Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> УДОСКОНАЛЕННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ, КОНТРОЛЮ ТА ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ ПРИ ЗДІЙСНЕННІ ПРОЦЕДУРИ БАНКРУТСТВА І САНАЦІЇ

УДОСКОНАЛЕННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ, КОНТРОЛЮ ТА ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ ПРИ ЗДІЙСНЕННІ ПРОЦЕДУРИ БАНКРУТСТВА І САНАЦІЇ

Назва:
УДОСКОНАЛЕННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ, КОНТРОЛЮ ТА ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ ПРИ ЗДІЙСНЕННІ ПРОЦЕДУРИ БАНКРУТСТВА І САНАЦІЇ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
22,23 KB
Завантажень:
341
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 
СХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
МАЛИШЕНКО ВАДИМ АНАТОЛІЙОВИЧ
УДК 657.375
УДОСКОНАЛЕННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ,
КОНТРОЛЮ ТА ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ ПРИ ЗДІЙСНЕННІ
ПРОЦЕДУРИ БАНКРУТСТВА І САНАЦІЇ
Спеціальність 08.06.04 - Бухгалтерський облік, аналіз і аудит
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата економічних наук
Луганськ 2001
Дисертацією є рукопис.
Дисертацію виконано у Східноукраїнському національному університеті Міністерс-тва освіти і науки України (м. Луганськ).
Науковий керівник - доктор економічних наук, професор
Житна Інна Павлівна,
Східноук-раїнський національний університет
Міністерства освіти і науки України,
завідуюча кафедрою обліку і аудиту (м. Луганськ).
Офіційні опоненти:
доктор економічних наук, професор Сопко Василь Васи-льович, Київ-ський націо-на-льний еко-но-мічний університет Міністерства освіти і науки України, професор ка-фе-дри бухгалтерського об-ліку у промислово-сті (м. Київ);
кандидат економічних наук, доцент Мельник Галина Григорі-вна, Лугансь-кий дер-жавний аг-рар-ний універси-тет Міні-стерс-тва аграрної по-літики України, доцент кафе-дри фінансів і кредиту
(м. Луганськ).
Провідна установа - Донецький державний університет економіки і торгівлі імені
М. Туган - Барановського Міністерства освіти і науки України, кафедра бухгалтерсь-кого обліку (м. Донецьк).
Захист відбудеться 5 липня 2001 року о 1530 на засіданні спеціалізованої вче-ної ради К 29.051.01 у Східноук-раїнському національному університеті за ад-ресою: 91034, Луганськ, кв. Молодіжний, 20 а.
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Східноук-раїнського
національного університету за адресою: 91034, м. Луганськ, кв. Молодіжний, 20 а.
Автореферат розісланий 2 червня 2001 року.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради Козаченко Г. В.
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Удоскона-лювання оцінки фінансового стану під-при-ємств набу-ває сьо-годні виняткового значення. Пошук шляхів фінансового оздо-ров-лення неспромож-них підприємств (бан-крутів) займає одне з централь-них місць у сучасній економічній тео-рії. До основних за-вдань ана-лізу й аудиту в цій галузі від-носяться діагностика й прогнозу-вання фі-нан-со-вого стану, а та-кож роз-ро-бка ре-ко-мендацій його поліпшення і стабіліза-ції.
Ви-вчення проблеми банкрутства в нашій країні почалося порівняно не-да-вно, і, не-зважаючи на отримані результати, є великий простір для наукових до-слі-джень. Нако-пиче-ний світовий досвід з цієї теми відіграє велику роль при ство-ренні еконо-міч-них інструмен-тів визначення і прогнозу-вання банк-рутства украї-н-ських підпри-ємств. Але він не може бути застосований в ори-гінальному виді че-рез те, що умови господарювання і методика ведення бух-галтерсь-кого об-ліку й еко-номі-ч-ного ана-лізу в Україні значно відрізняються від зарубіж-них. Існуючі віт-чиз-няні теоретичні і ме-тодичні роз-ро-бки в сфері оцінки і прогнозу-вання фі-нансо-вого стану також вима-га-ють зна-чної мо-дерні-зації внаслі-док вве-дення національ-них стандартів бухгалтер-сь-кого об-ліку, змін у складі і струк-турі звітності.
Розмаїтість і складність змін в економіці України, відсутність по де-яких на-прямках теоре-тичної і методичної бази в області оцінки і прогнозу-вання фі-нан-со-вого стану або невід-по-відність її новим умовам господарю-вання обумо-вило вибір теми дисер-таційної ро-боти, її актуальність і прак-ти-чну зна-чущість.
Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисер-та-ційна робота вико-нувалася на базі науково-дослідного плану кафедри об-ліку й ау-диту Схі-д-ноукраїнсь-кого націона-льного університету. За темою № ДН 50-99 "Фо-рму-вання ме-тодології управ-ління підприємствами в умовах ринкової еко-но-міки" (но-мер дер-жав-ної реєст-рації 0195У007049) у 2000 році автором роз-ро-б-лено мето-дичні реко-мен-дації з аналізу впливу ступеню зносу основних фон-дів на ви-бір типу сана-ційних за-ходів.
Мета і задачі дослідження. Метою дисертаційної роботи є розробка тео-ре-ти-чних і мето-дичних положень, практичних рекомендацій з удоскона-лення бух-гал-тер-ського обліку, економіч-ного контролю й аналізу при прове-денні про-це-дури ба-нк-рутства і санації підпри-ємств та прогно-зування виник-нення кри-зо-вого фінан-со-вого стану з урахуванням міжнаро-дної практики.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 Реферат на тему: УДОСКОНАЛЕННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ, КОНТРОЛЮ ТА ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ ПРИ ЗДІЙСНЕННІ ПРОЦЕДУРИ БАНКРУТСТВА І САНАЦІЇ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок