Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ ПРОМИСЛОВОГО ВИРОБНИЦТВА В ПЕРЕХІДНІЙ ЕКОНОМІЦІ УКРАЇНИ (ГАЛУЗЕВО-ТЕРИТОРІАЛЬНІ АСПЕКТИ)

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ ПРОМИСЛОВОГО ВИРОБНИЦТВА В ПЕРЕХІДНІЙ ЕКОНОМІЦІ УКРАЇНИ (ГАЛУЗЕВО-ТЕРИТОРІАЛЬНІ АСПЕКТИ)

Назва:
ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ ПРОМИСЛОВОГО ВИРОБНИЦТВА В ПЕРЕХІДНІЙ ЕКОНОМІЦІ УКРАЇНИ (ГАЛУЗЕВО-ТЕРИТОРІАЛЬНІ АСПЕКТИ)
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
20,70 KB
Завантажень:
181
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Львівський національний університет імені Івана Франка
ШВЕЦЬ
Олег Михайлович
УДК 338.24:330.342
ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ ПРОМИСЛОВОГО ВИРОБНИЦТВА В ПЕРЕХІДНІЙ ЕКОНОМІЦІ УКРАЇНИ (ГАЛУЗЕВО-ТЕРИТОРІАЛЬНІ АСПЕКТИ)
Спеціальність 08.02.03 – організація управління, планування
і регулювання економікою
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата
економічних наук
Львів - 2005


Дисертацією є рукопис.
Робота виконана на кафедрі економічної теорії Львівської комерційної академії.
Науковий керівник: доктор економічних наук, професор
Башнянин Григорій Іванович,
Львівська комерційна академія, завідувач кафедри економічної теорії
Офіційні опоненти: доктор економічних наук, професор
Бойко Євген Іванович,
Інститут регіональних досліджень НАН України, завідувач відділу прогнозування і моделювання розвитку регіону;
кандидат економічних наук, доцент
Князьков Олександр Петрович,
Луцький державний технічний університет, завідувач кафедри теорії економіки та менеджменту.
Провідна установа: Ужгородський національний університет, кафедра економіки, менеджменту і маркетингу.
Захист відбудеться “24” “листопада” 2005 р. о 13.30 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 35.051.01 у Львівському національному університеті імені Івана Франка за адресою: 79008, Львів-8, пр. Свободи, 18, аудиторія 115.
З дисертацією можна ознайомитися у науковій бібліотеці Львівського національного університету імені Івана Франка за адресою: 79000, м. Львів, вул. Драгоманова, 5.
Автореферат розісланий “21” “жовтня” 2005 року.
 
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради,
професор ________Панчишин С.М.


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність дослідження. Розвиток української економіки залежить від про-ве-ден-ня в країні ринкових реформ і від пошуку більш ефективних механізмів їх подаль-шо-го розвитку. Суть його полягає в активному регулюванні економіки, провадженні ціле-спря-мованої структурної, інвестиційно-інноваційної, зов-ніш-ньо-е-ко-номічної і соціальної по-літики, раціональній організації процесів формування міжгалузевих і територіальних пото-ків важливих видів промислової продукції.
Як показує аналіз економічних реформ, управління інтеграційними процесами, ство-рен-ня умов і правил формування різноманітних їхніх форм, які враховували б специфіку га-лу-зей і регіонів, повинні стати пріоритетними напрямами промислової політики. Ус-клад--нен-ня виробничих процесів і дедалі більша диференціація виробництва вимагають узгодження ін-тересів високоспеціалізованих галузей з особливостями розвитку регіонів.
Особливості регулювання розвитку сучасного промислового виробництва вима-гають ство-рення механізму нового типу як за формою, так і за соціально-економічним змістом. В ос-нові господарського механізму будь-якого рівня повинна лежати чітко виз-начена і рег-ла-мен-тована сукупність відносин, які формують його соціально-економічну структуру. Со-ці-аль-но-економічну структуру регіону визначає множина галузевих, між-галузевих і те-ри-то-рі-аль-них виробничих і соціальних елементів. Раціональна їх взаємодія є необхідною пере-ду-мо-вою ефективного функціонування як галузевих, міжгалузевих промислових комплексів, так і ре-гіону. За всіх відмінностей галузевих і територіальних принципів регулювання роз-вит-ку про-мислового виробництва повинна застосовуватися єдина технологія зростання і пе-ре-бу-до-ви промисловості, яка б повною мірою поєднувала галузеву спроможність розвитку про-мис-ло-вих підприємств і територіальні особливості, спрямовувала до єдиної мети – підвищення ефек-тивності національної економіки.
Проблемам економічного розвитку підприємств, використання їхніх ресурсних по-тен--ціалів і промисловості присвячена значна частина досліджень українських і зару-біж-них вчених, серед яких вагоме місце посідають наукові праці В.П. Алек-сан-дро-вої, Г.І. Баш-ня-ни-на, Є.І. Бойка, В.М. Геєця, М.С. Герасимчука, Л.С. Гринів, М.І. Долішнього, Ю.М. Іва-но-ва, І. І. Лукінова, В.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 Реферат на тему: ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ ПРОМИСЛОВОГО ВИРОБНИЦТВА В ПЕРЕХІДНІЙ ЕКОНОМІЦІ УКРАЇНИ (ГАЛУЗЕВО-ТЕРИТОРІАЛЬНІ АСПЕКТИ)

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок