Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> Безкоштовно реферат скачати: ВЗАЄМОДІЯ ПЛАТІЖНОГО БАЛАНСУ І ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ У КРАЇНАХ З ТРАНЗИТИВНОЮ ЕКОНОМІКОЮ

ВЗАЄМОДІЯ ПЛАТІЖНОГО БАЛАНСУ І ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ У КРАЇНАХ З ТРАНЗИТИВНОЮ ЕКОНОМІКОЮ / сторінка 9

Назва:
ВЗАЄМОДІЯ ПЛАТІЖНОГО БАЛАНСУ І ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ У КРАЇНАХ З ТРАНЗИТИВНОЮ ЕКОНОМІКОЮ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
42,86 KB
Завантажень:
434
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25 

Аналіз впливу непередбачуваних компонент грошової маси показує, що сприятливий монетарний “сюрприз” слабко простежується в Арген-тині й Укра-ї-ні; тобто в обох економіках збільшення грошової маси має лише корот-ко-час-ний стимулюючий вплив. У Бразилії і Мексиці обидві неперед-ба-чу-ва-ні ком-по-нен-ти грошової маси є рестрикційними. Лише у Чилі про-мис-лове ви-роб-ництво не виявляє зв’язку з непередбачуваними компонентами грошової маси.
Структуралістський висновок про недоцільність використання обмін-но-го курсу для стимулювання виробництва стверджується в Аргентині, Бра-зи-лії і Мек--сиці, тоді як у Чилі та Укра-ї-ні зниження РОК має рестрикційний вплив. Це під-тримує при-пущення моделі “залежної” економіки щодо впли-ву порів-няль-них цін на обся-ги доходу. Водночас немає переконливих підстав для стру-к-ту-ра--ліст-сь-ких припу-щень про корисність поміркованої інфляції для збі-ль-шен-ня промис-ло-вого виробництва, адже залежно від методу оцінюван-ня стиму-лю-ючий вплив виявлено лише в Аргентині (фільтр Кальмана) і Бразилії (VAR). В Ук-раїні інф-ля-ція недвознач-но пригнічує промислове виробництво. Підви-щен-ня РОК вна-с-лі--док пе-ред-бачуваного збільшення грошової ма-си вияв-ле-но для Ар--ген-тини, Чи-лі та Украї-ни. Порівнюючи з набагато нижчи-ми показ-никами для країн Ла-тин-сь--кої Аме-ри-ки, в Україні грошова маса виз-начає до 30% змін РОК. В усіх ви-пад-ках не-пе-редбачувані компоненти грошової маси не впли-ва-ють на РОК. Так само не виявлено значного впливу зовнішньої торгівлі на РОК.
Порівняння отриманих емпіричних результатів з реальними подіями в латиноамериканських еко--номіках підтримує використання фільтру Каль-мана для оцінки макроекономічних залежностей в нестабільному економічному сере-до--вищі. Найпереконливішою перевагою фільтру Кальмана слу-гує вияв-лен-ня по-тен-ційної нестабільності економік Аргентини і Бразилії, що добре узгод-жується з наступним розвитком подій у цих країнах.
У розділі 3 “Вплив інструментів еконо-мічної політики на пла-тіж-ний баланс і економічне зростання” здійснено комп-лексний аналіз сис-тем-них зв’яз-ків між окремими інструментами і розроблено методичні реко-мен-дації що-до координації економічної політики у транзитивній економіці.
На основі вивчення численних програм фінансової стабілізації обґрунто-ва-но ключове значення фіскальної дисципліни у підтриманні макро-еко-номічної рівноваги та координації інструментів економічної політики (рис. 4). Це полег-шує проведення монетарної політики (1), знижує процентну ставку (2) і змен-шує зовнішній борг (3). Зменшення і зміна структури надлишкової аб-сорб-ції (4) стає інструментальним чинником поліпшення торговельного балансу (8). Це впливає на формування очікувань (9) і по-переджує нестабільність доходу (10). Зі свого бо-ку, економічне зростання поліпшує сальдо бюджету (11); подібно впливають очікування тривалої грошової стабільності (12) і зниження про-цент-ної ставки (13). Не виключено, що мо-нетарні наслідки фіскальної політики по-рів-няно самостійно впливають на механізми формування очікувань (5). Окрім пожвавлення інвестиційного процесу (27), нижча процентна ставка знижує ймо---вір-ність спекулятивної ата-ки на грошову одиницю (28) і полегшує стери-лі-зацію монетарних ефектів платіжного балансу (29). Фіскальна дисципліна під-ви--щує до-віру до лібералізації зовнішньої торгівлі (6) та потоків капіталу (7).
Доведено, що вплив фіскальної дисципліни не обмежується га--ль-му-ван-ням інфляції під час фінансової стабілізації, а поширюється на пе-ре-хід до стій-ко-го економічного зростання. У Чилі, де в 1988?98 рр. під-три-му-вався про--фі-цит бюджету, фіскальна дисципліна формує очікуван-ня цінової і гро---шової ста-бі-льності, тоді як протилежне притаманно Аргентині. Переваги фіс--ка--льної дис-цип-ліни як чинника стимулювання еконо-мічного зростання і по-ліп-шен-ня по-точ--но-го рахунку виразно простежуються в Україні. Коротко-час-ний рест-рик-цій-ний вплив фіскальної дисципліни вияв-ле-но лише в Арген-тині (про-ти-леж-не спостерігається у Бразилії і Мексиці).

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25 
Реферат на тему: ВЗАЄМОДІЯ ПЛАТІЖНОГО БАЛАНСУ І ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ У КРАЇНАХ З ТРАНЗИТИВНОЮ ЕКОНОМІКОЮ

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок