Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> Скачати безкоштовно: ВЗАЄМОДІЯ ПЛАТІЖНОГО БАЛАНСУ І ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ У КРАЇНАХ З ТРАНЗИТИВНОЮ ЕКОНОМІКОЮ

ВЗАЄМОДІЯ ПЛАТІЖНОГО БАЛАНСУ І ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ У КРАЇНАХ З ТРАНЗИТИВНОЮ ЕКОНОМІКОЮ / сторінка 7

Назва:
ВЗАЄМОДІЯ ПЛАТІЖНОГО БАЛАНСУ І ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ У КРАЇНАХ З ТРАНЗИТИВНОЮ ЕКОНОМІКОЮ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
42,86 KB
Завантажень:
434
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25 
Вагомою причиною відмови від ор-то---док-сних програм стало нех-ту-ван-ня політичних чинників. Головним недо-лі-ком гетеро-док---с-них програм як аль-тер-нативи ортодоксним програмам ста-ла не-здат-ність під--тримати фіксова-ний обмінний курс належним скороченням попиту. Без рі-шу-чого поліпшення сальдо бюджету чи обмеження пропозиції грошової ма--си ви--никає недовіра до економічної політики, що посла-блює пе-ре-ваги гете-ро-док-с-ної програми у нейтралізації інфляційних очікувань.
Визнання структурного походження платіжного дисбалансу пе-редбачає використання для теоретичного ана-лізу моделі “залежної” економіки (з вра-ху-ванням структури вну-трішньої абсорбції та можливості визначення доходу рів-новагою грошового ринку, як це передбачають монетарні моделі). Недо-лі-ком цінового підходу є нехтування за-лежністю виробництва від РОК. Подібно мо-дель Манделла?Флемінга перебільшує сприятливі наслідки припливу капі-талу і не враховує можливостей обслуговування зовнішнього боргу. Вико-ристання порт-фе-льних моделей обмежено нестабільністю потоків капіталу.
Нами обґрунтовано доцільність рестрикційної фіскальної і монетарної по--лі--тики як для “пе-регрітої” економіки, так і стагфляції (рис. 2). Якщо до-ход пе---ре-вищує рівноважне значення (т. С) і спостерігається від’єм-не сальдо по-точ-ного рахунку СЕ (попит на товари зовнішньої торгівлі QT перевищує обся-ги їх вироб-ни-цтва), пе-ре-хід до рівноважного значення до-хо-ду і пла-тіжного ба-ла-нсу (т. А) передба-чає обме-ження абсорбції та по-мірну де-ва-львацію грошової одиниці. Пере--де-ва-ль--вація грошової оди-ниці (т. F) створює додатне сальдо тор-го----вельного ба-лансу кош-том глибо-кого спаду виробництва товарів вну-т--ріш-ньої тор-гівлі QN. Ситуа-цію погіршує обернена за-лежність доходу від РОК (кри-ва TN). Над-лиш-ковий по-пит на товари QN стає джерелом “відкладеної” ін-ф--ля-ції. Під час пе-ре--ходу до рівноважного стану (т. А) рестрикційна політика по--пе-ред-жує можливе прискорення інф-ляції і стримує об’єктивне під-ви-щен-ня РОК.
Встановлено, що траєкторія РОК під час фінансової ста---білізації і пе-ре-хо-ду до стійкого економічного зростання загалом від-по-ві-да-є припущенням мо-де-лі “залежної” економіки: а) істотне зниження під час ор-то---док-с-них програм, б) не-стабільність для плаваючого обмінного кур-су, в) поступове під-ви-щення в мі-ру пожвавлення виробництва. Оскільки ско--рочення внут-рішньої аб-сор-б-ції зни----жує РОК, це забезпечує додатковий аргу-мент на ко-ристь рест-рик-цій-ної фіс-ка-ль-ної і монетарної політики.
Отримані за допомогою фільтра Ходріка?Прескотта рівноважні зна-чен-ня (рис. 3) виразно виявляють значне завищення РОК на початок кризи забор-го-ва-ності (1982 р.), наступне синхронне зниження під час ортодоксних і гете-ро-док-сних програм (до початку 1990-х років) та поступове підвищення з початком переходу до стійкого еко-номічного зрос-тання (у Чилі цей процес розпочався у середині 1980-х років). Підстави для підвищення РОК виникають головним чином через ефект Балас-си?Самуельсона, проте важливо галь-му-вати ампліту-ду зазначеного підвищен-ня засобами рестрикційної політики.
Подібно емпіричні дані не виявляють завищення РОК гривні в 1996Ї98 ?р. Динаміка цього показника повторює загальні зако-номірності по-ведінки РОК у країнах Латинської Америки. Протягом перед-кризових 1996?98 рр. локальне підвищення РОК стосовно рівноважного значення не пе-ре-вищувало 15%, що ціл-ком кориґується зміною рівня цін. У такому контексті знецінення гривні в 1998?99 рр. позначилося передева-львацією грошової одиниці.
Аргументовано необхідність цілісної економічної політики з вра-ху-ван-ням структурних характеристик транзитивних економік. Фрагмен-тарність еко-но--міч-ної політики пояснюється половинчастістю виконання ра-ди--кальних заходів (наприклад, обмеження грошової маси без ско-ро-чення де-фі-циту бюд-же-ту) або некритичним запозиченням іноземного досвіду. Аналіз економічної політики в Чилі, а також 10 невдалих програм фі-нан-со-вої стабілізації в Арген-ти-ні показує дієвість рекомендацій відомого “вашингтон-сь-ко-го кон-сенсусу”, але з важливим засте-ре-женням: з початку 1990-х років ідеа-ль-на відкритість для по-токів капіта-лу створила можливості для критичного збіль-шен--ня дефіциту бюджету та дер-жав--ного зовнішнього боргу.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25 
Реферат на тему: ВЗАЄМОДІЯ ПЛАТІЖНОГО БАЛАНСУ І ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ У КРАЇНАХ З ТРАНЗИТИВНОЮ ЕКОНОМІКОЮ

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок