-по-ві від-мінності створює брак струк-тур-них де-фор-мацій, явищ три-валої інф-ля-ції та доларизації економіки, а також полі-тич-них антагонізмів.
Важливість платіжного балансу як узагальнюючої аналітичної характе-ри-с---тики зовнішньої торгівлі та потоків капіталу пояснюється насамперед мож-ли-вістю стимулюючого або дестабілізуючого впливу на економічне зростання. З ін-шого боку, платіжний баланс може залежати від економічного зростання, що лише ускладнює ідентифікацію та функціональний аналіз механізмів вза-єм-ної залеж-но-сті. Під обме-женнями платіжного балансу нами розуміє-ться необ-хід---ність вирівнювання платіжного балансу (або підтримання зовнішньої рів--но-ва-ги), яке може конфліктувати з економічним зростанням (або внутрішньою рів-но-вагою). Якщо у про-мис-ло-вих країнах вирів-нювання платіжного балансу від-бувається че-рез поступову корекцію при----ватного споживання і доходу, гро-шо-вої маси, відносних цін і процентної ставки (так звана автоматична адап-та-ція), то у тран--зи-тивних економі-ках це вимагає використан-ня інстру-мен-тів еко-но-мічної політики як у довго-, так і короткочасному плані.
Системною характеристикою Аргентини, Бразилії, Мексики і Чи-лі є при-сут--ність дуалістичних обмежень платіжного балансу — гальму-ван-ня ди-наміки доходу внаслідок погір-шення сальдо поточного рахунку та обер---не--ного зв’язку між збільшенням ВВП і поточним рахунком (рис. 1). Це вимагає економічної політики, що по-ліп-шує сальдо поточного рахунку без супут-нього погір-шен-ня ди-на-міки економічного зростання. В Україні обмежуючий вплив від’ємного са-льдо по-точ-ного рахунку під час зрос-тан-ня ВВП є слабшим, але не запере-чу-є-ть-ся гальмування еко-но-мічного зростання через погіршення цього показника.
Довгостроковий стимулюючий вплив сальдо поточ-ного рахунку на ВВП здійснюється переважно через збіль-шен-ня експорту (окрім Мексики). Водночас у корот-ко-часному плані простежується си-метрична залежність промислового виробни-цт-ва від збільшення як експорту, так й імпорту. Пожвавлення вироб-ни-цт-ва збі-ль--шує експорт й імпорт (в більшій мірі). Для місяч-них даних промис-ло-ве виробництво недвозначно збільшує ім-порт в Мексиці та Чи-лі. Сприятливий вплив промислового виробництва на екс-порт виявлено лише у Чилі. Для Украї-ни достатньо сприятливим виглядає “пра-ви-ло 45о”, коли збі-ль-шен-ня промис-ло-во-го виробництва одночас-но збільшує екс-порт і поліпшує тор-го-вельний баланс. Сприятлива залежність динаміки ВВП від додатного сальдо поточного рахунку і екс-пор-ту заперечує логіку структу-ра-ліз-му в частині про-па-ган-ди переваг внут-ріш--ньо-орі-єн-тованого економічного роз-вит-ку. Водночас спра-в-джу-ються за-сте-ре-жен-ня сто-сов-но деструктивного впливу потоків капіталу.
Ознаки стандартної залежності, коли зниження РОК збільшує експорт і об-межує імпорт простежуються лише у Мексиці; в Аргентині відбувається змен-шення експорту і збільшення імпорту, а у Чилі зростання експорту поєдну-ється зі збільшенням імпорту. В Україні та Бразилії зниження РОК обмежує ім-порт, але не впливає на експорт. Зниження РОК є відчутним інфляційним чин-ником у Бразилії і Чилі, але в Аргентині гальмує інфляцію з піврічним лагом. Інфляційний вплив зниження РОК є ви-разним в Україні.
На прикладі ортодоксних програм фінансової стабілізації показано не-про-дуктивність деваль-ва-ції грошової одиниці у доларизованій еко-но-міці зі за-леж--ністю від критичного імпорту та значним зовнішнім боргом. Прискорене зне-ці-нен-ня грошової одиниці поліпшувало по-точний раху-нок, але коштом гли-бо-кого спаду виробництва та інфляції.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25 
Реферат на тему: ВЗАЄМОДІЯ ПЛАТІЖНОГО БАЛАНСУ І ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ У КРАЇНАХ З ТРАНЗИТИВНОЮ ЕКОНОМІКОЮ

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок