Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ГРОШОВОЇ ОЦІНКИ ЗЕМЕЛЬ

НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ГРОШОВОЇ ОЦІНКИ ЗЕМЕЛЬ

Назва:
НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ГРОШОВОЇ ОЦІНКИ ЗЕМЕЛЬ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
21,32 KB
Завантажень:
345
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 
ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО “ГОЛОВНИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ТА ПРОЕКТНИЙ ІНСТИТУТ ЗЕМЛЕУСТРОЮ”
Кілочко Валентин Михайлович
УДК 332.63; 332.64; 332.37
НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ
ГРОШОВОЇ ОЦІНКИ ЗЕМЕЛЬ
Спеціальність 08.08.01 – | Економіка природокористування і охорони навколишнього середовища |
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук |
Київ – 2004
Дисертацією є рукопис
Робота виконана в ДП “Головний науково-дослідний та проектний інститут землеустрою”
Науковий керівник: доктор економічних наук, професор,
чл.-кор. УААН Третяк Антон Миколайович,
Українська академія аграрних наук, віце-президент
Офіційні опоненти:
доктор економічних наук, професор, Горлачук Валерій Васильович, Миколаївський державний гуманітарний університет ім. П. Могили, завідувач кафедри економіки та менеджменту;
кандидат економічних наук Шворак Анатолій Максимович, ДП “Волинський інститут землеустрою”, директор.
Провідна установа:
Рада по вивченню продуктивних сил України НАН України, відділ проблем використання і охорони земельних ресурсів, м. Київ
Захист відбудеться “18” травня 2004 р. об 11 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 26.865.01 ДП “Головний науково-дослідний та проектний інститут землеустрою” за адресою: 03151, м. Київ, вул. Народного ополчення, 3.
З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці ДП “Головний науково-дослідний та проектний інститут землеустрою” за адресою: 03151, м. Київ, вул. Народного ополчення, 3.
Автореферат розісланий “15” квітня 2004 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради,
кандидат економічних наук Ш.І. Ібатуллін
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. В умовах економічних перетворень, запровадження ін-ституту приват-ної вла-сності на землю та плати за неї, формування ринку землі, зе-мельно-іпотеч-ного кре-ди-тування по-треба в грошовій оцінці земель стала на-галь-ною.
Починаючи з 1995 р., в Україні здійснюється грошова оцінка сільськогос-по-дарських угідь, земель в межах населених пунк-тів та земель несільсь-когоспо-дар-сь-кого призначення за межами населених пунктів.
Грошова оці-нка земель виконує основні функції регулювання земельних від-но-син: визначення роз-міру земельного пода-тку, державного мита при міні, спадку-ванні та даруванні земельних ділянок, оренд-ної плати за земельні ділянки держав-ної та комунальної власності, визначення розмірів відшкодування втрат і збит-ків при відво-дах землі, судових претензіях, економічного об-ґрунту-вання раціональ-ного і ефектив-ного використання земель, варто-сті зе-мель при створенні ста-тут-них фондів суб’єктів підприємни-цької діяльності тощо.
Грошова оцінка земель є також важливим джерелом наповнення бюдже-тів різних рівнів, консолідації бюджетних коштів для фінансування захо-дів щодо збере-ження родючості ґрунтів та охорони земель, виконання робіт по зе-мле-уст-рою і зе-мельному кадастру.
За останні 10 – 15 років проблемі оцінки земель присвячено значну кількість на-укових праць вітчизняних вчених. Найбільш вагомий внесок у нау-кову тео-рію оці-нки земель зробили П.В. Веденічев, Д.І. Гнаткович, В.В. Горлачук, Г.О. Гуцуляк, Б.М. Данилишин, Д.С. Добряк, С.І. Дорогунцов, І.І. Лукінов, Т.П. Магазинщиков, В.М. Месель-Веселяк, І.Р. Михасюк, Л.Я. Новаковський, П.Ф. Пасхавер, І.А. Розумний, П.Т. Саблук, А.М. Третяк, М.М. Федоров, Б.З. Харченко та інші.
За ці роки опубліковано наукові роботи, в яких висвітлено важ-ливі науково-ме-тодичні підходи до оцінки земель в умовах трансформації форм влас-ності на землю, формування ринку земель.
Так, широко відомі наукові праці з цих проблем Ю.Ф. Дехтяренко,
О.І. Драпіковського, І.Б. Іванової, О.П. Канаша, О.О. Кучера, М.Г. Лихогруда, Ю.М. Манцевича, Ю.М. Палехи, О.Я. Панчука, Б.А. Семененка, Д.І. Солярчука, А.Я. Сох-нича, М.О. Соколова, М.Г. Ступеня, О.М. Теліженко та інших. Але багато аспектів дослі-джуваної проблеми залишаються дискусійними і потребують здійснення більш гли-боких наукових досліджень і обґрунтувань.
Зміни, що відбулися у сільськогосподарському виробництві, в соціально-еко-номічних умовах жителів населених пунктів, фінансових виробничих показни-ках різ-них галузей економіки, особливо аграрної, потребують удоскона-лення методики здійснення грошової оцінки на новій інформаційній базі.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 Реферат на тему: НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ГРОШОВОЇ ОЦІНКИ ЗЕМЕЛЬ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок