Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> Скачати реферат безкоштовно: ВЗАЄМОДІЯ ПЛАТІЖНОГО БАЛАНСУ І ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ У КРАЇНАХ З ТРАНЗИТИВНОЮ ЕКОНОМІКОЮ

ВЗАЄМОДІЯ ПЛАТІЖНОГО БАЛАНСУ І ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ У КРАЇНАХ З ТРАНЗИТИВНОЮ ЕКОНОМІКОЮ / сторінка 8

Назва:
ВЗАЄМОДІЯ ПЛАТІЖНОГО БАЛАНСУ І ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ У КРАЇНАХ З ТРАНЗИТИВНОЮ ЕКОНОМІКОЮ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
42,86 KB
Завантажень:
434
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25 
Недоліки зовні-ш-нього фінан-су-ван-ня дефіциту бюд-же-ту виразно простежуються у Бразилії.
У розділі 2 “Економіко-статистичне моделювання взаємо-дії пла-тіж-но-го балансу і економічного зростання” проаналізовано теоретично і протес-то-ва-но емпірично модифікації моделі “за-лежної” економіки, що враховують низку структурних характеристик: а) нена-дійність потоків капіталу, б) за-леж---ність ви-роб-ництва від реальної грошової маси, в) асиметричний вплив ре-а-ль--ного і номі-на-льного обмінних курсів на торговельний баланс і про-мислове виробництво (най-по-міт-ніше це про-стежується в Аргентині та Україні).
Для дослідження чинників економічного зростання і РОК використано дві моделі з раціональними очікуваннями з відмінною спе-ци-фікацією сальдо по-точ-но-го рахунку: 1) попитом на товари експорту-імпорту та 2) попитом і про---по-зи-цією товарів зов-ні-ш-ньої торгівлі. Враховано обмеження платіжного ба--лан-су, а та-кож низку інших структурних особливостей транзитивних еко-но-мік, як поліпшення торговель-но-го балансу внаслідок пожвавлення вироб-ни-цт-ва, ім-портоза-мін-ний характер еконо-міч--ного зростання (навпаки, збі-ль-шення аб--сор-б--ції стимулює імпорт), аси-мет-рич-на залежність попиту і пропозиції від РОК.
Отримані розв’язки для відмінних механізмів формування очіку-вань доз-воляють низку теоретичних висновків:
а) “плавання” грошової одиниці та формування очікувань обмінного кур-су пропозицією грошової маси підвищують невизначеність впливу ін-стру-мен-тів економічної політики та нестабільність доходу і РОК;
б) дефіцит бюджету стимулює доход за умови визначення поточного ра-хун-ку попитом на товари експорту-імпорту, проте у разі залежності цього по-каз--ни-ка від сукупної пропозиції набуває рестрикційного спрямування через прискорення інфляції;
в) за умови формування очікувань обмінного курсу грошовою масою пе-ред-бачуване збільшення грошової маси зменшує доход і підви-щує РОК (для пла--ваючого курсу впливу немає, а для фіксованого курсу стимулювання доходу від-бу-вається коштом зменшення валютних резервів та підвищення РОК);
г) для фіксованого обмінного курсу стохастичне збільшення пропози-ції грошової маси (монетарний “сюрприз”) поліпшує доход і підвищує РОК;
д) девальвація грошової одиниці перешкоджає економічному зростан-ню за умови залежності поточного рахунку від сукупної пропозиції (вплив слабне у доларизованій економіці);
ж) за умов плаваючого обмінного курсу приплив капіталу стимулює зрос-тан-ня і підвищує РОК, якщо поточний рахунок визна-чено попитом на то-вари експорту-імпорту (вплив стає протилежним для залежності поточ-ного ра-хунку від сукупної пропозиції). Для фіксованого обмінного курсу в обох моде-лях при-п-лив капіталу збільшує доход і підвищує РОК.
Теоретичні передбачення обох моделей “залежної” економіки тестува-лися за допо-мо-гою фільтру Кальмана з гнучкими коефіцієнтами. Ем-пі-рич-но доведе-но, що в Арген-тині та Бразилії передбачуване збільшення гро-шо---вої маси пере-шкоджає еконо-мічному зростанню. Гіпотеза про формування очіку-вань обмін-ного курсу гро-шовою масою пояснює це браком довіри від-по-відно до систем фік-сованого і регульованого обмінних курсів. Отри-маний резу-ль--тат передбачив відмову від стабільності грошової одиниці в Бразилії (1999 р.) і Аргентині (2002 р.). Ана-ло-гічний резу-ль-тат для України за-свідчує складнощі макроеко-но-міч-ної ситуації другої половини 1990-х років і загалом пояснює логіку наступного поєднання декларованої системи плаваю-чо-го обмінного кур-су de jure з підтриманням стабільності грив-ні de facto (з по-чат-ку 2000 р.).
Для Мексики показано ідентичність системи плаваючого обмін-ного кур-су de facto і de jure. Поведінка чилійської економіки визнача-ється очі-ку-ван-нями гро-шової стабільності, пе-редусім завдяки тривалому профіциту бюд-же-ту. Про-цик-лічний вплив мо-нетарної політики може перешкодити під-три-ман-ню макро-еко-номічної рівно-ваги в Чилі, тоді як суперечностей немає в Ар-ген-ти-ні та Бра-зи-лії. Зроблено висновок, що емпірична ідентифікація фак-ту форму-вання очі-ку--вань обмінного курсу грошо-вою масою засвідчує інформа-ційну асимет-рію, яка, зі свого боку, від-би-ває очікування макро-економічної нестабіль-ності.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25 
Реферат на тему: ВЗАЄМОДІЯ ПЛАТІЖНОГО БАЛАНСУ І ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ У КРАЇНАХ З ТРАНЗИТИВНОЮ ЕКОНОМІКОЮ

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок